C. Plinius Minor
Epistulae * Писма
Превод: Писма, Н. Бакърджиева и В. Тодоранова, Народна култура, "Хермес", 1984
 
двуезичен | оригинал | превод

I II III IV V VI VII VIII IX X  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 
90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
120  121  122  123  124  125  126 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Tua quidem pietas, imperator sanctissime, optaverat, ut quam tardissime succederes patri; sed di immortales festinaverunt virtutes tuas ad gubernacula rei publicae quam susceperas admovere. (2) Precor ergo ut tibi et per te generi humano prospera omnia, id est digna saeculo tuo contingant. Fortem te et hilarem, imperator optime, et privatim et publice opto.

 

X, 1. Гай Плиний1 до император Траян

Поздравление

Твоята синовна обич, преблагочестиви императоре, изискваше да наследиш баща си2 колкото се може по-късно. Но безсмъртните богове побързаха да насочат твоите добродетели към кормилото на държавната власт, която ти си поел. И аз се моля теб и чрез теб човешкия род да съпътства всичко най-хубаво, с други думи, достойно за твоя век. И ти желая, предобри императоре, и като частно лице, и като държавник, да бъдеш храбър и винаги бодър.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Exprimere, domine, verbis non possum, quantum mihi gaudium attuleris, quod me dignum putasti iure trium liberorum. Quamvis enim Iuli Serviani, optimi viri tuique amantissimi, precibus indulseris, tamen etiam ex rescripto intellego libentius hoc ei te praestitisse, quia pro me rogabat. (2) Videor ergo summam voti mei consecutus, cum inter initia felicissimi principatus tui probaveris me ad peculiarem indulgentiam tuam pertinere; eoque magis liberos concupisco, quos habere etiam illo tristissimo saeculo volui, sicut potes duobus matrimoniis meis credere. (3) Sed di melius, qui omnia integra bonitati tuae reservarunt; malui hoc potius tempore me patrem fieri, quo futurus essem et securus et felix.

 

X, 2. Гай Плиний до император Траян

Благодарност за удостояване с правата на многодетните

Не мога да изразя с думи, господарю, колко голяма радост ми достави, като си ме сметнал за достоен за правата на многодетните. 3 Защото, макар че си се отнесъл благосклонно към молбите на Юлий Сервиан, отличен и дълбоко предан ти човек, все пак дори от указа ти разбирам, че си му дал съгласието си по-охотно, защото те е молил за мен.
Тъй че, струва ми се, съм достигнал върха на своите желания, след като още в началото на толкова щастливия ти принципат си потвърдил особеното си благоразположение към мен. Затова още повече желая да имам деца, които желаех да имам и през онова твърде печално време. Доказателство за това са двата ми предишни брака. Но по-добре са решили боговете, които са оставили всичко напълно на добрината ти, Предпочели са да стана баща в това време, когато ще бъда и безгрижен, и щастлив.
X, 3 - А. Гай Плиний до император Траян

Уважение към сената

Щом твоята милост, господарю, ме назначи за префект на държавната хазна
4 , аз се отказах от всичките си дела като юрист - с които никога въобще не съм се нагърбвал безразборно, - за да се посветя с цялата си душа на поверената ми длъжност. По тази причина, след като и жителите на провинцията ме пожелаха за защитник срещу Марий Приск, аз самият поисках да бъда освободен от тази длъжност и измолих това. Но по-късно избраникът за консул през следващата година даде предложение със сенаторите, отводът на които е бил приет, да бъде уговорено да останат на разположение на сената и да се съгласят да бъдат включени в избори за защитници, извършвани по жребий. Затова сметнах, че най-подходящо за спокойствието на твоето управление е да не се противопоставям на толкова умерено проявената воля на това високопоставено съсловие. Моля те да приемеш отстъпката ми като основателна, тъй като желая всичките мои дела и думи да получат одобрението на твоята безукорна нравственост.
X, 3 - Б. Император Траян до Плиний

Изпълнил си задълженията си на гражданин и на добър сенатор, като си засвидетелствувал на най-високопоставеното съсловие подчинението, което то е изискало съвсем справедливо от теб. Тези задачи, вярвам, ти ще изпълниш, както подобава на оказаното ти доверие.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Ut primum me, domine, indulgentia vestra promovit ad praefecturam aerarii Saturni, omnibus advocationibus, quibus alioqui numquam eram promiscue functus, renuntiavi, ut toto animo delegato mihi officio vacarem. (2) Qua ex causa, cum patronum me provinciales optassent contra Marium Priscum, et petii veniam huius muneris et impetravi. Sed cum postea consul designatus censuisset agendum nobiscum, quorum erat excusatio recepta, ut essemus in senatus potestate pateremurque nomina nostra in urnam conici, convenientissimum esse tranquillitati saeculi tui putavi praesertim tam moderatae voluntati amplissimi ordinis non repugnare. (3) Cui obsequio meo opto, ut existimes constare rationem, cum omnia facta dictaque mea probare sanctissimis moribus tuis cupiam.

 

X, 4. Гай Плиний до император Траян

Молба за приемане на Воконий Роман в сенаторското съсловие

Твоята милост, предобри императоре, която изпитах в най-голямата й пълнота, ме насърчава да се осмеля да поема чрез теб грижа за приятелите си, между които като че ли особено място заслужава Воконий Роман, мой приятел още от ученическите години и от военната служба. Поради това бях помолил и твоя божествен баща да го приеме в най-благородното съсловие. Тази моя грижа обаче беше запазена за твоята добрина, понеже майката на Роман още не беше оформила правомерно подаръка от четири милиона сестерции, които в записка до баща ти беше обещала да прехвърли на сина си. По-късно, посъветвана от мен тя направи това, прехвърли на сина си земи и изпълни всички обичайни изисквания в този случай. И понеже е извършено това, което забавяше нашите надежди, с пълна увереност гарантирам пред теб за нравите на моя Роман, когото красят и благородните му занимания, и изключителната му синовна обич. С нея заслужи щедростта от страна на майка си и непосредствено след това наследство от баща си и осиновяване от втория баща. Бляскавият му произход и положението на баща му подсилват тези качества. Заради тези многобройни лични препоръки вярвам, че ще заслужи твоята благосклонност и чрез моите молби. Моля те следователно, господарю, да ми дадеш възможност да поднеса на Роман тъй желаното от мен поздравление и почит и да удовлетвориш моите почтени, както се надявам, амбиции - да мога да се гордея с преценката ти не само по отношение на мен, но и по отношение на моя приятел.


TRAIANUS PLINIO
Et civis et senatoris boni partibus functus es obsequium amplissimi ordinis quod iustissime exigebat, praestando. Quas partes impleturum te secundum susceptam fidem confido.

 

X, 5. Гай Плиний до император Траян

Молба за удостояване с римско гражданство на освободени роби

Изтеклата година, господарю, прекарах с най-разклатено здраве, дори с опасност за живота си, и взех лекар, за грижите и старанията на когото не бих могъл да отдам равностойна благодарност без посредничеството на твоята милост. Затова те моля да му дадеш римско гражданство. 5 Той има правно положение на чужденец, освободен от чужденка. Нарича се Харпократ, имаше за покровителка Термутина, дъщеря на Теон, вече покойница. Моля те също да дадеш гражданско право и на Хедия и Антония Хармерида освободени робини на високопоставената Антония Максимила. Моля те за това по настояване на тяхната патронка.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Indulgentia tua, imperator optime, quam plenissimam experior, hortatur me, ut audeam tibi etiam pro amicis obligari; inter quos sibi vel praecipuum locum vindicat Voconius Romanus, ab ineunte aetate condiscipulus et contubernalis. (2) Quibus ex causis et a divo patre tuo petieram, ut illum in amplissimum ordinem promoveret. Sed hoc votum meum bonitati tuae reservatum est, quia mater Romani liberalitatem sestertii quadragies, quod conferre se filio codicillis ad patrem tuum scriptis professa fuerat, nondum satis legitime peregerat; quod postea fecit admonita a nobis. (3) Nam fundos emancipavit, et cetera quae in emancipatione implenda solent exigi consummavit. (4) Cum sit ergo finitum, quod spes nostras morabatur, non sine magna fiducia subsigno apud te fidem pro moribus Romani mei, quos et liberalia studia exornant et eximia pietas, quae hanc ipsam matris liberalitatem et statim patris hereditatem et adoptionem a vitrico meruit. (5) Auget haec et natalium et paternarum facultatium splendor; quibus singulis multum commendationis accessurum etiam ex meis precibus indulgentiae tuae credo. (6) Rogo ergo, domine, ut me exoptatissimae mihi gratulationis compotem facias et honestis, ut spero, affectibus meis praestes, ut non in me tantum verum et in amico gloriari iudiciis tuis possim.

 

X, 6. Гай Плиний до император Траян

Формалностите по удостояване с римско гражданско право

Благодаря ти, господарю, че без да се забавиш, ти умилостиви с граждански права освободените робини на моята близка и с римско гражданско право лекаря ми Харпократ, Обаче когато поисках да те осведомя за неговите години и за имотното състояние според твоето изискване, по-опитните от мен ми напомниха, че е трябвало първо да искам за него александрийско гражданско право, а след това римско, понеже бил египтянин. Аз обаче смятах, че между египтяните и другите чужденци няма разлика, и се задоволих да ти пиша само това, че той е роб, освободен от чужденка, и че неговата покровителка е починала по-рано. От това мое незнание обаче аз не се оплаквам, понеже благодарение на него се обвързвам с нееднократен дълг към тебе в полза на един и същ човек. За да мога да се радвам на твоята благосклонност в съгласие със закона, моля те също да му дадеш и александрийско, и римско гражданско право. А годините и имотното му състояние изпратих на тези твои освободени роби, на които беше заповядал, за да не би отново нещо да забави твоята милост.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Proximo anno, domine, gravissima valetudine usque ad periculum vitae vexatus iatralipten assumpsi; cuius sollicitudini et studio tuae tantum indulgentiae beneficio referre gratiam parem possum. (2) Quare rogo des ei civitatem Romanam. Est enim peregrinae condicionis manumissus a peregrina. Vocatur ipse Arpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem defuncta est. Item rogo des ius Quiritium libertis Antoniae Maximillae, ornatissimae feminae, Hediae et Antoniae Harmeridi; quod a te petente patrona peto.

 

X, 7. Император Траян до Плиний

Според установения ред на принцепсите аз съм взел решение да не давам александрийско гражданско право необмислено. Но тъй като за твоя лекар Харпократ вече си измолил римско гражданско право, не бих могъл да откажа и на това твое искане. Ще трябва да ме осведомиш от коя област е, за да изпратя писмо на Помпей Планта, префект на Египет.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Arpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulsisti. Sed cum annos eius et censum sicut praeceperas ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. (2) Ego autem, quia inter Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronamque eius iam pridem decessisse. De qua ignorantia mea non queror, per quam stetit ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem [et Romanam]. Annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis quibus iusseras misi.

 

X, 8. Гай Плиний до император Траян

Искане на отпуск за построяване на храм

След като твоя божествен баща, господарю, и чрез прекрасната си реч, и чрез най-достоен пример подбуди всички граждани към щедрост, измолих от него да позволи да пренеса в муниципията си статуите на принцепсите, които съм получил като семейно наследство и съм запазил в отдалечените си земи. Освен това го помолих да прибавя и неговата статуя. Това той ми предостави с най-голямо одобрение. Аз незабавно писах на декурионите да определят земята, на която да построя храм със собствени средства. И те, от уважение към същото това начинание, предоставиха на мен избора на мястото. Забави ме отначало собственото ми лошо здраве, след това болестта на твоя баща, а после грижите по възложената ми от вас длъжност. Струва ми се, че сега е най подходящото време да се заема със замисленото от мен дело. Защото на септемврийските календи 6 завършва и едномесечната ми служба, а следващият месец има много празници. Моля те преди всичко да ми позволиш да украся постройката, която имам намерение да започна, и с твоята статуя, а освен това да ми разрешиш и отпуск, за да мога да извърша това най-бързо. Моята искреност не ми позволява да скривам от твоята доброта, че ти заедно с това ще допринесеш много и за устройването на моя живот. Даването под наем на нивите, които притежавам в същата област и чийто наем надвишава 400 хиляди сестерции, е дотолкова неотложно, че следващото подкастряне на храстите и лозята ще трябва да направи новият наемател. А и непрекъснатото неплодородие ме кара да се замисля за опрощаване на част от заемите, сметките за което не бих могъл да направя, ако не присъствувам там. Следователно ще дължа, господарю, на твоята милост и на искрената си почит към теб бързото уреждане на въпроса, ако ми дадеш по тези две причини отпуск от тридесет дни. Не бих могъл да определя по-кратък срок, защото и муниципията, и земите, за които говоря, са отдалечени на около 150 мили от Рим.


TRAIANUS PLINIO
Civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non temere dare proposui. Sed cum Arpocrati, iatraliptae tuo, iam civitatem Romanam impetraveris, huic quoque petitioni tuae negare non sustineo. Tu, ex quo nomo sit, notum mihi facere debebis, ut epistulam tibi ad Pompeium Plantam praefectum Aegypti amicum meum mittam.

 

X, 9. Император Траян до Плиний

В писмото си ти си изложил много лични и всички без изключение обществени причини за искане на отпуск. На мен обаче ми беше достатъчно единствено твоето желание. Защото не се съмнявам, че при първа възможност ще се върнеш към многото си обществени задължения. Позволявам, макар че съм много сдържан към изрази на почит от този род, да ми се постави статуята на исканото от теб място, за да не би да ти изглежда, че съм попречил да проявиш обичта и почитта си към мен.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cum divus pater tuus, domine, et oratione pulcherrima et honestissimo exemplo omnes cives ad munificentiam esset cohortatus, petii ab eo, ut statuas principum, quas in longinquis agris per plures successiones traditas mihi quales acceperam custodiebam, permitteret in municipium transferre adiecta sua statua. (2) Quod quidem ille mihi cum plenissimo testimonio indulserat; ego statim decurionibus scripseram, ut assignarent solum in quo templum pecunia mea exstruerem; illi in honorem operis ipsius electionem loci mihi obtulerant. (3) Sed primum mea, deinde patris tui valetudine, postea curis delegati a vobis officii retentus, nunc videor commodissime posse in rem praesentem excurrere. Nam et menstruum meum Kalendis Septembribus finitur, et sequens mensis complures dies feriatos habet. (4) Rogo ergo ante omnia permittas mihi opus quod incohaturus sum exornare et tua statua; deinde, ut hoc facere quam maturissime possim, indulgeas commeatum. (5) Non est autem simplicitatis meae dissimulare apud bonitatem tuam obiter te plurimum collaturum utilitatibus rei familiaris meae. Agrorum enim, quos in eadem regione possideo, locatio, cum alioqui CCCC excedat, adeo non potest differri, ut proximam putationem novus colonus facere debeat. Praeterea continuae sterilitates cogunt me de remissionibus cogitare; quarum rationem nisi praesens inire non possum. (6) Debebo ergo, domine, indulgentiae tuae et pietatis meae celeritatem et status ordinationem, si mihi ob utraque haec dederis commeatum XXX dierum. Neque enim angustius tempus praefinire possum, cum et municipium et agri de quibus loquor sint ultra centesimum et quinquagesimum lapidem.

 

X, 10. Гай Плиний до император Траян

Благодарност за даване на римско гражданско право

Не мога да изразя с думи каква радост бяха за мен, господарю, твоите писма, от които узнах, че ти си дал на моя лекар-масажист Харпократ и александрийско гражданство, въпреки че беше решил според наредбите на предишните принцепси да не го даваш без основание. Съобщавам ти, че Харпократ е от Мемфиския ном. И те моля, милостиви императоре, да ми изпратиш, както беше обещал, писмото до Помпей Планта, префект на Египет и твой приятел. Имам желание да тръгна насреща ти, господарю, за да мога по-рано да вкуся радостта от твоето така желано пристигане, и моля те, позволи ми да те посрещна колкото е възможно по-отдалеч.


TRAIANUS PLINIO
Et multas et omnes publicas causas petendi commeatus reddidisti; mihi autem vel sola voluntas tua suffecisset. Neque enim dubito te, ut primum potueris, ad tam districtum officium reversurum. Statuam poni mihi a te eo quo desideras loco, quamquam eius modi honorum parcissimus tamen patior, ne impedisse cursum erga me pietatis tuae videar.

 

X, 11. Гай Плиний до император Траян

Молба за даване на римско гражданско право

Последното ми неразположение, господарю, ме направи длъжник на лекаря Постумий Марин, комуто на свой ред мога да се отблагодаря чрез твоята благосклонност, ако с обичайната си доброта се отнесеш милостиво към молбата ми. Моля те да дадеш гражданство на неговите близки Хризип Митридат и съпругата му Стратоника, дъщеря на Епигон, както в на Епигон и Митридат, синове на този същия Хризип, така че да останат под бащина власт и да си запазят правото си да бъдат патрони на освобожденците. Моля те също да дадеш римско гражданско право на Луций Сатрий Абаскант, П. Цезий Фосфор и Панхария, дъщеря на Сотерид, по настояване на техните патрони.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Exprimere, domine, verbis non possum, quanto me gaudio affecerint epistulae tuae, ex quibus cognovi te Arpocrati, iatraliptae meo, et Alexandrinam civitatem tribuisse, quamvis secundum institutionem principum non temere eam dare proposuisses. Esse autem Arpocran 'nomou Memphitou' indico tibi. (2) Rogo ergo, indulgentissime imperator, ut mihi ad Pompeium Plantam praefectum Aegypti amicum tuum, sicut promisisti, epistulam mittas. Obviam iturus, quo maturius, domine, exoptatissimi adventus tui gaudio frui possim, rogo permittas mihi quam longissime occurrere tibi.

 

X, 12. Гай Плиний до император Траян

Застъпничество за кандидата за претор Сура

Зная, господарю, че моите молби са врязани дълбоко в паметта ти, която не забравя да прави добрини. И понеже винаги си бил милостив към мене, ти напомням и много те моля да удостоиш с преторство Акций Сура, понеже мястото е свободно. За този иначе стоящ далеко от държавните дела мъж дават надежда бляскавото му потекло а висшата му честност в бедността - и преди всичко щастливото време, което зове и въздига твоите добросъвестни граждани в служба на милосърдието ти.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Proxima infirmitas mea, domine, obligavit me Postumio Marino medico; cui parem gratiam referre beneficio tuo possum, si precibus meis ex consuetudine bonitatis tuae indulseris. (2) Rogo ergo, ut propinquis eius des civitatem, Chrysippo Mithridatis uxorique Chrysippi, Stratonicae Epigoni, item liberis eiusdem Chrysippi, Epigono et Mithridati, ita ut sint in patris potestate utque iis in libertos servetur ius patronorum. Item rogo indulgeas ius Quiritium L. Satrio Abascanto et P. Caesio Phosphoro et Panchariae Soteridi; quod a te volentibus patronis peto.

