C. Iulius Caesar
De bello Gallico * Галската война
Превод: Хелветийската война, Ат. Памуков, 1939
 
двуезичен | оригинал | превод

I II III IV V VI VII VIII  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
[1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.   1. Цяла Галия се подразделя на три части, от които едната населяват белгите, другата – аквитаните, а третата – тия, които се наричат келти от езика на самите тях, а от нашия – гали. Всички тези се различават помежду си по език, обичаи закони. Река Гарона отделя галите от аквитаните а Матрона и Секвана от белгите. Най-храбри от всички тия са белгите, понеже се намират най-далеч от образованието и цивилизацията на провинцията; търговците идват при тях често, обаче най-рядко донасят неща, които се отнасят до изнежените души; и те са най-близки до германците които живеят отвъд Рейн, и с които воюват непрекъснато. По тази причина, хелветите превъзхождат по храброст даже и останалите гали, защото почти ежедневно се надпреварват в битки с германците, като или ги задържат до своите владения, или пък, сами водят война в техните земи.
[2] Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.   2. Оргеторикс беше най-знатен и най-богат между хелветите. През време на консулите Марк Месала и Марк П. Пизон, той, подбуждан от желание за царска власт, направи съзаклятие на знатността и предума държавата, щото да излязат от своите земи заедно с всички богатства, (като казал че):твърде лесно е да се завладее властта на цяла Галия, понеже по храбростта те стоят начело на всички. В това той ги убедил по-лесно, понеже хелветийските земи отвсякъде са защитени от природата: от една страна, с най високата планина Юра, която се намира между секваните и хелветите; от трета, с Леманското езеро и река Рона, която дели нашата провинция от хелветите. Поради тези обстоятелства ставаше така, щото те се скитаха по-малко на шир и по-мъчно (по-лесно) можеха да обявяват война на съседите си; затова, отчасти, хората които силно желаеха да воюват, се огорчаваха. Обаче те мислеха, че според многобройността на хората, и според славата на войната и на храбростта, имат тесни земи, които се простираха на дължина в двеста и четиридесет хиляди крачки, а на ширина – в сто и осемдесет хиляди.
[3] His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant.   3. Хелветите, склонени от тия неща и подстрекавани от влиянието на Оргеторикс, решиха да приготвят тия неща, които се отнасят до тръгването: да закупят колкото е възможно по-голямо количество впрегатни животни и кои, да засеят колкото е възможно повече, за да се намира в достатъчно количество запас от храна през пътуването, и да потвърдят мира и приятелството с най-близките държави. Те считаха, че две години им са достатъчни за свършването на тези работи, и в третата година потвърдиха отпътуването със закон. Оргеторикс беше избран за извършването на тези неща. Щом като изпрати делегация при държавите, той сам убеди секванеца Кастик, син на Катамантолед, чийто баща много години беше притежавал властта у секваните и беше наречен от сената приятел на римския народ, щото да завземе в своята държава властта, която баща му по-рано беше имал; също така, той убеди Думнорикс Хедуйски, брат на Дивициак, който в това време владееше първенството в държавата и беше много обичан от народа, щото да предприеме и той същото, и го ожени за своята дъщеря. Той доказа, че твърде лесно е да направи да успеят в предприетото с тях, тъй като сам има намерение да задържи властта в своята държава; няма съмнение че хелветите могат най-много в цяла Галия; той ги увери, че ще придобие властта за тях чрез свои средства и своя войска. Склонени от тая реч, те дават помежду си честна дума и тържествена клетва и, след като бъде завладяна властта чрез трите най-могъщи и най-силни народи, те се надяват, че могат да завладеят и цяла Галия.
[4] Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.   4. Това нещо беше открито от хелветите чрез предателство. Според своите обичаи, те принудиха Оргеторикс да защитава делото от тъмница; осъденият трябваше да последва наказание, като се изгори на клада. В определения ден за защитаването, Оргеторикс събра за съдебното разследване целия свой род и от всички страни, около десет хиляди души, и свика за същото всички свои подвластни и длъжници, от които имаше в голям брой; чрез тях той се освободи да не защитава делото. Когото държавата, подбудена поради това нещо, се опита да отстои своето право с оръжие, и началниците сбраха от полетата множество от хора, Оргеторикс беше умрял; и не липсва съмнение, както хелветите предполагат, че той сам се е убил.
[5] Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et Tulingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis una cum iis proficiscantur, Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant et in agrum Noricum transierant Noreiamque oppugnabant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.   5. Въпреки това, след неговата смърт, хелветите пак се опитаха да направят онова, което бяха решили: да излязат от своите владения. Щом като те помислиха, че вече са готови за това нещо, опожаряват всички свои градове – на брой около дванадесет, села – около четиристотин останалите частни сгради, унищожават и всички храни, с изключение на тези, които имаха намерение да носят със себе си, за да бъдат по-подготвени за претърпяването на всички премеждия, и след като им била отнета надеждата за връщане в отечеството, те заповядват, всеки да изнесе от дома си смляна храна за себе си за три месеца. Те убеждават своите съседи – равраците, тулиннгите и латобригите, щото и те, след като опожаряват своите градове и села, като се възползуват от същия план, да тръгнат заедно с тях; а бойите, които живееха зад Рейн, те приеха за себе си като завърнали се към тях съюзници, преминаха в Норейското поле и обсадиха Норейа.