 

X, 13. Гай Плиний до император Траян

Молба за удостояване с жреческа длъжност

Понеже зная, господарю, че званията, получени по решение на толкова добър принцепс, ще допринесат за утвърждаването и възхвалата на моите качества, моля да благоволиш да прибавиш към титлите, с които ме издигна твоята благосклонност, сана на авгур 7 или на септемвир, тъй като и двете места са свободни, та да мога да моля за тебе като жрец боговете, които сега моля като благочестив частен гражданин.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Scio, domine, memoriae tuae, quae est bene faciendi tenacissima, preces nostras inhaerere. Quia tamen in hoc quoque indulsisti, admoneo simul et impense rogo, ut Attium Suram praetura exornare digneris, cum locus vacet. (2) Ad quam spem alioqui quietissimum hortatur et natalium splendor et summa integritas in paupertate et ante omnia felicitas temporum, quae bonam conscientiam civium tuorum ad usum indulgentiae tuae provocat et attollit.

 

X, 14. Гай Плиний до император Траян

Поздравление по случай победата над даките

И теб, и държавата поздравявам за победата ти, предобри императоре, огромна, прекрасна напълно в духа на традициите, и моля безсмъртните богове също такъв радостен завършек да имат всичките ти замисли, та благодарение на твоите толкова големи добродетели да се подновява и расте славата на държавата.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Cum sciam, domine, ad testimonium laudemque morum meorum pertinere tam boni principis iudicio exornari, rogo dignitati, ad quam me provexit indulgentia tua, vel auguratum vel septemviratum, quia vacant adicere digneris, ut iure sacerdotii precari deos pro te publice possim, quos nunc precor pietate privata.

 

X, 15. Гай Плиний до император Траян

Известие за благополучно пътуване

Понеже съм сигурен, че се безпокоиш, съобщавам ти, господарю, че отплавах за Ефес 8 , заобикаляйки нос Малея, въпреки че ме задържаха противни ветрове; сега смятам да се отправя към провинцията си отчасти с крайбрежни кораби, отчасти със сухопътен превоз 9 , защото големите горещини правят пътя тежък, а непрекъснатите пасати затрудняват плаването.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Victoriae tuae, optime imperator, maximae, pulcherrimae, antiquissimae et tuo nomine et rei publicae gratulor, deosque immortales precor, ut omnes cogitationes tuas tam laetus sequatur eventus, cum virtutibus tantis gloria imperii et novetur et augeatur.

 

X, 16. Император Траян до Плиний

Добре направи, че ми писа, скъпи Секунде. Разбира се, че се интересувам как ще стигнеш до провинцията си. Благоразумно си решил, съобразявайки се с местностите, да ползваш ту кораби, ту превоз.
X, 17 - А. Гай Плиний до император Траян

Пристигането във Витиния и първите административни задачи

Имах удоволствието, господарю, да преживея изключително полезно за здравето пътуване с кораб чак до Ефес, но след като поех нататък с кола, се спрях в Пергам
10 , изтощен от силните горещини и дори от треска. Освен това, когато продължих пътуването с крайбрежните корабчета, бях забавен от насрещните ветрове и затова навлязох във Витиния малко по-късно, отколкото предполагах. Това стана 15 дни преди септемврийските календи 11 . Не бих могъл все пак да се оплача от забавянето, след като ми се случи нещо най-благоприятно - да чествувам твоя рожден ден в провинцията. А сега разследвам разходите, доходите и длъжниците към общината на град Пруса 12 . В процеса на работата все повече разбирам, че това трябва да се извърши, тъй като много пари по различни причини се задържат от частни лица. Освен това някои от парите се изразходват по най-незаконен начин. Това ти пиша, господарю, при самото си пристигане.
X, 17 - Б. Гай Плиний до император Траян

Първи мерки

Петнадесет дни преди октомврийските календи, господарю, навлязох в провинцията, която заварих в такова послушание, в такава вярност към теб, каквато заслужаваш да ти се оказва от целия човешки род. Обсъди внимателно, господарю, дали не би сметнал за необходимо да изпратиш тук строител, защото им се струва, че немалко пари могат да изискат обратно от предприемачите по строежите, ако се направят точни изчисления. Така поне подозирам от сметките на град Пруса, с които се занимавам най-грижливо.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Quia confido, domine, ad curam tuam pertinere, nuntio tibi me Ephesum cum omnibus meis 'hyper Malean' navigasse quamvis contrariis ventis retentum. Nunc destino partim orariis navibus, partim vehiculis provinciam petere. Nam sicut itineri graues aestus, ita continuae navigationi etesiae reluctantur.

 

X, 18. Император Траян до Плиний

Колко бих желал да пристигнеш във Витиния напълно здрав както ти, така и хората ти, и пътуването ти от Ефес нататьк да бъде, както е било плаването ти дотам. А в кой ден, мой скъпи Секунде, си пристигнал във Витиния, разбрах от писмото ти. Вярвам, че жителите на тази провинция ще разберат, че имам грижата за тях. А и ти ще се потрудиш да им стане ясно, че ти специално си избран за мой наместник при тях. Но на първо място трябва да бъдат проверени сметките на градските имоти, тъй като добре известно е, че те не са в добро състояние. Достатъчно строители нямам дори за строежите в Рим, камо ли околностите му. Но из цялата провинция ще се намерят такива, на които да можеш да се довериш, и няма да ти липсват, стига да пожелаеш старателно да ги издириш.


TRAIANUS PLINIO
Recte renuntiasti, mi Secunde carissime. Pertinet enim ad animum meum, quali itinere provinciam pervenias. Prudenter autem constituis interim navibus, interim vehiculis uti, prout loca suaserint.

 

X, 19. Гай Плиний до император Траян

Допитване

Моля те, господарю, със съвет да ме напътиш, тъй като се двоумя: дали трябва затворниците да се пазят от държавните роби на градовете 13 , както е правено тук досега, или от войници. Защото, от една страна, се опасявам, че държавните роби ги пазят недостатъчно надеждно, а от друга страна, това задължение откъсва немалък брой войници от службата им. Междувременно придадох малко войници към робите. Обаче виждам, че има опасност това нещо да стане причина за поява на небрежност и от двете страни, след като ще смятат, че могат да прехвърлят общата грешка едни на други.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Sicut saluberrimam navigationem, domine, usque Ephesum expertus ita inde, postquam vehiculis iter facere coepi, gravissimis aestibus atque etiam febriculis vexatus Pergami substiti. (2) Rursus, cum transissem in orarias nauculas, contrariis ventis retentus aliquanto tardius quam speraveram, id est XV Kal. Octobres, Bithyniam intravi. Non possum tamen de mora queri, cum mihi contigerit, quod erat auspicatissimum, natalem tuum in provincia celebrare. (3) Nunc rei publicae Prusensium impendia, reditus, debitores excutio; quod ex ipso tractatu magis ac magis necessarium intellego. Multae enim pecuniae variis ex causis a privatis detinentur; praeterea quaedam minime legitimis sumptibus erogantur. (4) Haec tibi, domine, in ipso ingressu meo scripsi.

 

X, 20. Император Траян до Плиний

Не е нужно, скъпи ми Секунде, за пазене на затворниците да използуваш за в бъдеще войници. Нека да продължим привичката, която съществува в тази провинция - да ги пазят държавните роби. А дали ще вършат това надеждно, зависи от твоята строгост и старание. Защото преди всичко, както пишеш, има опасност, ако се смесят с държавните роби, войниците да станат по-небрежни поради прехвърляне на отговорността едни на други. Нека да помним и друго - че трябва да отделяме колкото се може по-малко хора от войската.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Quinto decimo Kal. Octob., domine, provinciam intravi, quam in eo obsequio, in ea erga te fide, quam de genere humano mereris, inveni. (2) Dispice, domine, an necessarium putes mittere huc mensorem. Videntur enim non mediocres pecuniae posse revocari a curatoribus operum, si mensurae fideliter agantur. Ita certe prospicio ex ratione Prusensium, quam cum maxime tracto.

 

X, 21. Гай Плиний до император Траян

Молба за Гавий Бас

Гавий Бас, префект на Понтийското крайбрежие 14 , господарю, дойде най-учтиво при мен, съобразно задълженията си, и прекара с мен доста дни. Доколкото можах да го опозная, чудесен мъж и достоен за твоята добрина. Съобщих му, че ти си наредил да му се дадат на разположение десет бенефициарии 15 , двама конници и един центурион от кохортите, на които аз съм начело по твоя воля. Той отговори, че тази бройка не му е достатъчна и че ще ти пише за това. Поради тази причина сметнах, че не трябва да отзова обратно веднага тези, които той има над бройката.


TRAIANUS PLINIO
(1) Cuperem sine querela corpusculi tui et tuorum pervenire in Bithyniam potuisses, ac simile tibi iter ab Epheso ei navigationi fuisset, quam expertus usque illo eras. (2) Quo autem die pervenisses in Bithyniam, cognovi, Secunde carissime, litteris tuis. Provinciales, credo, prospectum sibi a me intellegent. Nam et tu dabis operam, ut manifestum sit illis electum te esse, qui ad eosdem mei loco mittereris. (3) Rationes autem in primis tibi rerum publicarum excutiendae sunt; nam et esse eas vexatas satis constat. Mensores vix etiam iis operibus, quae aut Romae aut in proximo fiunt, sufficientes habeo; sed in omni provincia inveniuntur, quibus credi possit, et ideo non deerunt tibi, modo velis diligenter excutere.

 

X, 22. Император Траян до Плиний

Гавий Бас писа и на мен, че не му е достатъчна тази бройка, която чрез писмото си бях съобщил да му се даде. Но за да знаеш какво съм отговорил, заповядах повторно да ти се съобщи и с това писмо. Голяма е разликата между това, което положението изисква, и желанието на хората да се ползват от властта си по-нашироко. Ние обаче трябва преди всичко да се водим от ползата и да се грижим да колкото може, на войската да не липсват войници.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Rogo, domine, consilio me regas haesitantem, utrum per publicos civitatium servos, quod usque adhuc factum, an per milites asservare custodias debeam. Vereor enim, ne et per publicos parum fideliter custodiantur, et non exiguum militum numerum haec cura distringat. (2) Interim publicis servis paucos milites addidi. Video tamen periculum esse, ne id ipsum utrisque neglegentiae causa sit, dum communem culpam hi in illos, illi in hos regerere posse confidunt.

 

X, 23. Гай Плиний до император Траян

Проект за баня в Пруса

Жителите на Пруса, господарю, имат стара порутена баня и смятат да направят нова. Струва ми се, че можеш да се отнесеш благосклонно към тяхното желание. Има средства за построяването й: на първо място тези, които започнах да изземам и изисквам от частните граждани, на второ - тези, които те обикновено изразходват за дървено масло 16 , а сега са готови да ги внесат за постройката. Това изискват достойнството на града и блясъкът на твоя век.


TRAIANUS PLINIO
(1) Nihil opus sit, mi Secunde carissime, ad continendas custodias plures commilitones converti. Perseveremus in ea consuetudine quae isti provinciae est, ut per publicos servos custodiantur. (2) Etenim, ut fideliter hoc faciant, in tua severitate ac diligentia positum est. In primis enim, sicut scribis, verendum est, ne, si permisceantur servis publicis milites, mutua inter se fiducia neglegentiores sint; sed et illud haereat nobis, quam paucissimos a signis avocandos esse.

 

X, 24. Император Траян до Плиний

Ако построяването на нова баня не затруднява жителите на Преса, можем да бъдем снизходителни към тяхното желание, стига само това да не им коства нови налози или да нямат достатъчно пари за необходимите бъдещи разходи.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Gavius Bassus praefectus orae Ponticae et reverentissime et officiosissime, domine, venit ad me et compluribus diebus fuit mecum, quantum perspicere potui, vir egregius et indulgentia tua dignus. Cui ego notum feci praecepisse te ut ex cohortibus, quibus me praeesse voluisti, contentus esset beneficiariis decem, equitibus duobus, centurione uno. (2) Respondit non sufficere sibi hunc numerum, idque se scripturum tibi. Hoc in causa fuit, quominus statim revocandos putarem, quos habet supra numerum.

 

Х, 25. Гай Плиний до император Траян

Кратко сведение

Господарю, на осмия ден преди декемврийските календи 17 в Никомедия дойде пратеникът Сервилий Пудент и ме освободи от безпокойството на дългото очакване.


TRAIANUS PLINIO
(1) Et mihi scripsit Gavius Bassus non sufficere sibi eum militum numerum, qui ut daretur illi, mandatis meis complexus sum. Cui quae rescripsissem, ut notum haberes, his litteris subici iussi. Multum interest, res poscat an hoc nomine eis uti latius velit. (2) Nobis autem utilitas demum spectanda est, et, quantum fieri potest, curandum ne milites a signis absint.

 

Х, 26. Гай Плиний до император Траян

Препоръка за Розиан Гемин

Твоите благодеяния към мен, господарю, ме свързаха най-тясно с Розиан Гемин. По време на моето консулство той ми беше квестор 18 . Зная от опит, че е изпълнен с уважение към мен - такава почит ми засвидетелства след консулството, като увеличи служебната ни близост с частни услуги. Моля те, бъди благосклонен към молбите ми да му дадеш служба. А ако ми вярваш, ще го дариш с благосклонността си, а повереното му задължение той ще се постарае да заслужи още повече. Пестеливостта ми в похвалите се дължи на надеждата, че ти познаваш неговата честност, добросъвестност и усърдие не само от магистратурите, които той е заемал в Рим пред очите ти, но и от военната му служба при тебе. Онова единствено, което поради обичта ми към него ме се струва, че не съм направил достатъчно, правя пак и отново и теб, господарю, моля, благоволи да ме зарадваш, като издигнеш моя квестор, а чрез него и мен.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Prusenses, domine, balineum habent; est sordidum et vetus. Itaque magni aestimant novum fieri; quod videris mihi desiderio eorum indulgere posse. (2) Erit enim pecunia, ex qua fiat, primum ea quam revocare a privatis et exigere iam coepi; deinde quam ipsi erogare in oleum soliti parati sunt in opus balinei conferre; quod alioqui et dignitas civitatis et saeculi tui nitor postulat.

 

Х, 27. Гай Плиний до император Траян

В провинцията е нужна здрава защита

Максим, твой освободен роб и прокуратор 19 на област, господарю, твърди, че и на него му са необходими поне още шестима войници освен десетте бенефициарии, които ти беше заповядал да отпусна на отличния Гемелин. Междувременно и аз сам счетох, трябва да му оставя трима да му служат, особено заради това, че отива в Пафлагония 20 за събиране на храни. И понеже имаше нужда и от защита, по негова молба прибавих и двама конници. За в бъдеще моля да пишеш какво ще желаеш да се съблюдава.


TRAIANUS PLINIO
Si instructio novi balinei oneratura vires Prusensium non est, possumus desiderio eorum indulgere, modo ne quid ideo aut intribuatur aut minus illis in posterum fiat ad necessarias erogationes.

 

Х, 28. Император Траян до Плиний

В случая с право си дал войници на моя освободен роб Максим, който е тръгнал за събиране на храни. Защото самият той е натоварен с извънредно задължение. Когато се завърне на предишната си работа, ще му бъдат достатъчни двамата войници, дадени му от теб, а и също толкова от Вирдий Гемелин, мой прокуратор, на когото Максим е помощник.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Servilius Pudens legatus, domine, VIII Kal. Decembres Nicomediam venit meque longae exspectationis sollicitudine liberavit.

 

Х, 29. Гай Плиний до император Траян

Относно наказанията на робите

Семпроний Целиан, чудесен младеж, изпрати при мен двама открити между новобранците роби, чието наказание отложих, за да се посъветвам за начина на наказанието с теб, създателя и крепителя на военната дисциплина. Колебая се най-вече защото са дали вече клетва, макар и все още да не са разпределени по отреди. Моля, господарю, пиши ми как трябва да постъпя, особено след като се касае за назидание.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Rosianum Geminum, domine, artissimo vinculo mecum tua in me beneficia iunxerunt; habui enim illum quaestorem in consulatu. Mei sum observantissimum expertus; tantam mihi post consulatum reverentiam praestat, et publicae necessitudinis pignera privatis cumulat officiis. (2) Rogo ergo, ut ipse apud te pro dignitate eius precibus meis faveas. Cui et, si quid mihi credis, indulgentiam tuam dabis; dabit ipse operam ut in iis, quae ei mandaveris, maiora mereatur. Parciorem me in laudando facit, quod spero tibi et integritatem eius et probitatem et industriam non solum ex eius honoribus, quos in urbe sub oculis tuis gessit, verum etiam ex commilitio esse notissimam. (3) Illud unum, quod propter caritatem eius nondum mihi videor satis plene fecisse, etiam atque etiam facio teque, domine, rogo, gaudere me exornata quaestoris mei dignitate, id est per illum mea, quam maturissime velis.

 

Х, 30.Император Траян до Плиний

Семпроний Целиан е действувал съобразно моите заповеди, като е изпратил при теб тези хора, за които ще трябва да се направи разследване дали заслужават смъртно наказание. Обаче има значение в случая дали са се представили като доброволци, дали са били записани редовно в набора, или са дадени като заместници. Ако са били записани, грешката е при набирането им. Ако са дадени като заместници, вината е у тези, които са ги дали. Ако са дошли сами, след като добре са съзнавали своето положение, те трябва да бъдат наказани. И няма значение, че още не са разпределени по отреди. Защото в деня, в който са били приети, е трябвало да се знае истината за произхода им.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Maximus libertus et procurator tuus, domine, praeter decem beneficiarios, quos assignari a me Gemellino optimo viro iussisti, sibi quoque confirmat necessarios esse milites sex. Hos interim, sicut inveneram, in ministerio eius relinquendos existimavi, praesertim cum ad frumentum comparandum iret in Paphlagoniam. Quin etiam tutelae causa, quia ita desiderabat, addidi duos equites. In futurum, quid servari velis, rogo rescribas.

 

Х, 31. Гай Плиний до император Траян

Допитване за наказание на държавни роби

Без да нарушиш своето величие, господарю, ще трябва да слезеш при моите грижи, след като си ми дал правото да се отнасям до теб тогава, когато се съмнявам за нещо. В много градски общини, най-много в Никомедия 21 и Никея 22 , някои хора, осъдени на работа в мините, на участие в различни зрелища или на други подобни наказания, изпълняват службите и задълженията на държавни роби и в качеството си на такива дори приемат годишно възнаграждение. Аз, след като чух това, дълго и много мислих какво да правя. Защото сметнах, че е твърде строго, след толкова дълго време да възстановя наказанията на повече от тях, които са вече старци и както се твърди, живеят скромно и порядъчно. Освен това мисля, че е непристойно да задържам осъдени хора на обществена служба. От друга страна, по моя преценка, безполезно е държавата да ги издържа, без да вършат никаква работа, а пък е и опасно да не ги издържа. Затова по необходимост оставих неразрешена цялата работа, докато се посъветвам с теб. Ще попиташ може би как е станало така, че са били освободени от присъдите им. И аз търсех да разбера, но не открих нищо сигурно. Действително бяха показани решенията, с които тези хора са били осъдени, но нямаше никакви документи, в които да се потвърждава освобождаването им от наказание. Някои казваха, че след като са се обърнали с молби към проконсулите или легатите, били освободени по тяхна заповед. Достоверността на тези думи се увеличава и от това, че би било невероятно някой да се осмелил на такова нещо, без да е разчитал на законно упълномощено лице.


TRAIANUS PLINIO
Nunc quidem proficiscentem ad comparationem frumentorum Maximum libertum meum recte militibus instruxisti. Fungebatur enim et ipse extraordinario munere. Cum ad pristinum actum reversus fuerit, sufficient illi duo a te dati milites et totidem a Virdio Gemellino procuratore meo, quem adiuvat.

 

Х, 32.Император Траян до Плиний

Ще ти припомня, че си изпратен в тази провинция тъкмо защото много работи в нея явно трябва да се оправят. А преди всичко ще трябва да се уреди въпросът за тези, които са осъдени на наказания, но както пишеш, са освободени без намесата на законно упълномощено лице и дори са били върнати към положението на честни служители. И тъй: онези от осъдените, които през последните десет години са били освободени без намесата на упълномощено лице, трябва да се върнат към излежаване на наказанието; които са по-възрастни и стари, осъдени преди тези десет години, нека ги разпределим по такива служби, които не се различават много от наказание. Обикновено те се изпращат в баните, за чистачи на каналите, а също тъй за поддържане на пътища и улици.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos servos misit ad me; quorum ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris firmatoremque consulerem de modo poenae. (2) Ipse enim dubito ob hoc maxime quod, ut iam dixerant sacramento, ita nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam sequi rogo, domine, scribas, praesertim cum pertineat ad exemplum.

 

Х, 33. Гай Плиний до император Траян

Запитване по повод избухването на един пожар

Докато обхождах отдалечените краища на провинцията, голям пожар унищожи много частни сгради в Никомедия и две обществени - герузията 23 и Изеона 24 , макар че те са от другата страна на улицата. Разнесъл се е първо от силата на вятъра, а след това поради леността на хората, които, както се разбира, останали спокойни и неподвижни наблюдатели на едно толкова голямо зло. От друга страна, не е имало нито една помпа за обществено ползване, нито едно ведро, нито каквото и да е съоръжение за гасене на пожар. Всичко това, разбира се, ще се приготви, както вече наредих. Господарю, не смяташ ли, че трябва да се сформира една група от около 150 души пожарникари, а аз ще следя да влязат в нея само пожарникари и поради предоставените им права да не бъдат използвани за нещо друго. Не ще ми бъде трудно да ги наблюдавам, след като са толкова малко.


TRAIANUS PLINIO
(1) Secundum mandata mea fecit Sempronius Caelianus mittendo ad te eos, de quibus cognosci oportebit, an capitale supplicium meruisse videantur. Refert autem, voluntarii se obtulerint an lecti sint vel etiam vicarii dati. (2) Lecti <si> sunt, inquisitio peccavit; si vicarii dati, penes eos culpa est qui dederunt; si ipsi, cum haberent condicionis suae conscientiam, venerunt, animadvertendum in illos erit. Neque enim multum interest, quod nondum per numeros distributi sunt. Ille enim dies, quo primum probati sunt, veritatem ab iis originis suae exegit.

 

Х, 34. Император Траян до Плиний

Наистина както и на мнозина, така и на тебе ти е минало през ум, че би могло да се състави група от пожарникари в Никомедия. Нека обаче си припомним, че тази провинция и особено тези градове са били обезпокоявани от сдружения от този вид. И каквото име да им дадем, по какъвто и да е повод да бъдат събрани за обща цел, в кратко време те ще се превърнат в политически групировки. Следователно достатъчно е да се приготвят помощни средства за потушаване на пожар и да се предупредят собствениците на имоти те самите да потушават пожарите и ако се наложи, да се използува и стеклият се народ.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Salva magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. (2) In plerisque civitatibus, maxime Nicomediae et Nicaeae, quidam vel in opus damnati vel in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque funguntur, atque etiam ut publici servi annua accipiunt. Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem. (3) Nam et reddere poenae post longum tempus plerosque iam senes et, quantum affirmatur, frugaliter modesteque viventes nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam; eosdem rursus a re publica pasci otiosos inutile, non pasci etiam periculosum existimabam. (4) Necessario ergo rem totam, dum te consulerem, in suspenso reliqui. Quaeres fortasse, quem ad modum evenerit, ut poenis in quas damnati erant exsolverentur: et ego quaesii, sed nihil comperi, quod affirmare tibi possim. Ut decreta quibus damnati erant proferebantur, ita nulla monumenta quibus liberati probarentur. (5) Erant tamen, qui dicerent deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos. Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore.

 

Х, 35. Гай Плиний до император Траян

За благото на императора

За твоето благополучие, на което почива и общественото благо, господарю, дадохме и изпълнихме тържествени обети, като помолихме боговете да дадат тези обети винаги да се изпълняват и винаги да се ознаменуват с добър край.


TRAIANUS PLINIO
(1) Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur. (2) Qui igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi; si qui vetustiores invenientur et senes ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint. Solent et ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum dari.

 

Х, 36. Император Траян до Плиний

От писмото ти, скъпи ми Секунде, с удоволствие узнах, че с жителите на провинцията сте дали и сте изпълнили тържествени обети пред безсмъртните богове за моето здраве и благополучие.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cum diversam partem provinciae circumirem, Nicomediae vastissimum incendium multas privatorum domos et duo publica opera, quamquam via interiacente, Gerusian et Iseon absumpsit. (2) Est autem latius sparsum, primum violentia venti, deinde inertia hominum quos satis constat otiosos et immobiles tanti mali spectatores perstitisse; et alioqui nullus usquam in publico sipo, nulla hama, nullum denique instrumentum ad incendia compescenda. Et haec quidem, ut iam praecepi, parabuntur; (3) tu, domine, dispice an instituendum putes collegium fabrorum dumtaxat hominum CL. Ego attendam, ne quis nisi faber recipiatur neve iure concesso in aliud utantur; nec erit difficile custodire tam paucos.

 

Х, 37. Гай Плиний до император Траян

Запитване по повод построяване на водопровод

Жителите на Никомедия, господарю, са изразходвали за един водопровод три милиона триста и осемнадесет хиляди сестерции. А той и досега е незавършен, запустял и дори срутен. Отново за друг водопровод са изразходвали 200 000, но и той е изоставен. Необходими са нови разходи, за да имат вода тези, които така зле са изразходвали толкова голяма сума. Сам аз отидох при един съвсем чист извор, от който, изглежда, ще трябва да се доведе водата по акведукт и така (както е било опитано в началото), че да достига не само до равните и ниски места на града. Досега са останали много малко сводове. Могат да се издигнат някои от квадратните блокове, взети от по-стария строеж, а една част, както ми се струва, може да се направи и от тухли. Това ще бъде и по-лесно, и по-евтино. Но преди всичко е необходимо да изпратиш или специалист по водопроводите, или архитект, за да не стане отново това, което се е случвало вече два пъти. Аз твърдя само едно: че ползата от строежа и красотата му ще бъдат най-достойни за твоето управление.


TRAIANUS PLINIO
(1) Tibi quidem secundum exempla complurium in mentem venit posse collegium fabrorum apud Nicomedenses constitui. Sed meminerimus provinciam istam et praecipue eas civitates eius modi factionibus esse vexatas. Quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis, qui in idem contracti fuerint, hetaeriae eaeque brevi fient. (2) Satius itaque est comparari ea, quae ad coercendos ignes auxilio esse possint, admonerique dominos praediorum, ut et ipsi inhibeant ac, si res poposcerit, accursu populi ad hoc uti.

 

Х, 38. Император Траян до Плиний

Трябва да се погрижим да се докара вода в град Никомедия. Твърдо вярвам, че ти ще пристъпиш към тази работа с такова прилежание, с каквото си длъжен. Но кълна се, в същото прилежание се включва и това: да издириш онези, по чиято вина жителите на Никомедия са изразходвали толкова голяма сума, да не би поради машинации, с които взаимно се облагодетелствуват, те са започвали водопроводи и са ги изоставяли. Следователно, каквото разкриеш, довеждай го до моето знание.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Sollemnia vota pro incolumitate tua, qua publica salus continetur, et suscepimus, domine, pariter et solvimus precati deos, ut velint ea semper solvi semperque signari.

 

Х, 39. Гай Плиний до император Траян

За благоустрояването на провинцията

Театърът в Никея, господарю, построен вече в по-голямата си част, но все още недовършен, струва вече над десет милиона сестерции, както чувам (защото сметката не е приведена докрай). Страхувам се, че парите са дадени напразно. Защото е хлътнал и зее от огромните пукнатини било поради влажната и рохкава пръст, било от това, че камъкът е тънък и чуплив. Положително си струва да се обсъди дали трябва да се дострои, или да се изостави, или дори да се разруши. Защото подпорите и основите, на които непосредствено лежи, са, както ми се струва, толкова нездрави, колкото и скъпи. Към този театър частни лица са обещали и много други постройки, като например базилики и колонада над местата за зрителите. Всичко сега се отлага, тъй като се забавя строежът на театъра, който вече отдавна трябваше да е завършен.
Също тъй пак жителите на Никея са започнали да възстановяват гимназиона, унищожен от пожар преди моето идване, наистина с много повече помещения и по-просторен, отколкото е бил. Вече доста голяма част от средствата са изразходвани, но безполезно, както за съжаление изглежда. Защото гимназионът е лошо планиран и частите му са несвързан и една с друга. Освен това сегашният архитект, изглежда, съперник на този, който го е започнал, твърди, че стените, макар и цели 22 крачки, не могат да издържат тежестта, защото по средата са натъпкани с чакъл и не са облицовани с тухли. Жителите на Клавдиопол 25 пък, на ниско място, съвсем в подножието на планината, по-скоро копаят, отколкото строят огромна баня от средствата, които са дали при встъпването си в длъжност градските съветници, добавени по твое благоволение към съвета, или които ще бъдат внесени по наше искане. Но тьй като се страхувам да не би да се вложат зле, на първо място, обществените пари, а на второ място - и твоят дар, който е по-скъп от парите, принуждавам се да искам от теб архитект не само за театъра, но и за банята. Нека той да прегледа дали е полезно след направените разходи постройките да се завършат така, както са започнати, или трябва да се отстранят недостатъците и да се направят някои промени, за да не би, докато искаме да запазим заплатеното, скъпо да заплатим онова, което трябва да се прибави.


TRAIANUS PLINIO
Et solvisse vos cum provincialibus dis immortalibus vota pro mea salute et incolumitate et nuncupasse libenter, mi Secunde carissime, cognovi ex litteris tuis.

 

Х, 40. Император Траян до Плиний

Ти ще обсъдиш какво трябва да се направи по въпроса за театъра, започнат от жителите на Никея, и ще решиш най-добре в зависимост от това как стоят нещата в момента. За мен ще бъде достатъчно да ми съобщиш какво решение си взел. Трябва да се погрижиш и частните лица да построят това, което са обещали, но след като театърът бъде завършен. Гърците имат слабостта да строят гимназиони. Затова може би никейците са пристъпили към изграждането му с такова голямо въодушевление. Но те трябва да бъдат задоволени с гимназион, който да отговаря на нуждите им. Ти ще обмислиш какво трябва да се реши за банята на жителите на Клавдиопол, която, както пишеш, е започната на не много удобно място. Архитекти не ще ти липсват. Защото няма провинция, в която да не живеят опитни и способни хора. Затова не мисли, че по-бързо ще ти бъдат изпратени от Рим, след като обикновено при нас идват архитекти от Гърция.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) In aquae ductum, domine, Nicomedenses impenderunt HS XXX CCCXVIII, qui imperfectus adhuc omissus, destructus etiam est; rursus in alium ductum erogata sunt CC. Hoc quoque relicto novo impendio est opus, ut aquam habeant, qui tantam pecuniam male perdiderunt. (2) Ipse perveni ad fontem purissimum, ex quo videtur aqua debere perduci, sicut initio temptatum erat, arcuato opere, ne tantum ad plana civitatis et humilia perveniat. Manent adhuc paucissimi arcus: possunt et erigi quidam lapide quadrato, qui ex superiore opere detractus est; aliqua pars, ut mihi videtur, testaceo opere agenda erit, id enim et facilius et vilius. (3) Sed in primis necessarium est mitti a te vel aquilegem vel architectum, ne rursus eveniat quod accidit. Ego illud unum affirmo, et utilitatem operis et pulchritudinem saeculo tuo esse dignissimam.

 

Х, 41. Гай Плиний до император Траян

Грижи за благоустрояването на провинцията

Когато мисля за твоята съдба и за величието на твоя дух, господарю, струва ми се, че най-подходящо е да ти изложа плановете си за едно дело, достойно за твоето безсмъртие и слава, достойно както с красотата си, така и с ползата от него. В землището на Никомедия има твърде обширно езеро. През него извозват на кораби до пътя мрамор, земеделски продукти, дървен материал и греди при много малко разходи и труд, а оттам с много труд и разходи ги докарват с коли до морето. Искат да свържат езерото с морето. Тази работа изисква много работни ръце, а такива и занапред не ще липсват. По нивята има много хора, в града още повече и няма съмнение, че всички с голямо желание ще се захванат за полезна и доходна работа. Остава ти да изпратиш строител или специалист по нивелиране, който, ако трябва, старателно да прегледа дали езерото е по-дълбоко от морето. Специалистите в тази област твърдят, че е по-дълбоко с 40 лакти. Аз открих по същите тези места канал, изкопан от един от тукашните царе, но тъй като не е довършен, не е ясно дали е за дренаж на околните ниви, или за да свърже езерото с реката. Не е ясно и дали каналът не е завършен, понеже царят е починал, или понеже са загубили надежда в успеха на делото. Но именно този факт - ще ми простиш амбицията ми ти да постигнеш слава - подбужда и разпалва желанието ми да довършиш това, което царете само са започнали.


TRAIANUS PLINIO
Curandum est, ut aqua in Nicomedensem civitatem perducatur. Vere credo te ea, qua debebis, diligentia hoc opus aggressurum. Sed medius fidius ad eandem diligentiam tuam pertinet inquirere, quorum vitio ad hoc tempus tantam pecuniam Nicomedenses perdiderint, ne, dum inter se gratificantur, et incohaverint aquae ductus et reliquerint. Quid itaque compereris, perfer in notitiam meam.

 

Х, 42. Император Траян до Плиний

Това езеро може да ме склони да пожелая да го свържа с морето. Обаче без съмнение трябва старателно да се изследва, за да не би, ако бъде снижено към морето, да се излее цялото, тоест да се изследва още колко вода има и откъде я приема. Можеш да поискаш строител от Калпурний Макър, а и аз ще ти изпратя някой опитен в такива дела човек.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Theatrum, domine, Nicaeae maxima iam parte constructum, imperfectum tamen, sestertium - ut audio; neque enim ratio operis excussa est - amplius centies hausit: vereor ne frustra. (2) Ingentibus enim rimis desedit et hiat, sive in causa solum umidum et molle, silc lapis ipsc gracilis et putris: dignum est certe deliberatione, sitne faciendum an sit relinquendum an etiam destruendum. Nam fulturae ac substructiones, quibus subinde suscipitur, non tam firmae mihi quam sumptuosae uidentur. (3) Huic theatro ex priuatorum pollicitationibus multa debentur, ut basilicae circa, ut porticus supra caucam. Quae nunc omnia differuntur cessante eo, quod ante peragendum est. (4) Iidem Nicaeenses gymnasium inccndio amissum ante aduentum meum restituere coeperunt, longe numerosius laxiusque quam fuerat, et iam aliquantum erogauerunt; periculum est, ne parum utiliter; incompositum enim et sparsum est. Praeterea architectus, sane aemulus eius a quo opus incohatum est, adfirmat parietes quamquam uiginti et duos pedes latos imposita onera sustinere non posse, quia snt caemcnto medii farti nec testaceo opere praecincti. (5) Claudiopolitani quoque in deprcsso loco, imminente etiam monte ingens balineum defodiunt magis quam aedificant, et quidem ex ea pecunia, quam buleutae additi beneficio tuo aut iam obtulerunt ob introitum aut nobis exigentibus conferent. (6) Ergo cum timeam ne illic publica pecunia, hic, quod est omni pecunia pretiosius, munus tuum male collocetur, cogor petere a te non solum ob theatrum, uerum etiam ob haec balinea mittas architectum, dispecturum utrum sit utilius post sumptum qui hctus cst quoquo modo consummare opera? ut incohata sunt, an quae uidentur emendanda corrigere, quac transferenda transferre, ne dum seruarc uolumus quod impensum est, male impendamus quod addendum cst.

 

Х, 43. Гай Плиний до император Траян

Грижи за ограничаване разноските на византионците

Когато оглеждах твърде големите разходи, които е направила общината на Византион 26 , ми бе посочено, че всяка година тя изпраща при тебе пратеник да те поздрави с декрет 27 и му дава 12 хиляди сестерции. Помнейки предложеното от теб, аз сметнах, че трябва да задържа пратеника, а декрета да изпратя, та хем разходите да се облекчат, хем общественият дълг да се изпълни. Същият град ежегодно отделя 3 хиляди сестерции за пътни разноски на пратеника, който отива при управителя на Мизия 28 , за да го поздрави. Прецених, че в бъдеще ще трябва да огранича тази сума. Моля те, господарю, да ми пишеш мнението си, като благоволиш или да потвърдиш моето решение, или да поправиш грешката ми.


TRAIANVS PLINIO
(1) Quid oporteat fieri circa theatrum, quod incohatum apud Nicaeenses est, in rc praesenti optimc deliberabis et constitues. Mihi sufficiet indicari, cui sentcntiae accesseris: Tunc autem a priuatis exige opera, cum theatrum, propter quod illa promissa sunt, factum erit. (2) Gymnasiis indulgent Graeculi; ideo forsitan Nicaeenses maiore animo constructionem eius aggressi sunt: sed oportet illos eo contentos esse, quod possit illis sufficere. (3) Quid Claudiopolitanis circa balineum quod parum, ut scribis, idoneo loco incohauerunt suadendum sit, tu constitues. Architecti tibi deesse non possunt. Nulla prouincia non et peritos et ingeniosos homines habet; modo ne existimes breuius esse ab urbe mitti, cum ex Graecia etiam ad nos uenire soliti sint.

 

Х, 44. Император Траян до Плиний

Много добре си постъпил, скъпи Секунде, като си върнал тези 12 хиляди сестерции на византионците, които са плащали на пратеника, за да ме
поздрави. Те са направили необходимото, щом декретът е изпратен чрез теб. Ще ни прости и управителят на Мизия, ако го почетат по-малко разкошно.


C. PLINIVS TRAIANO IMPERATORI
(1) Intuenti mihi et fortunae tuae et animi magnitudinem conuenientissimum uidetur demonstrari opera non minus aeternitate tua quam gloria digna, quantumque pulchritudinis tantum utilitatis habitura. (2) Est in Nicomedensium finibus amplissimus lacus. Per hunc marmora fructus ligna materiae et sumptu modico et labore usque ad uiam nauibus, inde magno labore maiore impendio uehiculis ad mare deuehuntur ... hoc opus multas manus poscit. At eae porro non desunt. Nam et in agris magna copia est hominum et maxima in civitate, certaque spes omnes libentissime aggressuros opus omnibus fructuosum. (3) Superest ut tu libratorem vel architectum si tibi videbitur mittas, qui diligenter exploret, sitne lacus altior mari, quem artifices regionis huius quadraginta cubitis altiorem esse contendunt. (4) Ego per eadem loca invenio fossam a rege percussam, sed incertum utrum ad colligendum umorem circumiacentium agrorum an ad committendum flumini lacum; est enim imperfecta. Hoc quoque dubium, intercepto rege mortalitate an desperato operis effectu. (5) Sed hoc ipso - feres enim me ambitiosum pro tua gloria - incitor et accendor, ut cupiam peragi a te quae tantum coeperant reges.

 

Х, 45. Гай Плиний до император Траян

Допитване за препоръчителните писма

Господарю, за да ме избавиш от колебанията ми, моля да ми пишеш дали желаеш да бъдат смятани за валидни и докога препоръчителните писма, срокът на които вече е изтекъл. Защото се страхувам да не би поради незнанието си да допусна грешка в едно или друго отношение, като приема за валидни документи без законна сила или да не дам ход на тези, които са необходими.


TRAIANUS PLINIO
Potest nos sollicitare lacus iste, ut committere illum mari velimus; sed plane explorandum est diligenter, ne si emissus in mare fuerit totus effluat certe, quantum aquarum et unde accipiat. Poteris a Calpurnio Macro petere libratorem, et ego hinc aliquem tibi peritum eius modi operum mittam.

 

Х, 46. Император Траян до Плиний

Писмата, срокът на които вече е изтекъл, не трябва да се използуват. Затова аз поемам задължението да изпратя до всички провинции нови писма, преди да се е почувствувала нуждата от тях.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Requirenti mihi Byzantiorum rei publicae impendia, quae maxima fecit, indicatum est, domine, legatum ad te salutandum annis omnibus cum psephismate mitti, eique dari nummorum duodena milia. (2) Memor ergo propositi tui legatum quidem retinendum, psephisma autem mittendum putavi, ut simul et sumptus levaretur et impleretur publicum officium. (3) Eidem civitati imputata sunt terna milia, quae viatici nomine annua dabantur legato eunti ad eum qui Moesiae praeest publice salutandum. Haec ego in posterum circumcidenda existimavi. (4) Te, domine, rogo ut quid sentias rescribendo aut consilium meum confirmare aut errorem emendare digneris.

 

Х, 47. Гай Плиний до император Траян

За самоуправлението на провинция Апамея

Когато пожелах, господарю, да издиря държавните длъжници, да проверя доходите и разходите на Апамея 29 , отговориха ми, че всички имат желание сметките на колонията да се прегледат от мен, но че те никога не са били преглеждани от когото и било от проконсулите; че апамейците имали привилегия и по стар обичай управлявали държавата си по свой начин. Поисках в прошение да изложат това, което казаха и привеждаха като свидетелство. Изпращам ти го така, както го приех, макар и да разбирам, че много работи в него не се отнасят до разглеждания въпрос.
Моля те да ме удостоиш с напътствие как да постъпя. Защото се страхувам да не би да ти се стори, че или съм превишил правата си, или че не съм изпълнил задълженията си.


TRAIANUS PLINIO
Optime fecisti, Secunde carissime, duodena ista Byzantiis quae ad salutandum me in legatum impendebantur remittendo. Fungentur his partibus, etsi solum psephisma per te missum fuerit. Ignoscet illis et Moesiae praeses, si minus illum sumptuose coluerint.

 

Х, 48. Император Траян до Плиний

Прошението на апамейците, което бе прикачил към писмото си, ме освобождава от необходимостта да преценявам отново причините, поради което проконсулите са се въздържали от проверка на техните сметки. Причината за това е, че те не са отказали и на теб да ги провериш, след като си поискал. Следователно тяхната честност трябва да бъде възнаградена. Тъй че нека вече знаят, че ти ще направиш проверка по мое желание и че ще извършиш това, без да се накърнят предишните им привилегии.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Diplomata, domine, quorum dies praeterit, an omnino observari et quam diu velis, rogo scribas meque haesitatione liberes. Vereor enim, ne in alterutram partem ignorantia lapsus aut illicita confirmem aut necessaria impediam.

 

Х, 49. Гай Плиний до император Траян

Прастарият храм

Преди моето идване, господарю, никомедийците започнали да пристрояват към стария форум нов, на чийто ъгъл се намира прастар храм на Великата Майка 30 , който трябва или да се поправи, или да се пренесе най-вече затова, че е много по-нисък от постройката, която сега стърчи високо над него. Като търсех дали има някакво разпореждане за този храм, узнах, че обичаят на освещаване 31 тук е един, а у нас - друг. Размисли, господарю, дали според тебе храмът, за който няма разпореждане, може да се пренесе, без да се оскверни религията. Това е най-доброто разрешение, стига само да позволява религията.

"50">

Х, 50. Император Траян до Плиний

Можеш, скъпи ми Секунде, без страх от религиозни скрупули да пренесеш храма на Майката на боговете там, където е по-удобно, ако разположението на терена явно налага това. Не се безпокой, че няма никакво разпореждане за освещаване, понеже земята на чуждата община не приема освещаване, което е направено по нашите норми.


"51">

Х, 51. Гай Плиний до император Траян

Благодарност от името на семейството

Трудно ми е да изразя с думи, господарю, каква радост изпитах, че заради мен и моята тъща
32 благоволяваш да преместиш нейния сродник Целий Клемент в тази провинция. Големината на твоята благосклонност към мен разбирам най-добре от това, че с цялото си семейство изпитвам такова голямо благоволение, на което дори не се осмелявам да отвърна с равностойна благодарност, дори ако бих имал най-голяма възможност. Затова прибягвам към молитвите и моля боговете да не изглеждам недостоен за добрините, с които постоянно ме обсипваш.


"52">

Х, 52. Гай Плиний до император Траян

Тържества в чест на принцепса

С радост, каквато ти, господарю, заслужаваш, почетохме деня, в който спаси империята и я пое в ръцете си, като помолихме боговете да те запазят здрав и невредим за човешкия род, чиято защита и сигурност зависят от твоето благополучие. Приехме и тържествената клетва на войниците, също и на жителите на провинцията, които се състезаваха с тях по преданост към тебе.


"53">

Х, 53. Император Траян до Плиний

Узнах, мой скъпи Секунде, от твоето писмо с какво благочестие и радост войници и провинциали са чествували под твое ръководство деня на моето встъпване във власт.


"54">

Х, 54. Гай Плиний до император Траян

Финансови проблеми на провинцията

Господарю, благодарение на твоята предвидливост и на моята служба обществените пари са или вече налице, или в момента още се събират. Страхувам се, че те стоят неизползувани. Защото няма никакъв или пък много рядко се явява случай за купуване на чифлици, а няма и хора, които биха желали да вземат заем от държавата, особено пък с лихва 12 процента, колкото е лихвата при заем от частни лица. Следователно отсъди внимателно, господарю, дали не трябва да се намали лихвата и чрез това да се привлекат хора, които да вземат заем. И ако и така не се намерят, парите ще трябва да се разпределят между градските съветници, за да допринесат за интересите на държавата. Те няма да имат охота за това и ще се възпротивят, но няма да им тежи толкова, ако лихвата бъде по-малка.


"55">

Х, 55. Император Траян до Плиний

И аз самият не виждам друго средство, скъпи ми Секунде, освен да се намали размерът на лихвата, за да може по-лесно да се вложат обществените пари. С колко ще се намали, ти ще определиш според броя на тези, които ще вземат заеми. А да караме хората насила да вземат заеми, от които нямат изгода, не е присъщо на справедливостта на моето управление.


"56">

Х, 56. Гай Плиний до император Траян

Запитване по въпроса за заточените в провинцията

Изказвам ти, господарю, най-дълбоката си благодарност, че въпреки големите си задължения благоволи да отговориш със съвет на всички мои въпроси; моля те и сега да направиш това. Дойде при мен един човек и заяви, че неговите врагове, заточени за три години от уважаемия Сервилий Калв, пребивават в провинцията. Те твърдяха обратното - че Калв ги е реабилитирал, и прочетоха негово разпореждане. Поради тази причина счетох за необходимо да доведа до твоето знание целия случай. Твоите наредби предупреждават да не реабилитирам било от мен заточените, било от някой друг, но за тези, които друг е заточил и върнал, не е казано нищо. Затова трябваше да се посъветвам с теб, господарю, какво би желал да направя в случая, както, кълна се в Херкулес, и за хората, които са били изпратени на доживотно заточение и не са били реабилитирани. Имах един такъв случай. Доведоха при мен човек, изпратен на доживотно заточение тук от проконсула Юлий Бас. Понеже знаех, че нарежданията на Бас са отменени и сенатът даде право на. всички, за които той беше издал някакви решения, да искат, в срок от две години, преразглеждане на делата си, попитах заточения дали се е обърнал към проконсула и го е уведомил за своя случай; каза, че не е. Това ме накара да се посъветвам с теб дали според тебе в неговия случай и в евентуалните случаи с хора в подобно положение присъдата трябва да бъде подновена, или пък трябва да му се наложи по-тежко наказание и какво по-точно. Декрета и едикта на Калв, както и декрета на Бас, прибавям към писмото си.


"57">

Х, 57. Император Траян до Плиний

Какво да решиш спрямо хората, заточени преди три години от проконсула Публий Сервилий Калв и реабилитирани с негов едикт, но останали в провинцията, ще ти пиша в следващото си писмо, когато разбера причините за тази постъпка на Калв. Понеже доживотно заточеният от Юлий Бас е имал право в продължение на две години да иска преразглеждане на делото, ако счита, че е заточен несправедливо, но той не е сторил това, а продължава да живее в провинцията, той да бъде изпратен в окови при моите преториански префекти
33 . Защото не е достатъчно да се поднови присъдата му, от която се е изплъзнал непокорно.


"58">

Х, 58. Гай Плиний до император Траян

Съдебен процес

Когато свиках съдии, за да открия съдебното заседание, господарю, Флавий Архип
34 поиска да бъде освободен, понеже бил философ. Някои казаха, че трябва не само да бъде освободен от задълженията на съдия, но и да бъде напълно отстранен от съдийския състав, и да понесе наказанието, от което се измъкнал, избягвайки от затвора. Прочетено бе решението на проконсула Велий Павел, с което се потвърди, че за фалшификация Архип е осъден на работа в рудниците. Той не изнесе нищо, с което да докаже, че правата му са възстановени; а вместо това се позоваваше на молбата, която подал до Домициан, на негово писмо, с което е бил почетен, и на декрет на жителите на Пруса. Към тях прибави и твои писма до него, едикт на баща ти и писмо, с което се потвърждава оказаната му милост. И тъй, въпреки че му приписват такива престъпления, сметнах за уместно да не решавам нищо, докато не се посъветвам с тебе за това, което ми се струва, че е достойно ти да решиш. Документите, прочетени от двете страни, прибавям към писмото.

Писмо на Домициан до Теренций Максим

По молба на философа Флавий Архип наредих да му се закупи земя на стойност 100 000 сестерции около неговия роден град Пруса, с която земя да изхранва семейството си. Аз искам да му я дам. Изразходваната сума да бъде вписана към сметката на моите дарения.

Писмо на Домициан до Л. Апий Максим

Бих желал, Максиме, да приемеш препоръката ми за философа Архип, човек благонадежден, с нрави, които отговарят на професията му, и да му предоставиш с цялата си любезност това, което той скромно би поискал от теб.

Едикт на божествения Нерва 35

Някои неща, квирити, се налагат от щастливото време със силата на наредба; а и добрината на един принцепс трябва да личи не само в това, което дава възможност той да бъде достатъчно разбран: защото моите граждани могат да бъдат напълно сигурни в непредубеденото си мнение, че съм предпочел общото благополучие пред собственото си спокойствие, за да окажа нови благодеяния и запазя оказаните от мен.
За да не би недоверието на тези, които са ги получили, или споменът за този, който ги е дал, да внесат някакво съмнение в общата радост, сметнах за еднакво необходимо и приятно да заявя на съмняващите се моята готовност и благосклонност. Не искам никой да смята, че каквото е получил от друг принцепс като обществено или частно лице, ще бъде отменено от мен единствено за да го накарам да се чувствува по-задължен към мен. Нека даровете останат сигурни и законни и нека радостта на всеки, погледнат благосклонно от съдбата на държавата, не се нуждае от нови молби. Нека ми позволят да се посветя на нови благодеяния и нека най-накрая знаят, че трябва да искат това, което нямат.

Писмо на Нерва до Тулий Юст

Понеже разпореждането относно всички неща, започнати и привършени преди нашето време, трябва да се спази, то и писмото на Домициан трябва да остане в сила.


"59">

Х, 59. Гай Плиний до император Траян

Молбата на Архип

Флавий Архип ме моли в името на твоето благополучие и вечност да ти изпратя молбата, която ми даде. Сметнах, че тази възможност трябва да се даде на предявилия такава молба, но при условие, че съобщя на неговата обвинителка за изпращането на молбата му; полученото от нея оплакване прибавих към писмото си, за да вземеш по-лесно решение, все едно, че си изслушал и двете страни.


"60">

Х, 60. Император Траян до Плиний

Възможно е Домициан да не е знаел за положението на Архип
36 , когато е писал оказващите му такава чест писма. За мен е по-просто да повярвам, че неговото положение е укрепнало благодарение намесата на този принцепс, особено след като няколко пъти е бил почитан със статуи по решение на хора, които няма как да не са знаели за нареждането на проконсула Павел срещу него. Това, скъпи ми Секунде, все пак не значи, че ако е обвинен в ново престъпление, не трябва да бъде подведен под съдебна отговорност. Прочетох молбите и на обвинителката Фурия Прима, и на самия Архип, които си прибавил към писмото.


"61">

Х, 61. Гай Плиний до император Траян

Честолюбив проект

Наистина, господарю, ти най-предвидливо се опасяваш да не би езерото, свързано с реката и чрез нея с морето, да се излее в него. Аз обаче, струва ми се, открих в този случай по какъв начин да се предотврати тази опасност. Езерото може чрез канал да се отведе чак до реката, като се остави обаче нещо като малка граница, която да го отделя от нея. Така ще постигнем хем езерото да не е съединено с реката, хем да е като че съединено. През тази съвсем тясна ивица земя, която ще се намира помежду им, лесно ще се пренасят товарите от канала към реката. Така ще стане, ако няма друг изход, но надявам се, че дотам няма да се стигне. Защото и самото езеро е достатъчно дълбоко, и от противоположната му страна изтича река; ако преградим тази река и я насочим накъдето искаме, без каквато и вреда за него, тя ще излива от езерото толкова вода, колкото носи и сега. Освен това през пространството, през което трябва да се прокара каналът, текат потоци, които, ако се съберат старателно, ще увеличат количеството на водата, която езерото дава. А ако се реши да бъде прокопан по-дълъг и по-тесен канал с ниво, еднакво с морето, то обратният удар на морето ще запази и върне изляната от езерото вода. Ако характерът на мястото все пак не ни позволява да осъществим тези проекти, течението на водата би могло да се регулира с шлюзове. И така, много по-старателно и с разбиране ще изследва тези възможности специалистът, когото ти, господарю, трябва да изпратиш, както си обещал. Защото работата е достойна и за твоето величие, и за твоята грижа. Междувременно аз писах по твоя препоръка на превъзходния Калпурний Макър да изпрати колкото се може по-подходящ специалист.


"62">

Х, 62. Император Траян до Плиний

Твърде ясно ми е, скъпи ми Секунде, че не ти липсва нито предвидливост, нито грижливост по въпроса за езерото, след като си предвидил толкова много неща, чрез които и да няма опасност да се изчерпи, и да ни бъде в полза. И така, избери това, което е най- подходящо за случая. Вярвам, че Капурний Макър ще те снабди със специалист, а в тези провинции не липсват такива.


"63">

Х, 63. Гай Плиний до император Траян

Дипломатическа кореспонденция

Твоят либертин Ликормас, господарю ми писа, ако дойде пратеничество от Боспор
37 на път за Рим, да го задържа до неговото идване. Засега поне в града, в който се намирам аз самият, все още не е идвало никакво пратеничество. Дойде обаче куриер на цар Савромат 38 ; и като използувах удобния случай, който ми се представи, изпратих го заедно с куриера, който предшествува Ликормас по пътя, за да можеш
едновременно да узнаеш от писмата на Ликормас и на царя нещата, които може би трябва да знаеш едновременно.


"64">

Х, 64. Гай Плиний до император Траян

Бързо писмо

Цар Савромат ми пише, че са се случили някои неща, които ти трябва да узнаеш колкото е възможно по-бързо. Поради тази причина подпомогнах с препоръчително писмо
39 бързината на куриера, когото изпратих с писмо до тебе.


"65">

Х, 65. Гай Плиний до император Траян

Относно положението и изхранването на подхвърлените деца

Положението и изхранването на тъй наречените "подхвърлени деца"е голям въпрос, който засяга цялата провинция. Прочетоха ми разпорежданията на предишните принцепси за това, но понеже не намерих никакво специално или общо разпореждане, което да се отнася до витинците, реших да се посъветвам с тебе към какво ще поискаш да се придържам. Защото не мисля, че прецедентите могат да ми свършат работа в този случай, който изисква намеса на твоя авторитет. Прочетоха ми едикт за Андания, който, както казват, бил на божествения Август; прочетоха и писма на божествения Веспасиан до спартанците, на божествения Тит пак до тях и до ахейците и на Домициан до проконсулите Авидий Нигрин и Армений Брокх, а също и до спартанците. Тях не ти изпратих, защото са пълни с грешки, а някои ми се сториха фалшифицирани. Смятам, че истинските и правилни документи са в твоите архиви.


"66">

Х, 66. Император Траян до Плиний

Въпросът, отнасящ се до свободно родените, които са били подхвърлени, а след това са били взети от някои хора и отгледани като роби, е разглеждан често. Но преди мен не се открива никакво решение в отчетите на принцепсите, засягащо всички провинции. Съществуват действително писма на Домициан до Авидий Нигрин и до Армений Брокх, към които може би трябва да се придържаме, но Витиния не е между провинциите, за които той им е писал. И затова смятам, че не трябва да отказваме съгласието си на тези, които искат да се освободят на това основание, и че не трябва да откупуват свободата си срещу стойността на издръжката си.


"67">

Х, 67. Гай Плиний до император Траян

Пратеникът на цар Савромат на път за Рим

Не сметнах за нужно, господарю, да задържа повече пратеника на цар Савромат, който по своя воля остана два дни в Никея, където ме намери; първо, защото и досега не се знае кога ще дойде твоят либертин Ликормас, второ, понеже аз самият трябваше да замина в друга част на провинцията, както изискваха служебните ми задължения. Сметнах за необходимо да доведа това до твое знание, понеже съвсем наскоро ти бях писал, че Ликормас искаше, ако дойде пратеничество от Боспор, да го задържа до неговото идване. Нямах никаква основателна причнна да го карам да чака по-дълго, още повече при положение, че писмото на Ликормас, което, както казах преди, не пожелах да задържа, ще изпревари, струва ми се, пратеника с няколко дни.


"68">

Х, 68. Гай Плиний до император Траян

За пренасяне останките на близките покойници

Някои лица ме бяха помолили по примера на проконсулите да им разреша да пренесат останките на техни близки покойници поради повреди на гробните места с течение на времето или поради нахлуване на реката, или друга причина. И понеже знаех, че в Рим при такива случаи обикновено се прави допитване до колегиума на понтифиците, сметнах, господарю, че трябва да се посъветвам с теб, като върховен жрец, какво би желал да съблюдавам.


"69">

Х, 69. Император Траян до Плиний

Жестоко е жителите на провинцията да бъдат задължавани да се допитват до жреците, ако поради някакви справедливи причини желаят да пренесат останките на свои близки от едно място на друго. Ти по-скоро би трябвало да следваш примера на тези, които са управлявали тази провинция преди теб: според случая - на едни може да се разреши, на други - не.

TRAIANUS PLINIO
Diplomata, quorum praeteritus est dies, non debent esse in usu. Ideo inter prima iniungo mihi, ut per omnes provincias ante mittam nova diplomata, quam desiderari possint.

  Гай Плиний до император Траян

Парцел за построяване на баня в Пруса

Като търсех, господарю, къде в Пруса може да се построи банята, която ти благоволи да разрешиш, хареса ми място, където някога, както чувам, е имало хубава къща, сега грозни развалини. Защото ще успеем да разкрасим грозното лице на града, така че самият град ще се уголеми, няма да бъде разрушено нито едно здание, а порутените от старост ще бъдат възстановени в по-добър вид. Нещата с тази къща стоят така. Клавдий Полиен я бил завещал на Клавдий Цезар и наредил в перистила 40 й да направят храм, а останалата част да се даде под наем. Известно време градът получавал дохода от нея, после постепенно отчасти я разграбили, отчасти я изоставили; цялата къща с перистила се срутила и от нея вече почти нищо не е останало освен парцела; ако ти, господарю, го подариш на града или заповядаш да бъде изнесен на търг, Пруса ще го приеме като най-голям подарък поради удобното местоположение. Мисля, ако позволиш, на свободната площ да разположа банята, а мястото, където са били постройките, да обградя с екседра 41 и портици и да го посветя на тебе, с чисто благоволение ще бъде издигната една изящна постройка. Копие от завещанието, в което има много грешки, ти изпратих; от него ще узнаеш, че Полиен е оставил много неща в този красив дом, които са изчезнали, както и самият дом, но доколкото е възможно, ще бъдат издирени от мен.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cum vellem, domine, Apameae cognoscere publicos debitores et reditum et impendia, responsum est mihi cupere quidem universos, ut a me rationes coloniae legerentur, numquam tamen esse lectas ab ullo proconsulum; habuisse privilegium et vetustissimum morem arbitrio suo rem publicam administrare. (2) Exegi ut quae dicebant quaeque recitabant libello complecterentur; quem tibi qualem acceperam misi, quamvis intellegerem pleraque ex illo ad id, de quo quaeritur, non pertinere. (3) Te rogo ut mihi praeire digneris, quid me putes observare debere. Vereor enim ne aut excessisse aut non implesse officii mei partes videar.

  Император Траян до Плиний

Можем да използуваме за постройка на банята в Пруса тази площадка с рухналия дом, които пишеш, че са свободни. Но не си обяснил достатъчно дали Клавдий е построил в перистила храм. Защото, ако е бил построен, дори и да е рухнал, теренът му остава все още нему посветен.


TRAIANUS PLINIO
(1) Libellus Apamenorum, quem epistulae tuae iunxeras, remisit mihi necessitatem perpendendi qualia essent, propter quae videri volunt eos, qui pro consulibus hanc provinciam obtinuerunt, abstinuisse inspectatione rationum suarum, cum ipse ut eas inspiceres non recusaverint. (2) Remuneranda est igitur probitas eorum, ut iam nunc sciant hoc, quod inspecturus es, ex mea voluntate salvis, quae habent, privilegiis esse facturum.

  Гай Плиний до император Траян

За някои права на гражданите

Някои лица ме помолиха аз сам, и според писмото на Домициан до Миниций Руф, и според традицията на проконсулите, да разследвам въпроса за признаване на деца и за възстановяване на правото на
свободно родени. Видях отново решението на сената, отнасящо се до случаи от този род, но в него се говори само за тези провинции, начело на които стоят проконсули. И затова, господарю, отложих работата, без да я започвам, докато ти сам не ме посъветваш с какво би желал да се съобразявам.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Ante adventum meum, domine, Nicomedenses priori foro novum adicere coeperunt, cuius in angulo est aedes vetustissima Matris Magnae aut reficienda aut transferenda, ob hoc praecipue quod est multo depressior opere eo quod cum maxime surgit. (2) Ego cum quaererem, num esset aliqua lex dicta templo, cognovi alium hic, alium apud nos esse morem dedicationis. Dispice ergo, domine, an putes aedem, cui nulla lex dicta est, salva religione posse transferri; alioqui commodissimum est, si religio non impedit.

  Император Траян до Плиний

Ако ми изпратиш решението на сената, което е породило у теб съмнение, ще преценя дали ти си длъжен да разследваш въпросите за признаване на деца и за възстановяване на действителните права на свободно родените.


TRAIANUS PLINIO
Potes, mi Secunde carissime, sine sollicitudine religionis, si loci positio videtur hoc desiderare, aedem Matris Deum transferre in eam quae est accommodatior; nec te moveat, quod lex dedicationis nulla reperitur, cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis, quae fit nostro iure.

  Гай Плиний до император Траян

Случаят с Калидром

Войникът Апулей, господарю, който е на служба в Никомедия, ми писа, че някой си Калидром намерил убежище до твоята статуя, понеже хлебарите Максим и Дионис, при които бил надничар, силом го задържали. Когато го изправили пред магистратите, заявил, че някога е бил роб на Лаберий Максим, бил пленен от Сузаг 42 в Мизия и изпратен като дар от Децебал на Пакор, царя на Партия; дълги години бил на служба при него, после избягал и така пристигнал в Никомедия. Доведоха го при мен и той разказа същите неща. Реших да го изпратя при тебе, но закъснях малко, докато издирвах гемата с образа на Пакор и царските му знаци, която Калидром казваше, че му била открадната. Исках, ако успея да я намеря, да я изпратя заедно с топчицата метал, която, по думите му, бил си донесъл от партските рудници. Тя е подпечатана с моя пръстен, на който изображението е впряг с четири коня.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Difficile est, domine, exprimere verbis, quantam perceperim laetitiam, quod et mihi et socrui meae praestitisti, ut affinem eius Caelium Clementem in hanc provinciam transferres. (2) Ex illo enim et mensuram beneficii tui penitus intellego, cum tam plenam indulgentiam cum tota domo mea experiar, cui referre gratiam parem ne audeo quidem, quamvis maxime possim. Itaque ad vota confugio deosque precor, ut iis, quae in me assidue confers, non indignus existimer.

  Гай Плиний до император Траян

Завещанието на Юлий Ларг

Юлий Ларг от Понта, човек, когото никога не съм виждал, нито чувал, господарю (вероятно се е доверил на твоята преценка), ми повери да бъда блюстител и изразител на неговата лоялност към тебе. В завещанието си моли да приема наследството му и след като взема за себе си 50 хиляди сестерции, да дам всичко останало на градовете Хераклия и Тиана 43 , като остава аз да реша дали там да се построят здания в твоя чест, или пък да се устройват всяка пета година състезания, които да се наричат Траянии. Сметнах, че трябва да бъде доведено това до знанието ти най-вече за да решиш какво трябва да избера.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Diem, domine, quo servasti imperium, dum suscipis, quanta mereris laetitia celebravimus, precati deos ut te generi humano, cuius tutela et securitas saluti tuae innisa est, incolumem florentemque praestarent. Praeivimus et commilitonibus ius iurandum more sollemni, eadem provincialibus certatim pietate iurantibus.

  Император Траян до Плиний

Юлий Ларг е избрал твоята добросъвестност, сякаш те е познавал добре. А какво най-добре да се направи за увековечаване на паметта му, реши сам според условията на място и каквото решиш за най-добро, направи го.


TRAIANUS PLINIO
Quanta religione et laetitia commilitones cum provincialibus te praeeunte diem imperii mei celebraverint, libenter, mi Secunde carissime, agnovi litteris tuis.

  Гай Плиний до император Траян

Грижите за град Юлиопол

Господарю, ти постъпи най-предвидливо, като посъветва превъзходния Калпурний Макър да изпрати във Византион един отред начело с легионен центурион. Не смяташ ли, че трябва да вземеш подобно решение и по отношение на жителите на Юлиопол 44 , град, тъй като е твърде малък, понася големи тежести, а като по-слаб - и по-тежки неправди? Каквото и да решиш по отношение на жителите на Юлиопол, то ще бъде полезно за цялата провинция. Защото градът се намира до границата на Витиния и е транзитен пункт за повечето пътуващи през нея.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Pecuniae publicae, domine, providentia tua et ministerio nostro et iam exactae sunt et exiguntur; quae vereor ne otiosae iaceant. Nam et praediorum comparandorum aut nulla aut rarissima occasio est, nec inveniuntur qui velint debere rei publicae, praesertim duodenis assibus, quanti a privatis mutuantur. (2) Dispice ergo, domine, numquid minuendam usuram ac per hoc idoneos debitores invitandos putes, et, si nec sic reperiuntur, distribuendam inter decuriones pecuniam, ita ut recte rei publicae caveant; quod quamquam invitis et recusantibus minus acerbum erit leviore usura constituta.

  Император Траян до Плиний

Поради това, че към град Византион отвсякъде приижда тълпа от пътници, за в бъдеще ще трябва да имаме грижата, като следваме обичая на предходната епоха, магистратите му да бъдат защитени от отред начело с легионен центурион. Ако сметна, че по същия начин трябва да се помогне и на жителите на Юлиопол, ще се обременя с прецедент. Защото още много градове ще искат същото, и то колкото по-слаби, толкова по-настоятелно. Аз разчитам на твоето старание и вярвам, че ти по всякакъв начин ще се стремиш те да не бъдат онеправдани. Ако обаче има хора, които действуват против нашия ред, веднага да бъдат обуздавани. Или ако си позволят сериозни провинения, които не е възможно да бъдат наказвани още в същия момент, то ако са войници, ще съобщиш на техните офицери в какво си ги заловил, а ако са пътници за Рим, ще ми пишеш.

TRAIANUS PLINIO
Et ipse non aliud remedium dispicio, mi Secunde carissime, quam ut quantitas usurarum minuatur, quo facilius pecuniae publicae collocentur. Modum eius, ex copia eorum qui mutuabuntur, tu constitues. Invitos ad accipiendum compellere, quod fortassis ipsis otiosum futurum sit, non est ex iustitia nostrorum temporum.

  Гай Плиний до император Траян

Възрастови ограничения в избора за магистрати и за сената

Помпеевият закон, който е даден на витинците 45 , предвижда, господарю, гражданин под тридесет години да не заема магистратска длъжност, нито да влиза в сената. В същия закон е казано, че който заема магистратско място, влиза в сената. Последвал го е закон на божествения Август, който разрешава и по-младите хора над двадесет и пет години да заемат магистратска длъжност. Остава въпросът дали този, който е получил магистратска длъжност преди тридесетата си година, може да бъде избиран от цензорите в сената и ако може, дали тези, които не са били магистрати, могат по силата на същото тълкуване да бъдат избирани за сенатори на същата възраст, на която им е позволено да заемат магистратска длъжност. Досега това е честа, както казват, необходима практика, защото е много по-добре в курията да бъдат допуснати децата на благородните, отколкото хора от простолюдието. Когато цензорите за следващата година ме запитаха какво мисля по въпроса, бях на мнение тези, които са били магистрати преди тридесетата си година, имат право да бъдат вписани в сената и
съгласно едикта на Август, и съгласно закона на Помпей, понеже Август е разрешил на по-младите от тридесет години да бъдат магистрати, а законът е наредил този, който е изпълнявал магистратска длъжност, да влезе в сената. За ония обаче, които не са имали магистратура, започнах да се колебая, въпреки че са на същата възраст както другите, които са били допуснати до магистратски длъжности. Затова се наложи тебе да попитам, господарю, какво ще наредиш да спазвам. Главите на закона, както и едикта на Август, прибавих към писмото.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Summas, domine, gratias ago, quod inter maximas occupationes <in> iis, de quibus te consului, me quoque regere dignatus es; quod nunc quoque facias rogo. (2) Adiit enim me quidam indicavitque adversarios suos a Servilio Calvo, clarissimo viro, in triennium relegatos in provincia morari: illi contra ab eodem se restitutos affirmaverunt edictumque recitaverunt. Qua causa necessarium credidi rem integram ad te referre. (3) Nam, sicut mandatis tuis cautum est, ne restituam ab alio aut a me relegatos, ita de iis, quos alius et relegaverit et restituerit, nihil comprehensum est. Ideo tu, domine, consulendus fuisti, quid observare me velles, tam hercule quam de iis qui in perpetuum relegati nec restituti in provincia deprehenduntur. (4) Nam haec quoque species incidit in cognitionem meam. Est enim adductus ad me in perpetuum relegatus <a> Iulio Basso proconsule. Ego, quia sciebam acta Bassi rescissa datumque a senatu ius omnibus, de quibus ille aliquid constituisset, ex integro agendi, dumtaxat per biennium, interrogavi hunc, quem relegaverat, an adisset docuissetque proconsulem. <Negavit.> (5) Per quod effectum est, ut te consulerem, reddendum eum poenae suae an gravius aliquid et quid potissimum constituendum putares et in hunc et in eos, si qui forte in simili condicione invenirentur. Decretum Calvi et edictum, item decretum Bassi his litteris subieci.

  Император Траян до Плиний

Съгласен съм с твоето тълкуване, скъпи ми Секунде, че с едикта на божествения Август законът на Помпей е изменен в смисъл да могат да заемат магистратска длъжност тези граждани, които не са по-млади от двадесет и пет години, и след заемането да влизат в сената на всеки град. Но по моя преценка тези, които са по-млади от тридесет години и не са заемали длъжност, нямат право да бъдат избирани къде да е и в курията на това основание, че могат да получат магистратска длъжност.


TRAIANUS PLINIO
(1) Quid in persona eorum statuendum sit, qui a P. Servilio Calvo proconsule in triennium relegati et mox eiusdem edicto restituti in provincia remanserunt, proxime tibi rescribam, cum causas eius facti a Calvo requisiero. (2) Qui a Iulio Basso in perpetuum relegatus est, cum per biennium agendi facultatem habuerit, si existimat se iniuria relegatum, neque id fecerit atque in provincia morari perseverarit, vinctus mitti ad praefectos praetorii mei debet. Neque enim sufficit eum poenae suae restitui, quam contumacia elusit.

  Гай Плиний до император Траян

Разследването в Пруса

Когато, господарю, се занимавах с градските дела в резиденцията си в Пруса до Олимп 46 , бързайки да отпътувам още същия ден, магистратът Асклепиад ми доложи, че Клавдий Евмолп се обръща към мен за помощ. На заседание на градския съвет Кокцейан Дион пожелал да предаде на общината зданието, за чието построяване отговарял. Тогава Евмолп, поддържан от Флавий Архип, казал, че от Дион трябва да се поискат сметките за постройката, защото тя не е направена както трябва. Дори прибави, че на едно и също място там са поставени твоята статуя и телата на двама мъртъвци - съпругата на Дион и сина му; поиска от мен съдебно следствие. 47 Понеже аз казах, че ще отложа заминаването и ще започна веднага, той ме помоли да му дам отсрочка, за да подготви делото, и да проведа следствието в друг град. Аз отговорих, че ще го изслушам в Никея. Когато се установих там с намерението да водя следствието, Евмолп започна пак да иска отлагане под предлог, че все още е недостатъчно подготвен. Дион от своя страна обратно - искаше да го изслушам. И двамата говориха дълго, засягайки и това дело. Понеже смятах, че съм длъжен да разреша отлагането и да се посъветвам с тебе за този случай, който може да послужи за назидание, казах и на двете страни да изложат своите искания писмено. Исках от техните собствени думи да узнаеш по-добре това, което бе изложено. Дион каза, че ще подаде изложение, а Евмолп отговори, че ще изложи в прошение тази част от обвинението, в която защищава интересите на града, но по въпроса за погребенията обвинител е не той, а адвокатът Флавий Архип, чието поръчение е предал. Архип, който и тук, както и в Пруса, бе поддържан от Евмолп, каза, че той ще подаде прошение. Но нито Евмолп, нито Архип са ми дали досега прошенията си, въпреки че ги чаках много дни. Това, което Дион подаде, присъединявам към писмото си. Аз самият съм очевидец: видях твоята статуя, поставена в библиотеката, а мястото, където се говори, че били погребани синът и съпругата на Дион, е на площадчето, оградено от портиците. Моля те, господарю, да благоволиш да ме насочиш, особено при това разследване. Интересът към него е голям, както е неизбежно при такова едно деяние, което е неоспорим факт и е подкрепено от прецеденти.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cum citarem iudices, domine, conventum incohaturus, Flavius Archippus vacationem petere coepit ut philosophus. (2) Fuerunt, qui dicerent non liberandum eum iudicandi necessitate, sed omnino tollendum de iudicum numero reddendumque poenae, quam fractis vinculis evasisset. (3) Recitata est sententia Veli Pauli proconsulis, qua probabatur Archippus crimine falsi damnatus in metallum: ille nihil proferebat, quo restitutum se doceret; allegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes et decretum Prusensium. Addebat his et tuas litteras scriptas sibi, addebat et patris tui edictum et epistulam, quibus confirmasset beneficia a Domitiano data. (4) Itaque, quamvis eidem talia crimina applicarentur, nihil decernendum putavi, donec te consulerem de eo, quod mihi constitutione tua dignum videbatur. Ea quae sunt utrimque recitata his litteris subieci. EPISTULA DOMITIANI AD TERENTIUM MAXIMUM (5) Flavius Archippus philosophus impetravit a me, ut agrum ei ad c circa PrusiadamЕ, patriam suam, emi iuberem, cuius reditu suos alere posset. Quod ei praestari volo. Summam expensam liberalitati meae feres. EIUSDEM AD LAPPIUM MAXIMUM 6) Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem, commendatum habeas velim, mi Maxime, et plenam ei humanitatem tuam praestes in iis, quae verecunde a te desideraverit. EDICTUM DIVI NERVAE (7) Quaedam sine dubio, Quirites, ipsa felicitas temporum edicit, nec exspectandus est in iis bonus princeps, quibus illum intellegi satis est, cum hoc sibi civium meorum spondere possit vel non admonita persuasio, me securitatem omnium quieti meae praetulisse, ut et nova beneficia conferrem et ante me concessa servarem. (8) Ne tamen aliquam gaudiis publicis afferat haesitationem vel eorum qui impetraverunt diffidentia vel eius memoria qui praestitit, necessarium pariter credidi ac laetum obviam dubitantibus indulgentiam meam mittere. (9) Nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim vel publice consecutus <sit> ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat. Sint rata et certa, nec gratulatio ullius instauratis egeat precibus, quem fortuna imperii vultu meliore respexit. le novis beneficiis vacare patiantur, et ea demum sciant roganda esse quae non habent. EPISTULA EIUSDEM AD TULLIUM IUSTUM (10) Cum rerum omnium ordinatio, quae prioribus temporibus incohatae consummatae sunt, observanda sit, tum epistulis etiam Domitiani standum est.

59

  Император Траян до Плиний

Нямаше защо да се колебаеш, скъпи ми Секунде, по въпроса, за който си сметнал, че трябва да се съветваш с мен, тъй като добре познаваш моя принцип: почит към името си печеля не чрез страха и ужаса на хората или чрез обвиненията в оскърбление на императорското величие. Така че остави това разследване, което аз не бих допуснал, дори да е подкрепено с прецеденти. Нека се прегледат сметките за всички работи, извършени под ръководството на Кокцейан Дион, понеже това налагат държавните интереси и Дион не би го отказал, а и не би трябвало да отказва.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI

  Гай Плиний до император Траян

В изпълнение на молбата от жителите на Никея

Замолен от жителите на Никея в името на това, което ми е и трябва да ми е най-свято, тоест в името на твоето вековечно благополучие, да ти предам молбите им, сметнах, че не е възможно да им откажа и полученото прошение присъединявам към това писмо.


Flavius Archippus per salutem tuam aeternitatemque petit a me, ut libellum quem mihi dedit mitterem tibi. Quod ego sic roganti praestandum putavi, ita tamen ut missurum me notum accusatrici eius facerem, a qua et ipsa acceptum libellum his epistulis iunxi, quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares.

60

  Император Траян до Плиний

Трябва да се заемеш с жителите на Никея, които твърдят, че божественият Август им е дал правото над имотите на всички техни съграждани, починали без завещание, като привлечеш всички лица, които имат отношение към делото, и поканиш прокураторите Вирдий Гемелин и Епимах, мой либертин. Преценете и противните мнения и вземете най-доброто според вас решение.


TRAIANUS PLINIO

  Гай Плиний до император Траян

Препоръка за Максим

Времето, което прекарах заедно с твоя либертин, прокуратора Максим, господарю, ми доказа колко честен, енергичен, старателен и предан на делото ти е той и колко държи на реда и затова с удоволствие го изпращам при тебе с това свидетелство за верността, която ти дължа.


Гай Плиний до император Траян

Препоръка за Гавий Бас

Понеже познавам, господарю, префекта на Понтийското крайбрежие Гавий Бас като неподкупен, честен, енергичен и освен това безкрайно почтителен към мен, му давам своите препоръки и добри пожелания с цялата вярност, която ти дължа.


Гай Плиний до император Траян

Препоръка за Фабий Валент

Ценя високо, господарю, Фабий Валент, служил във войската при тебе, който на военното си обучение дължи това, че е достоен за твоята милост. И войниците, и местните жители, които са опознали отблизо неговата справедливост и човечност, се надпреварват да свидетелствуват за това и от свое име, и от името на града. Довеждам това до твое знание с цялата вярност, която ти дължа.


(1) Potuit quidem ignorasse Domitianus, in quo statu esset Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet; sed meae naturae accommodatius est credere etiam statui eius subventum interventu principis, praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis, qui <non> ignorabant, quid de illo Paulus proconsul pronuntiasset. (2) Quae tamen, mi Secunde carissime, non eo pertinent, ut si quid illi novi criminis obicitur, minus de eo audiendum putes. Libellos Furiae Primae accusatricis, item ipsius Archippi, quos alteri epistulae tuae iunxeras, legi.

  Гай Плиний до император Траян

Похвала за баща и син

С примипиларя 48 Нимфидий Луп служихме заедно, господарю, когато аз бях трибун, а той префект. Тогава се свързах с тясна дружба с него. По- късно със стареенето на взаимното ни приятелство обичта ни нарасна и затова аз не го оставих на спокойствие и го накарах да ме учи със съветите си и във Витиния. Това той направи и ще прави с най-голяма любезност, изоставяйки почивката си и доводите на старостта. Поради тези причини смятам неговите родственици между своите близки и най-вече сина му Нимфидий Луп, младеж честен, енергичен и предостоен за чудесния си баща, който ще заслужи твоето благоволение; това ще можеш да разбереш от първите му стъпки, понеже като префект на кохорта е заслужил пълното одобрение на уважаемите Ферокс и Фукс Салинатор. Ти ще увеличиш радостта ми, господарю, и моето ликуване, като почетеш сина на Луп.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Tu quidem, domine, providentissime vereris,ne commissus flumini atque ita mari lacus effluat; sed ego in re praesenti invenisse videor, quem ad modum huic periculo occurrerem. (2) Potest enim lacus fossa usque ad flumen adduci nec tamen in flumen emitti, sed relicto quasi margine contineri pariter et dirimi. Sic consequemur, ut neque aqua viduetur flumini mixtus et sit perinde ac si misceatur. Erit enim facile per illam brevissimam terram, quae interiacebit, advecta fossa onera transponere in flumen. (3) Quod ita fiet si necessitas coget, et - spero - non coget. Est enim et lacus ipse satis altus et nunc in contrariam partem flumen emittit, quod interclusum inde et quo volumus aversum, sine ullo detrimento lacus tantum aquae quantum nunc portat effundet. Praeterea per id spatium, per quod fossa fodienda est, incidunt rivi; qui si diligenter colligantur, augebunt illud quod lacus dederit. (4) Enimvero, si placeat fossam longius ducere et altius pressam mari aequare nec in flumen, sed in ipsum mare emittere, repercussus maris servabit et reprimet, quidquid e lacu veniet. Quorum si nihil nobis loci natura praestaret, expeditum tamen erat cataractis aquae cursum temperare. (5) Verum et haec et alia multo sagacius conquiret explorabitque librator, quem plane, domine, debes mittere, ut polliceris. Est enim res digna et magnitudine tua et cura. Ego interim Calpurnio Macro clarissimo viro auctore te scripsi, ut libratorem quam maxime idoneum mitteret.

  Гай Плиний до император Траян

Благопожелание по случай рождения ден на императора

Желая ти, господарю, този рожден ден и още много други да прекараш колкото се може по-щастливо и жив и здрав, да увеличаваш с все повече и повече велики дела процъфтяващата слава на твоите добродетели.


TRAIANUS PLINIO
Manifestum, mi Secunde carissime, nec prudentiam nec diligentiam tibi defuisse circa istum lacum, cum tam multa provisa habeas, per quae nec periclitetur exhauriri et magis in usu nobis futurus sit. Elige igitur id quod praecipue res ipsa suaserit. Calpurnium Macrum credo facturum, ut te libratore instruat, neque provinciae istae his artificibus carent.

  Император Траян до Плиний

Приемам твоите пожелания, мой скъпи Секунде, с които ми желаеш много и най-щастливи рождени дни в процъфтяващата ни държава.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Scripsit mihi, domine, Lycormas libertus tuus ut, si qua legatio a Bosporo venisset urbem petitura, usque in adventum suum retineretur. Et legatio quidem, dumtaxat in eam civitatem, in qua ipse sum, nulla adhuc venit, sed venit tabellarius Sauromatae <regis>, quem ego usus opportunitate, quam mihi casus obtulerat, cum tabellario qui Lycormam ex itinere praecessit mittendum putavi, ut posses ex Lycormae et regis epistulis pariter cognoscere, quae fortasse pariter scire deberes.

  Гай Плиний до император Траян

Здравеопазването на хората в провинцията

Жителите на град Синопа 49 , господарю, са лишен от вода. Изглежда, че вода, и добра за пиене, и изобилна, ще може да се докара от 16 мили разстояние. Но непосредствено след извора местността малко повече от една миля е с нестабилна почва, която беди у мен подозрение. Затова заповядах да я изследват с неголеми разходи дали би могла да поеме и издържи водопровод. Поради взетите от мен мерки не ще ни липсват и пари, ако ти, господарю, благоволиш да разрешиш да се направи подобна постройка и заради здравеопазването, и за увеличаване прелестта на този тъй жаден град.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Rex Sauromates scripsit mihi esse quaedam, quae deberes quam maturissime scire. Qua ex causa festinationem tabellarii, quem ad te cum epistulis misit, diplomate adiuvi.

  Император Траян до Плиний

След като си се заел, изследвай старателно, скъпи ми Секунде, дали онова място, в което се съмняваш, ще може да издържи тежестта на водопровод. Не бива да има и съмнение, че в колонията Синопа трябва да се прокара вода, стига само със собствени сили да може да направи това. Защото то ще допринесе твърде много и за здравеопазването, и за щастието на тази колония,


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Magna, domine, et ad totam provinciam pertinens quaestio est de condicione et alimentis eorum, quos vocant 'threptous'. (2) In qua ego auditis constitutionibus principum, quia nihil inveniebam aut proprium aut universale, quod ad Bithynos referretur, consulendum te existimavi, quid observari velles; neque putavi posse me in eo, quod auctoritatem tuam posceret, exemplis esse contentum. (3) Recitabatur autem apud me edictum, quod dicebatur divi Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae divi Vespasiani ad Lacedaemonios et divi Titi ad eosdem et Achaeos et Domitiani ad Avidium Tigrinum et Armenium Brocchum proconsules, item ad Lacedaemonios; quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei videbantur, et quia vera et emendata in scriniis tuis esse credebam.

  Гай Плиний до император Траян

За самоуправлението на град Амис

Свободният и съюзен град Амис 50 се ползува със собствени закони по твое благоволение. Предаденото ми в този град изложение, отнасящо се до дружествата за взаимопомощ, прикрепих към това писмо, за да видиш, господарю, какво и до каква степен трябва или да им бъде позволено, или да им се забрани.


TRAIANUS PLINIO
(1) Quaestio ista, quae pertinet ad eos qui liberi nati expositi, deinde sublati a quibusdam et in servitute educati sunt, saepe tractata est, nec quicquam invenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias sit constitutum. (2) Epistulae sane sunt Domitiani ad Avidium Nigrinum et Armenium Brocchum, quae fortasse debeant observari: sed inter eas provincias, de quibus rescripsit, non est Bithynia; et ideo nec assertionem denegandam iis qui ex eius modi causa in libertatem vindicabuntur puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum.

  Император Траян до Плиний

Ако на амисците, чието изложение беше прикрепил към писмото си, е разрешено според законите, съгласно които те се намират в съюзни отношения с нас, да имат дружества за взаимопомощ, бихме могли да не им пречим да имат такива дружества, още повече, ако средствата се използуват не за размирици и за непозволени събрания, а за подпомагане на бедните. В другите градове, които са в рамките на нашите закони, трябва да се забраняват подобни дружества.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Legato Sauromatae regis; cum sua sponte Nicaeae, ubi me invenerat, biduo substitisset, longiorem moram faciendam, domine, non putavi, primum quod incertum adhuc erat, quando libertus tuus Lycormas venturus esset, deinde quod ipse proficiscebar in diversam provinciae partem, ita officii necessitate exigente. (2) Haec in notitiam tuam perferenda existimavi, quia proxime scripseram petisse Lycormam, ut legationem, si qua venisset a Bosporo, usque in adventum suum retinerem. Quod diutius faciendi nulla mihi probabilis ratio occurrit, praesertim cum epistulae Lycormae, quas detinere, ut ante praedixi, nolui, aliquot diebus hinc legatum antecessurae viderentur.

  Гай Плиний до император Траян

Застъпничество за Светоний Транквил

Приех в своя дом, господарю, Светоний Транквил, изключително почтения, честния и учен мъж, познавайки нрава и книгите му още отпреди, но колкото по-отблизо го опознавах, толкова повече нарастваха уважението и обичта ми към него. Той се нуждае от правата на многодетен баща 51 поради две причини: приятелите му ще го ценят повече, а след като е изпитал неуспешен брак, твоята доброта ще го надари чрез нас с това, което му е отказала злата съдба. Зная, господарю, какво благодеяние искам, но го искам от тебе, чиято снизходителност към всички мои желания зная добре. Можеш да разбереш колко силно искам това, което не бих се осмелил да моля, ако желанието ми не беше тъй силно.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Petentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum aut propter iniuriam vetustatis aut propter fluminis incursum aliaque his similia quocumque secundum exemplum proconsulum transferre permitterem, quia sciebam in urbe nostra ex eius modi causa collegium pontificum adiri solere, te, domine, maximum pontificem consulendum putavi, quid observare me velis.

  Император Траян до Плиний

Добре знаеш, скъпи ми Секунде, как пестеливо присъждам тази привилегия: защото дори и в сената често повтарям, че не ще превиша броя, който обявих пред сенаторите. Но твоето желание изпълних и наредих в моите отчети да се внесе, че съм дал на Светоний Транквил правото на многодетност при обичайните условия.


TRAIANUS PLINIO
Durum est iniungere necessitatem provincialibus pontificum adeundorum, si reliquias suorum propter aliquas iustas causas transferre ex loco in alium locum velint. Sequenda ergo potius tibi exempla sunt eorum, qui isti provinciae praefuerunt, et ut causa cuique, ita aut permittendum aut negandum.

  Гай Плиний до император Траян

Запитване за отношението към християните

Имам правило, господарю, да се отнасям до теб за всичко, в което се съмнявам. Защото кой би могъл по-добре да ме упъти в колебанието ми или да ме научи в незнанието ми? Никога не съм вземал участие в следствия за християните. Затова не зная какво и доколко може да се наказва и да се разследва. Немалко се двоумях дали да се прави някакво разграничение според възрастта, или дори крехките деца да бъдат третирани еднакво като възрастните; дали да се дава опрощение след разкаянието, или отказването от християнството с нищо не помага на този, който е бил християнин; дали да бъдат наказвани заради самото име "християнин", макар и да нямат престъпления, или заради престьпленията, свързани с това име. Междувременно спрямо тези, за които ми се донесе, че са християни, приложих следната мярка: тях самите разпитах дали са християни; тези, които признаха, разпитах втори и трети път, като ги заплашвах с наказание; онези, които упорствуваха, заповядах да бъдат отведени на смърт, защото не се съмнявах, че каквото и да признаят, трябва да се наказват заради твърдоглавието и непреклонната им упоритост; други пък, обхванати от подобно безумие наредих да отпратят обратно в Рим, понеже бяха римски граждани. Скоро в самия ход на работата, понеже обвинението в престъпление обхващаше все повече хора се разкриха много повече и различни случаи (както обикновено става). Предложен ми бе анонимен списък, съдържащ имената на много личности. Тези, които отричаха, че са или че са били християни и повтаряха след мен молитви към боговете, извършваха свещенодействие с тамян и вино пред твоята статуя (която по този случай бях заповядал да се носи наред с тези на боговете) и хулеха Христос, реших да пусна, тъй като никой истински християнин, както се говори, не може да бъде заставен да извърши нещо подобно. Други, посочени от свидетел, признаваха, че са християни, и веднага след това отричаха. Били наистина, но се отказали, някои преди три години, някои повече, а някои и преди двадесет. Всички почетоха твоята статуя и статуите на боговете и хулеха Христос. Уверяваха обаче, че цялата им грешка или заблуждение се състои в това, че са били свикнали да се събират рано, преди изгрев слънце, да пеят, редувайки се, песен в чест на Христос като бог и да се обвързват с клетва не за злодеяние, а да не извършват нито кражба, нито разбойничество, нито блудство, да държат на дадената дума, да не отказват да върнат повереното им имущество. А след като извършвали обредите, имали обичай да се разотиват и скоро след това отново да се събират за хранене - на обикновена и скромна храна; и че всичко това те престанали да вършат след моя едикт, с който забранявам да съществуват политически сдружения съгласно твоите нареждания. Сметнах, че е необходимо да узная истината, като подложа на изтезания две от прислужничките, които носеха името "служителки". Не открих нищо друго освен уродливо и безмерно суеверие. Затова прекратих издирването и се отнасям до теб за съвет. Работата заслужава да се допитам още повече поради броя на застрашаваните. Много хора от всякаква възраст, от всички съсловия и от двата пола са в опасност и ще бъдат изложени на опасност. И не само градовете, но и селата, и полските райони са засегнати от това суеверно заблуждение, което, струва ми се, все пак би могло да се прекрати и да се поправи. И наистина, съвсем сигурно е установено, че запустелите храмове отново започнаха да се оживяват, отново се правят прекъснатите дълго време свещени обреди и отново има приток на жертвени животни, за които доскоро все по-рядко се намираше купувач. От това лесно може да се заключи какъв голям брой хора може да се поправят, ако им се даде възможност.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Quaerenti mihi, domine, Prusae ubi posset balineum quod indulsisti fieri, placuit locus in quo fuit aliquando domus, ut audio, pulchra, nunc deformis ruinis. Per hoc enim consequemur, ut foedissima facies civitatis ornetur, atque etiam ut ipsa civitas amplietur nec ulla aedificia tollantur, sed quae sunt vetustate sublapsa relaxentur in melius. (2) Est autem huius domus condicio talis: legaverat eam Claudius Polyaenus Claudio Caesari iussitque in peristylio templum ei fieri, reliqua ex domo locari. Ex ea reditum aliquamdiu civitas percepit; deinde paulatim partim spoliata, partim neglecta cum peristylio domus tota collapsa est, ac iam paene nihil ex ea nisi solum superest; quod tu, domine, sive donaveris civitati sive venire iusseris, propter opportunitatem loci pro summo munere accipiet. (3) Ego, si permiseris, cogito in area vacua balineum collocare, eum autem locum, in quo aedificia fuerunt, exedra et porticibus amplecti atque tibi consecrare, cuius beneficio elegans opus dignumque nomine tuo fiet. (4) Exemplar testamenti, quamquam mendosum, misi tibi; ex quo cognosces multa Polyaenum in eiusdem domus ornatum reliquisse, quae ut domus ipsa perierunt, a me tamen in quantum potuerit requirentur.

  Император Траян до Плиний

Правилно си постъпил, мой Секунде, в следствието по издирването на тези, за които ти е донесено, че са християни. Защото не може да се създаде нещо, което да бъде като някакво определено правило за всички. Не трябва да бъдат издирвани. Ако ги обвинят и това се докаже, тогава трябва да бъдат наказвани, и то все пак така, че онзи, който отрича да е бил християнин и на дело покаже това, тоест с молитва към нашите богове, нека бъде помилван поради разкаянието си, колкото и да е подозрителен с миналото си. А предложените анонимни списъци не трябва да бъдат повод за каквото и да е обвинение, защото са твърде лош пример, пък и не отговарят на духа на нашето време.


TRAIANUS PLINIO
Possumus apud Prusenses area ista cum domo collapsa, quam vacare scribis, ad exstructionem balinei uti. Illud tamen parum expressisti, an aedes in peristylio Claudio facta esset. Nam, si facta est, licet collapsa sit, religio eius occupavit solum .

  Гай Плиний до император Траян

Санитарни съоръжения в Амастрия

Красивият и добре уреден град Амастрия 52 , господарю, между другите си забележителности има една много красива и дълга улица, по чието протежение от едната страна се простира река, но река само по име, а в действителност отвратителен канал - и грозен наглед, и заразителен с гнусната си миризма. Затова, като се има предвид не само естетиката, но и хигиената, се налага той да бъде покрит. Това ще бъде направено, ако позволиш, под моя грижа, за да не липсват средства за този строеж, колкото голям, толкова и необходим.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Postulantibus quibusdam, ut de agnoscendis liberis restituendisque natalibus et secundum epistulam Domitiani scriptam Minicio Rufo et secundum exempla proconsulum ipse cognoscerem, respexi ad senatus consultum pertinens ad eadem genera causarum, quod de iis tantum provinciis loquitur, quibus proconsules praesunt; ideoque rem integram distuli, dum <tu>, domine, praeceperis, quid observare me velis.

  Император Траян до Плиний

Разумно е, скъпи ми Секунде, да се покрие тази вода, която тече през град Амастрия. Сигурен съм, че според прилежанието си ти ще се погрижиш да не липсват средства за това дело.


TRAIANUS PLINIO
Si mihi senatus consultum miseris quod haesitationem tibi fecit, aestimabo an debeas cognoscere de agnoscendis liberis et natalibus veris restituendis.

  Гай Плиний до император Траян

Почит към боговете и принцепса

Обетите, които дадохме предната година 53 , господарю, ние изпълнихме радостни и весели и поехме нови, сред най-ревностно засвидетелствуване на привързаността към тебе от страна на войниците и жителите на провинцията; и молихме боговете да запазят цветущи и невредими тебе и държавата тъй благосклонно, както ти си заслужил не само с многото и големи свои добродетели, но и с изключителното си благочестие, подчинение и почит към боговете.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Appuleius, domine, miles qui est in statione Nicomedensi, scripsit mihi quendam nomine Callidromum, cum detineretur a Maximo et Dionysio pistoribus, quibus operas suas locaverat, confugisse ad tuam statuam perductumque ad magistratus indicasse, servisse aliquando Laberio Maximo, captumque a Susago in Moesia et a Decibalo muneri missum Pacoro Parthiae regi, pluribusque annis in ministerio eius fuisse, deinde fugisse, atque ita in Nicomediam pervenisse. (2) Quem ego perductum ad me, cum eadem narrasset, mittendum ad te putavi; quod paulo tardius feci, dum requiro gemmam, quam sibi habentem imaginem Pacori et quibus ornatus fuisset subtractam indicabat. (3) Volui enim hanc quoque, si inveniri potuisset, simul mittere, sicut glebulam misi, quam se ex Parthico metallo attulisse dicebat. Signata est anulos meo, cuius est aposphragisma quadriga.

  Император Траян до Плиний

С удоволствие, скъпи ми Секунде, узнах от твоето писмо, че войниците и жителите на провинцията с радостно единодушие са изпълнили под твое ръководство обета за моето благополучие пред великите богове и са дали нов обет за в бъдеще.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Iulius, domine, Largus ex Ponto nondum mihi visus ac ne auditus quidem - scilicet iudicio tuo credidit - dispensationem quandam mihi erga te pietatis suae ministeriumque mandavit. (2) Rogavit enim testamento, ut hereditatem suam adirem cerneremque, ac deinde praeceptis quinquaginta milibus nummum reliquum omne Heracleotarum et Tianorum civitatibus redderem, ita ut esset arbitrii mei utrum opera facienda, quae honori tuo consecrarentur, putarem an instituendos quinquennales agonas, qui Traiani appellarentur. Quod in notitiam tuam perferendum existimavi ob hoc maxime, ut dispiceres quid eligere debeam.

  Гай Плиний до император Траян

Празнуване на деня на осиновяването на Траян от Нерва

Почетохме с дължимото благочестие деня, в който на теб бе възложена чрез щастливо наследство закрилата на човешкия род, като въздадохме на боговете, създатели на твоята власт, общите обети и радост.


TRAIANUS PLINIO
Iulius Largus fidem tuam quasi te bene nosset elegit. Quid ergo potissimum ad perpetuitatem memoriae eius faciat, secundum cuiusque loci condicionem ipse dispice et quod optimum existimaveris, id sequere.

  Император Траян до Плиний

Узнах с удоволствие от твоето писмо, че денят на моето встъпване във власт е бил почетен с дължимата радост и благочестие от войниците и жителите на провинцията под твое ръководство.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Providentissime, domine, fecisti, quod praecepisti Calpurnio Macro clarissimo viro, ut legionarium centurionem Byzantium mitteret. (2) Dispice an etiam Iuliopolitanis simili ratione consulendum putes, quorum civitas, cum sit perexigua, onera maxima sustinet tantoque graviores iniurias quanto est infirmior patitur. (3) Quidquid autem Iuliopolitanis praestiteris, id etiam toti provinciae proderit. Sunt enim in capite Bithyniae, plurimisque per eam commeantibus transitum praebent.

  Гай Плиний до император Траян

Молба за даване на римско гражданско право

Валерий Павлин, господарю, остави под моя закрила всички свои хора с латинско гражданско право 54 , с изключение на сина си Павлин. Моля те да дадеш римско гражданско право на трима от тях, защото се боя, че ще е прекалено да искам за всички еднакво милостта ти, която трябва да използувам толкова по-скромно, колкото по-пълно съм я изпитал. Тези, за които моля, са Гай Валерий Астрей, Гай Валерий Дионисий, Гай Валерий Аксер.


TRAIANUS PLINIO
(1) Ea condicio est civitatis Byzantiorum confluente undique in eam commeantium turba, ut secundum consuetudinem praecedentium temporum honoribus eius praesidio centurionis legionarii consulendum habuerimus. <Si> (2) Iuliopolitanis succurrendum eodem modo putaverimus, onerabimus nos exemplo; plures enim eo quanto infirmiores erunt idem petent. Fiduciam <eam> diligentiae <tuae> habeo, ut credam te omni ratione id acturum, ne sint obnoxii iniuriis. (3) Si qui autem se contra disciplinam meam gesserint, statim coerceantur; aut, si plus admiserint quam ut in re praesenti satis puniantur, si milites erunt, legatis eorum quod deprehenderis notum facies aut, si in urbem versus venturi erunt, mihi scribes.

  Император Траян до Плиний

Понеже най-благородно искаш да се погрижиш за тези, които са поверени на твоята добросъвестност от Валерий Павлин, побързай да го сториш чрез мен. Вече заповядах да бъде внесено в моите отчети, че съм дал римско гражданско право на тези хора, за които ме помоли сега, ще направя същото и за останалите, за които помолиш в бъдеще.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cautum est, domine, Pompeia lege quae Bithynis data est, ne quis capiat magistratum neve sit in senatu minor annorum triginta. Eadem lege comprehensum est, ut qui ceperint magistratum sint in senatu. (2) Secutum est dein edictum divi Augusti, quo permisit minores magistratus ab annis duobus et viginti capere. (3) Quaeritur ergo an, qui minor triginta annorum gessit magistratum, possit a censoribus in senatum legi, et, si potest, an ii quoque, qui non gesserint, possint per eandem interpretationem ab ea aetate senatores legi, a qua illis magistratum gerere permissum est; quod alioqui factitatum adhuc et esse necessarium dicitur, quia sit aliquanto melius honestorum hominum liberos quam e plebe in curiam admitti. (4) Ego a destinatis censoribus quid sentirem interrogatus eos quidem, qui minores triginta annis gessissent magistratum, putabam posse in senatum et secundum edictum Augusti et secundum legem Pompeiam legi, quoniam Augustus gerere magistratus minoribus annis triginta permisisset, lex senatorem esse voluisset qui gessisset magistratum. (5) De iis autem qui non gessissent, quamvis essent aetatis eiusdem cuius illi quibus gerere permissum est, haesitabam; per quod effectum est ut te, domine, consulerem, quid observari velles. Capita legis, tum edictum Augusti litteris subieci.

  Гай Плиний до император Траян

Молба за застъпничество

Понеже, господарю, Публий Акций Аквила, центурион на шеста конна кохорта, ме замоли да изпратя до тебе прошението му, с което моли благосклонността ти към положението на неговата дъщеря, счетох за жестоко да откажа, понеже зная с какво търпение и човечност се отнасяш към молбите на войниците.


TRAIANUS PLINIO
Interpretationi tuae, mi Secunde carissime, idem existimo: hactenus edicto divi Augusti novatam esse legem Pompeiam, ut magistratum quidem capere possent ii, qui non minores duorum et viginti annorum essent, et qui cepissent, in senatum cuiusque civitatis pervenirent. Ceterum non capto magistratu eos, qui minores triginta annorum sint, quia magistratum capere possint, in curiam etiam loci cuiusque non existimo legi posse.

  Император Траян до Плиний

Прочетох прошението на Публий Акций Аквила, центурион на шеста конна кохорта, което ти ми изпрати. Трогнат от молбата му, дадох на дъщеря му римско гражданско право. Изпратих ти отговора си, за да му го предадеш.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Cum Prusae ad Olympum, domine, publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem, Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo. Cum Cocceianus Dion in bule assignari civitati opus cuius curam egerat vellet, tum Eumolpus assistens Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, ante quam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset. (2) Adiecit etiam esse in eodem positam tuam statuam et corpora sepultorum, uxoris Dionis et filii, postulavitque ut cognoscerem pro tribunali. (3) Quod cum ego me protinus facturum dilaturumque profectionem dixissem, ut longiorem diem ad struendam causam darem utque in alia civitate cognoscerem petiit. (4) Ego me auditurum Nicaeae respondi. Ubi cum consedissem cogniturus, idem Eumolpus tamquam si adhuc parum instructus dilationem petere coepit, contra Dion ut audiretur exigere. (5) Dicta sunt utrimque multa, etiam de causa. Ego cum dandam dilationem et <te> consulendum existimarem in re ad exemplum pertinenti, dixi utrique parti ut postulationum suarum libellos darent. Volebam enim te ipsorum potissimum verbis ea quae erant proposita cognoscere. (6) Et Dion quidem se daturum dixit. Eumolpus respondit complexurum se libello quae rei publicae peteret, ceterum quod ad sepultos pertineret non accusatorem se sed advocatum Flavi Archippi, cuius mandata pertulisset. Archippus, cui Eumolpus sicut Prusiade assistebat, dixit se libellum daturum. At nec Eumolpus nec Archippus quam<quam> plurimis diebus exspectati adhuc mihi libellos dederunt; Dion dedit, quem huic epistulae iunxi. (7) Ipse in re praesenti fui et vidi tuam quoque statuam in bibliotheca positam, id autem in quo dicuntur sepulti filius et uxor Dionis in area collocatum, quae porticibus includitur. (8) Te, domine, rogo ut me in hoc praecipue genere cognitionis regere digneris, cum alioqui magna sit exspectatio, ut necesse est in ea re quae et in confessum venit et exemplis defenditur.

  Гай Плиний до император Траян

Авторитетът на императора гарантира правата

Господарю, моля те, отговори ми писмено какво право би желал да имат градовете на Витиния и на Понт над тези пари, които им се дължат било от отдаване земи под наем, било при продажба или други случаи. Узнах от много проконсули, че те имат преимущество пред останалите кредитори и че то има силата на закон. Смятам обаче, че в предвидливостта си ти трябва да вземеш и да санкционираш някакво решение, чрез което да се осигури завинаги тяхната привилегия. Защото решенията, взети от други, дори и да са разумни, са кратковременни и нетрайни, ако не ги потвърди твоят авторитет.


TRAIANUS PLINIO
(1) Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosses, non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo acquiri. (2) Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem etiam si exemplis adiuvaretur, ratio totius operis effecti sub cura Cocceiani Dionis excutiatur, cum et utilitas civitatis exigat nec aut recuset Dion aut debeat recusare.

  Император Траян до Плиний

Какви права могат да имат витинските и понтийските градове над парите, които се дължат на общините им по какъвто и да е повод, трябва да се съобрази според законите на всеки един от тях. Защото, ако имат привилегия, с която да бъдат предпочетени пред останалите кредитори, тя трябва да се спазва; ако нямат, не ще е целесъобразно да им я дам във вреда на частните кредитори.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Rogatus, domine, a Nicaeensibus publice per ea, quae mihi et sunt et debent esse sanctissima, id est per aeternitatem tuam salutemque, ut preces suas ad te perferrem, fas non putavi negare acceptumque ab iis libellum huic epistulae iunxi.

  Гай Плиний до император Траян

Спорът между Евдик и Пизон

Евдик, адвокат на град Амизена, поиска пред мен от Юлий Пизон около четиридесет хиляди денария, които са били дадени на Пизон от града преди двадесет години със съгласието на градския съвет и народното събрание: позова се на твоите наредби, с които се забраняват подобен род дарения. Пизон от своя страна твърди, че е внесъл много средства за града и че е изразходвал почти цялото си състояние. Добави и големия промеждутък от време и помоли да не бъде принуден да връща с риск да накърни достойнството си парите, които е получил отдавна и при това в полза на мнозина люде. Поради тези причини реших да отложа цялото разследване, за да те попитам, господарю, какво поведение трябва да следвам.


TRAIANUS PLINIO
Nicaeensibus, qui intestatorum civium suorum concessam vindicationem bonorum a divo Augusto affirmant, debebis vacare contractis omnibus personis ad idem negotium pertinentibus, adhibitis Virdio Gemellino et Epimacho liberto meo procuratoribus, ut aestimatis etiam iis, quae contra dicuntur, quod optimum credideritis, statuatis.

  Император Траян до Плиний

Наредбите забраняват да се раздават градските средства, но това, което е дадено в миналото, не бива да се иззема и обявява за недействително, за да не се подрови сигурността на мнозина. Затова нека отминем всичко направено преди двадесет години. Желанието ми е грижата за хората от този град да бъде не по-малка от грижата за обществените средства,


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Maximum libertum et procuratorem tuum, domine, per omne tempus, quo fuimus una, probum et industrium et diligentem ac sicut rei tuae amantissimum ita disciplinae tenacissimum expertus, libenter apud te testimonio prosequor, ea fide quam tibi debeo.

  Гай Плиний до император Траян

Такса за новоизбраните градски съветници

Помпеевият закон, господарю, който се отнася за Витиния и Понта, не нарежда тези, които са избрани от цензорите да влязат в градския съвет, да заплатят известна вноска. 55 Но тези, които твоето благоволение позволи да бъдат добавени извън законния брой в някои градове, внесоха по хиляда и по две хиляди денария; а по-късно, в няколко града поне, проконсулът Аниций Максим нареди тези, които са били избрани от цензорите, да внесат различни суми. Остава да решиш ти самият дали навсякъде всички, които се избрани за градски съветници, трябва да дадат за избора си точно определена сума. Защото това, което ще остане за вечни времена, подобава да решиш ти, чиито дела и думи са обречени на вечността.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Gavium Bassum, domine, praefectum orae Ponticae integrum probum industrium atque inter ista reverentissimum mei expertus, voto pariter et suffragio prosequor, ea fide quam tibi debeo.

  Император Траян до Плиний

Не мога да реша дали всички, които стават декуриони във всеки град във Витиния, трябва да внасят някаква сума за службата си. Смятам, че трябва да се следват законите на всеки град, а това винаги е и най-сигурно: но с оглед на тези, които стават декуриони против желанието си, смятам, че ще действуват така, за да спечелят пред останалите кандидата


<C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
> ... quam ea quae speret instructum commilitio tuo, cuius disciplinae debet, quod indulgentia tua dignus est. Apud me et milites et pagani, a quibus iustitia eius et humanitas penitus inspecta est, certatim ei qua privatim qua publice testimonium perhibuerunt. Quod in notitiam tuam perfero, ea fide quam tibi debeo.

  Гай Плиний до император Траян

Социално-правни колебания

Помпеевият закон, господарю, разрешава на витинските градове да приемат за свои граждани тези, които желаят, стига само да не са от никой витински град. Със същия закон се определят причините,за които цензорите налагат изключване от сената 56 . Затова някои цензори смятат, че са длъжни да се допитат до мен дали да изключат този, който е жител на друг град. Законът забранява да се приемат чужди граждани, но не нарежда изключване от сената поради тази причина, а освен това ме уверяваха, че във всяка община има много градски съветници от други общини и много хора и градове ще бъдат засегнати вследствие тази мярка, понеже вече отдавна единодушно не спазват тази част от закона. Затова сметнах за необходимо да те попитам с какво според тебе трябва да продължавам да се съобразявам. Към писмото прибавих главите на закона.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Nymphidium Lupum, domine, primipilarem commilitonem habui, cum ipse tribunus essem ille praefectus: inde familiariter diligere coepi. Crevit postea caritas ipsa mutuae vetustate amicitiae. (2) Itaque et quieti eius inieci manum et exegi, ut me in Bithynia consilio instrueret. Quod ille amicissime et otii et senectutis ratione postposita et iam fecit et facturus est. (3) Quibus ex causis necessitudines eius inter meas numero, filium in primis, Nymphidium Lupum, iuvenem probum industrium et egregio patre dignissimum, suffecturum indulgentiae tuae, sicut primis eius experimentis cognoscere potes, cum praefectus cohortis plenissimum testimonium meruerit Iuli Ferocis et Fusci Salinatoris clarissimorum virorum. Meum gaudium, domine, meamque gratulationem filii honore cumulabis.

  Император Траян до Плиний

С право си се колебал, скъпи ми Секунде, как би трябвало да отговориш на запитването на сенаторите дали гражданите на други градове, но от същата провинция, трябва да останат в сената. Защото, от една страна, силата на закона и, от друга, станалото обичай противозаконие могат да те насочат на противоположни посоки. Аз избрах средния път: нека не се интересуваме от миналото, нека останат в сената, макар и противозаконно, гражданите на който и да е град. За в бъдеще обаче нека се спазва Помпеевият дракон. Но ако бихме желали да го спазим с обратна сила, ще трябва да объркаме много неща.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Opto, domine, et hunc natalem et plurimos alios quam felicissimos agas aeternaque laude florentem virtutis tuae gloriam ... quam incolumis et fortis aliis super alia operibus augebis.

  Гай Плиний до император Траян

За ограничаване на разточителствата при женитби, встъпване в длъжност или освещаване на обществена сграда

Когато някой гражданин навършва пълнолетие, встъпва в брак, поема магистратска длъжност или освещава обществено здание, кани обикновено целия градски съвет и не по-малък брой хора от простолюдието, а и подарява по два или един денария. Моля да ми пишеш дали трябва подобни тържества да се чествуват така и до каква степен. Според мен трябва да се даде правото на покана, особено при тържествени случаи, но се боя да не би хората, които канят по хиляда души, а понякога дори и повече, да преминат мярката и да достигнат до един вид беззаконност.


TRAIANUS PLINIO
Agnosco vota tua, mi Secunde carissime, quibus precaris, ut plurimos et felicissimos natales florente statu rei publicae nostrae agam.

  Император Траян до Плиний

Правилно се боиш да не би да премине в един вид беззаконност един такъв вид канене,което да спазва нормите и привлича на даруването цели групи хора, а не отделни познати. Но аз избрах твоето благоразумие именно за да внесеш ред в нравите на тази провинция, в които трябва да се намери средният път, а и за да установиш правила, които ще допринесат за постоянното й спокойствие.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Sinopenses, domine, aqua deficiuntur; quae videtur et bona et copiosa ab sexto decimo miliario posse perduci. Est tamen statim ab capite paulo amplius passus mille locus suspectus et mollis, quem ego interim explorari modico impendio iussi, an recipere et sustinere opus possit. (2) Pecunia curantibus nobis contracta non deerit, si tu, domine, hoc genus operis et salubritati et amoenitati valde sitientis coloniae indulseris.

  Гай Плиний до император Траян

За привилегиите на победителите в големите игри

Атлетите 57 , господарю, смятат, че наградата, която ти определи за иселастичните състезания 58 , им се дължи от деня, в който са получили венец. Според тях не е важно кога са влезли в родния си град, а кога са победили в състезанието, което им е дало право да влязат тържествено. Аз от своя страна отбелязвам, че в случая става дума за състезание, което дава право на тържествено влизане: а съм много по-склонен да приема, че трябва да се има предвид моментът на влизане. Същите атлети си искат дажбите за това състезание, което ти направи иселастично, въпреки че са победили преди твоята наредба за него. Казват, че щом са загубили привилегиите си на победители в бившите иселастични състезания, е логично да си получат привилегиите в новоучредените. И тук изпитвам големи съмнения дали трябва с обратна дата да им се даде наградата, за която в момента на победата те не са имали право. Моля следователно да насочиш моето колебание, тоест сам да благоволиш да изтълкуваш благодеянията си.


TRAIANUS PLINIO
Ut coepisti, Secunde carissime, explora diligenter, an locus ille quem suspectum habes sustinere opus aquae ductus possit. Neque dubitandum puto, quin aqua perducenda sit in coloniam Sinopensem, si modo et viribus suis assequi potest, cum plurimum ea res et salubritati et voluptati eius collatura sit.

  Император Траян до Плиний

Струва ми се, че изплащането на задълженията към победителя в гореспоменатите състезания трябва да става от деня, когато той влезе тържествено в своя град. Не бива да се дават с обратна дата дажби за онези състезания, които по мое решение са обявени за иселастични, ако и преди не са били такива. В подкрепа на желанието си атлетите не могат да привеждат довода, че са престанали да получават награди за победите си за състезания, които по мое решение не са иселастични: защото, въпреки че условията на състезанията са променени, получените от тях награди не се отнемат.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Amisenorum civitas libera et foederata beneficio indulgentiae tuae legibus suis utitur. In hac datum mihi libellum ad 'epanous' pertinentem his litteris subieci, ut tu, domine, dispiceres quid et quatenus aut permittendum aut prohibendum putares.

  Гай Плиний до император Траян

Допълнително съобщение за използуване на препоръчително писмо

До днес, господарю, не съм предоставял комуто и да било препоръчително писмо по никаква работа освен по възложена от теб. Необходимостта сега наруши моето старателно съблюдаване на това правило. Защото, след като научихме за смъртта на дядото на жена ми, счетох, че е жестоко в случая да откажа ползуването на такова писмо на съпругата си, която желаеше бързо да отпътува при леля си. А бързината е най-главното в изпълнението на подобно задължение. Знаех и това, че ти ще одобриш решението за пътуване, причина за което е обичта към близките. Написах ти това, понеже ми се стори, че ще се покажа неблагодарен, ако прикрия, че между всички други твои благодеяния дължа на твоята благосклонност също и това: че уверен в нея, не се и поколебах без мнението ти да извърша нещо, за което щеше да бъде късно, ако бях чакал.


TRAIANUS PLINIO
Amisenos, quorum libellum epistulae tuae iunxeras, si legibus istorum, quibus beneficio foederis utuntur, concessum est eranum habere, possumus quo minus habeant non impedire, eo facilius si tali collatione non ad turbas et ad illicitos coetus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur. In ceteris civitatibus, quae nostro iure obstrictae sunt, res huius modi prohibenda est.

  Император Траян до Плиний

С основание, мой скъпи Секунде, си имал вяра в моето благоразположение. И не е трябвало и да се чудиш дали да чакаш моето мнение относно улесняването на пътуването на твоята съпруга с писмото, което съм ти дал официално заради длъжността ти, още повече, че ако съпругата ти пристигне бързо, леля й ще й се зарадва много повече.


C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Suetonium Tranquillum, probissimum honestissimum eruditissimum virum, et mores eius secutus et studia iam pridem, domine, in contubernium assumpsi, tantoque magis diligere coepi quanto nunc propius inspexi. (2) Huic ius trium liberorum necessarium faciunt duae causae; nam et iudicia amicorum promeretur et parum felix matrimonium expertus est, impetrandumque a bonitate tua per nos habet quod illi fortunae malignitas denegavit. (3) Scio, domine, quantum beneficium petam, sed peto a te cuius in omnibus desideriis meis indulgentiam experior. Potes enim colligere quanto opere cupiam, quod non rogarem absens si mediocriter cuperem.

 
TRAIANUS PLINIO
Quam parce haec beneficia tribuam, utique, mi Secunde carissime, haeret tibi, cum etiam in senatu affirmare soleam non excessisse me numerum, quem apud amplissimum ordinem suffecturum mihi professus sum. Tuo tamen desiderio subscripsi et dedisse me ius trium liberorum Suetonio Tranquillo ea condicione, qua assuevi, referri in commentarios meos iussi.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam regere vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. (2) Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant; detur paenitentiae venia, an ei, qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit; nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim, <in> iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. (3) Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus; perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecumque esset quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. (4) Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt. (5) Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum afferri, ture ac vino supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur qui sunt re vera Christiani, dimittendos putavi. (6) Alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt; fuisse quidem sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti. <Hi> quoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et Christo male dixerunt. (7) Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent. Quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. (8) Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri, et per tormenta quaerere. Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam. (9) Ideo dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa est enim mihi res digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam vocantur in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. (10) Certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari, et sacra sollemnia diu intermissa repeti passimque venire <carnem> victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari, quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus.

 
TRAIANUS PLINIO
(1) Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. (2) Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se Christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus in praeteritum, veniam ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli <in> nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Amastrianorum civitas, domine, et elegans et ornata habet inter praecipua opera pulcherrimam eandemque longissimam plateam; cuius a latere per spatium omne porrigitur nomine quidem flumen, re vera cloaca foedissima, ac sicut turpis immundissimo aspectu, ita pestilens odore taeterrimo. (2) Quibus ex causis non minus salubritatis quam decoris interest eam contegi; quod fiet si permiseris curantibus nobis, ne desit quoque pecunia operi tam magno quam necessario.

 
TRAIANUS PLINIO
Rationis est, mi Secunde carissime, contegi aquam istam, quae per civitatem Amastrianorum fluit, si intecta salubritati obest. Pecunia ne huic operi desit, curaturum te secundum diligentiam tuam certum habeo.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Vota, domine, priore anno nuncupata alacres laetique persolvimus novaque rursus certante commilitonum et provincialium pietate suscepimus, precati deos ut te remque publicam florentem et incolumem ea benignitate servarent, quam super magnas plurimasque virtutes praecipua sanctitate obsequio deorum honore meruisti.

 
TRAIANUS PLINIO
Solvisse vota dis immortalibus te praeeunte pro mea incolumitate commilitones cum provincialibus laetissimo consensu et in futurum nuncupasse libenter, mi Secunde carissime, cognovi litteris tuis.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Diem, quo in te tutela generis humani felicissima successione translata est, debita religione celebravimus, commendantes dis imperii tui auctoribus et vota publica et gaudia.

 
TRAIANUS PLINIO
Diem imperii mei debita laetitia et religione commilitonibus et provincialibus praeeunte te celebratum libenter cognovi litteris tuis.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Valerius, domine, Paulinus excepto Paulino ius Latinorum suorum mihi reliquit; ex quibus rogo tribus interim ius Quiritium des. Vereor enim, ne sit immodicum pro omnibus pariter invocare indulgentiam tuam, qua debeo tanto modestius uti, quanto pleniorem experior. Sunt autem pro quibus peto: C. Valerius Astraeus, C. Valerius Dionysius, C. Valerius Aper.

 
TRAIANUS PLINIO
Cum honestissime iis, qui apud fidem tuam a Valerio Paulino depositi sunt, consultum velis mature per me, iis interim, quibus nunc petisti, dedisse me ius Quiritium referri in commentarios meos iussi idem facturus in ceteris, pro quibus petieris.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
Rogatus, domine, a P. Accio Aquila, centurione cohortis sextae equestris, ut mitterem tibi libellum per quem indulgentiam pro statu filiae suae implorat, durum putavi negare, cum scirem quantam soleres militum precibus patientiam humanitatemque praestare.

 
TRAIANUS PLINIO
Libellum P. Accii Aquilae, centurionis sextae equestris, quem mihi misisti, legi; cuius precibus motus dedi filiae eius civitatem Romanam. Libellum rescriptum, quem illi redderes, misi tibi.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Quid habere iuris velis et Bithynas et Ponticas civitates in exigendis pecuniis, quae illis vel ex locationibus vel ex venditionibus aliisve causis debeantur, rogo, domine, rescribas. Ego inveni a plerisque proconsulibus concessam iis protopraxian eamque pro lege valuisse. (2) Existimo tamen tua providentia constituendum aliquid et sanciendum per quod utilitatibus eorum in perpetuum consulatur. Nam quae sunt ab illis instituta, sint licet sapienter indulta, brevia tamen et infirma sunt, nisi illis tua contingit auctoritas.

 
TRAIANUS PLINIO
Quo iure uti debeant Bithynae vel Ponticae civitates in iis pecuniis, quae ex quaque causa rei publicae debebuntur, ex lege cuiusque animadvertendum est. Nam, sive habent privilegium, quo ceteris creditoribus anteponantur, custodiendum est, sive non habent, in iniuriam privatorum id dari a me non oportebit.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Ecdicus, domine, Amisenorum civitatis petebat apud me a Iulio Pisone denariorum circiter quadraginta milia donata ei publice ante viginti annos bule et ecclesia consentiente, utebaturque mandatis tuis, quibus eius modi donationes vetantur. (2) Piso contra plurima se in rem publicam contulisse ac prope totas facultates erogasse dicebat. Addebat etiam temporis spatium postulabatque, ne id, quod pro multis et olim accepisset, cum eversione reliquae dignitatis reddere cogeretur. Quibus ex causis integram cognitionem differendam existimavi, ut te, domine, consulerem, quid sequendum putares.

 
TRAIANUS PLINIO
Sicut largitiones ex publico fieri mandata prohibent, ita, ne multorum securitas subruatur, factas ante aliquantum temporis retractari atque in irritum vindicari non oportet. Quidquid ergo ex hac causa actum ante viginti annos erit, omittamus. Non minus enim hominibus cuiusque loci quam pecuniae publicae consultum volo.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Lex Pompeia, domine, qua Bithyni et Pontici utuntur, eos, qui in bulen a censoribus leguntur, dare pecuniam non iubet; sed ii, quos indulgentia tua quibusdam civitatibus super legitimum numerum adicere permisit, et singula milia denariorum et bina intulerunt. (2) Anicius deinde Maximus proconsul eos etiam, qui a censoribus legerentur, dumtaxat in paucissimis civitatibus aliud aliis iussit inferre. (3) Superest ergo, ut ipse dispicias, an in omnibus civitatibus certum aliquid omnes, qui deinde buleutae legentur, debeant pro introitu dare. Nam, quod in perpetuum mansurum est, a te constitui decet, cuius factis dictisque debetur aeternitas.

 
TRAIANUS PLINIO
Honorarium decurionatus omnes, qui in quaque civitate Bithyniae decuriones fiunt, inferre debeant necne, in universum a me non potest statui. Id ergo, quod semper tutissimum est, sequendam cuiusque civitatis legem puto, sed verius eos, qui invitati fiunt decuriones, id existimo acturos, ut praestatione ceteris praeferantur.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Lege, domine, Pompeia permissum Bithynicis civitatibus ascribere sibi quos vellent cives, dum ne quem earum civitatium, quae sunt in Bithynia. Eadem lege sancitur, quibus de causis e senatu a censoribus eiciantur. (2) Inde me quidam ex censoribus consulendum putaverunt, an eicere deberent eum qui esset alterius civitatis. (3) Ego quia lex sicut ascribi civem alienum vetabat, ita eici e senatu ob hanc causam non iubebat, praeterea, quod affirmabatur mihi in omni civitate plurimos esse buleutas ex aliis civitatibus, futurumque ut multi homines multaeque civitates concuterentur ea parte legis, quae iam pridem consensu quodam exolevisset, necessarium existimavi consulere te, quid servandum putares. Capita legis his litteris subieci.

 
TRAIANUS PLINIO
Merito haesisti, Secunde carissime, quid a te rescribi oporteret censoribus consulentibus, an <manere deberent> in senatu aliarum civitatium, eiusdem tamen provinciae cives. Nam et legis auctoritas et longa consuetudo usurpata contra legem in diversum movere te potuit. Mihi hoc temperamentum eius placuit, ut ex praeterito nihil novaremus, sed manerent quamvis contra legem asciti quarumcumque civitatium cives, in futurum autem lex Pompeia observaretur; cuius vim si retro quoque velimus custodire, multa necesse est perturbari.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Qui virilem togam sumunt vel nuptias faciunt vel ineunt magistratum vel opus publicum dedicant, solent totam bulen atque etiam e plebe non exiguum numerum vocare binosque denarios vel singulos dare. Quod an celebrandum et quatenus putes, rogo scribas. (2) Ipse enim, sicut arbitror, praesertim ex sollemnibus causis, concedendum ius istud invitationis, ita vereor ne ii qui mille homines, interdum etiam plures vocant, modum excedere et in speciem 'dianomкs' incidere videantur.

 
TRAIANUS PLINIO
Merito vereris, ne in speciem 'dianomкs' incidat invitatio, quae et in numero modum excedit et quasi per corpora, non viritim singulos ex notitia ad sollemnes sportulas contrahit. Sed ego ideo prudentiam tuam elegi, ut formandis istius provinciae moribus ipse moderareris et ea constitueres, quae ad perpetuam eius provinciae quietem essent profutura.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Athletae, domine, ea quae pro iselasticis certaminibus constituisti, deberi sibi putant statim ex eo die, quo sunt coronati; nihil enim referre, quando sint patriam invecti, sed quando certamine vicerint, ex quo invehi possint. Ego contra scribo 'iselastici nomine': itaque Еeorum vehementer addubitem an sit potius id tempus, quo 'eisкlasan' intuendum. (2) Iidem obsonia petunt pro eo agone, qui a te iselasticus factus est, quamvis vicerint ante quam fieret. Aiunt enim congruens esse, sicut non detur sibi pro iis certaminibus, quae esse iselastica postquam vicerunt desierunt, ita pro iis dari quae esse coeperunt. (3) Hic quoque non mediocriter haereo, ne cuiusquam retro habeatur ratio dandumque, quod tunc cum vincerent non debebatur. Rogo ergo, ut dubitationem meam regere, id est beneficia tua interpretari ipse digneris.

 
TRAIANUS PLINIO
Iselasticum tunc primum mihi videtur incipere deberi, cum quis in civitatem suam ipse 'eisкlasen'. Obsonia eorum certaminum, quae iselastica esse placuit mihi, si ante iselastica non fuerunt, retro non debentur. Nec proficere pro desiderio athletarum potest, quod eorum, quae postea iselastica non esse constitui, quam vicerunt, accipere desierunt. Mutata enim condicione certaminum nihilo minus, quae ante perceperant, non revocantur.

 
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
(1) Usque in hoc tempus, domine, neque cuiquam diplomata commodavi neque in rem ullam nisi tuam misi. Quam perpetuam servationem meam quaedam necessitas rupit. (2) Uxori enim meae audita morte avi volenti ad amitam suam excurrere usum eorum negare durum putavi, cum talis officii gratia in celeritate consisteret, sciremque te rationem itineris probaturum, cuius causa erat pietas. Haec tibi scripsi, quia mihi parum gratus fore videbar, si dissimulassem inter alia beneficia hoc unum quoque me debere indulgentiae tuae, quod fiducia eius quasi consulto te non dubitavi facere, quem si consuluissem, sero fecissem.

 
TRAIANUS PLINIO
Merito habuisti, Secunde carissime, fiduciam animi mei nec dubitandum fuisset, si exspectasses donec me consuleres, an iter uxoris tuae diplomatibus, quae officio tuo dedi, adiuvandum esset, cum apud amitam suam uxor tua deberet etiam celeritate gratiam adventus sui augere.