[6] Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri ducerentur, mons autem altissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent; alterum per provinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea quod inter fines Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit isque non nullis locis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava. Ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone, A. Gabinio consulibus.   6. Съществуваха само два пътя, по които пътища те биха могли да излязат от родината си: единият, тесен и неудобен, минаваше през секваните, между планината Юра и река Рона, където колите едва се движеха по отделно, пък и извънредно високата планина така се надвисваше, щото твърде малко хора, лесно биха могли да го възпрепятствуват; другият минаваше през нашата провинция и беше много по-лесен и по-удобен, поради това, че между земите на хелветите и алоброгите, които наскоро бяха покорени, тече Рона и тя се преминава в брод на няколко места. Женева е най-краен град на алоброгите и най-близък до владенията на хелветите. От този град се простира мост към хелветите. Те предполагаха, че или ще убедят алоброгите, понеже не изглеждаха още в добро разположение към римския народ, или пък, че ще ги принудят насила, да и позволят да минат през техните земи. След като всички неща за отпътуването бяха приготвени, те определят ден, в които всички да се съберат при брега на Рона. Тоя ден беше пет дни преди Априлските Календи, през време на консулите Л. Пизон и А. Габиний.
[7] Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat; neque homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. Tamen, ut spatium intercedere posset dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Id. April. reverterentur.   7. Когато това беше известно на Цезар, че те се опитват да пътуват през нашата провинция, той побърза да се отправи от столицата, и с колкото е възможно най-големи преходи, се стреми към оттатъшна Галия и достига до Женева. Той заповядва на цялата провинция (да даде) колкото се може по-голям брой войници (в оттатъшна Галия имаше всичко един легион); заповядва да се разруши и мост, който беше до Женева. Щом като хелветите бяха уведомени за неговото пристигане, изпратиха при него като пратеници най-знатните хора на държавата, в което пратеничество първо място държаха Намей и Веруклеций, които да кажат, че те възнамеряват да пътуват през провинцията без някакво злодеяние, пък и освен това, нямат никакъв друг път; също, да помолят, щото да им бъде позволено да направят това с негово съгласие. Цезар, понеже помнеше, че консулът Л. Касий беше убит, а войската му разбита и пратена под игото(подложена на най-голямо военно унижение) от хелветите, не мислеше, че трябва да им отстъпи; той предполагаше, че хората с враждебен дух, не ще се въздържат от обеда и злодеяние, след като им бъде разрешено да пътуват през провинцията. Обаче, за да може да мине време, докато се съберат войниците, които беше заповядал, отговори на пратениците, че ще вземе срок за размишление; ако те биха пожелали нещо, нека се завърнат към Априлските Иди.
[8] Interea ea legione quam secum habebat militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, milia passuum XVIIII murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit. Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conentur, prohibere possit. Ubi ea dies quam constituerat cum legatis venit et legati ad eum reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. Helvetii ea spe deiecti navibus iunctis ratibusque compluribus factis, alii vadis Rhodani, qua minima altitudo fluminis erat, non numquam interdiu, saepius noctu si perrumpere possent conati, operis munitione et militum concursu et telis repulsi, hoc conatu destiterunt.   8. Помежду това, с легиона, който имаше заедно със себе си, и с войниците, които бяха събрани от провинцията, той прокара стена – деветнадесет хиляди крачки (на дължина) и шестнадесет стъпки висока и ров, от езеро Лемано, което се излива в река Рона, до планината Юра, която разделя земите на секваните от тия на хелветите. След като това дело беше завършено, той нагласява военните чести, подсилва крепостите, за да може по тоя начин по-лесно да ги задържи, ако те, против неговата воля, биха се опитали да преминат щом кози ден, който беше определил с пратениците, настъпи, и те се завърнаха при него, той им отговори, че не може никому да разреши да пътува през провинцията, според законите и примера на римския народ, и заяви, че ще им попречи, ако се опитат да извършат насилие. Хелветите, отблъснати от тази надежда, се опитаха понякога денем, а по-често нощем, ако биха могли да се промъкнат – едни със свързани лодки и с направени салове, други през бродовете на Рона, където дълбочината на реката беше най-малка. Но, отблъснати от бойниците на укреплението, от стичването на войниците и от стрелите, те изоставиха този опит.
[9] Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis propter angustias ire non poterant. His cum sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo deprecatore a Sequanis impetrarent. Dumnorix gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat et Helvetiis erat amicus, quod ex ea civitate Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate regni adductus novis rebus studebat et quam plurimas civitates suo beneficio habere obstrictas volebat. Itaque rem suscipit et a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios ire patiantur, obsidesque uti inter sese dent perficit: Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant, Helvetii, ut sine maleficio et iniuria transeant.   9. Оставаше им другия път през секваните, по който те не можеха да минат без волята на секваните, поради теснините. Понеже не можеха да ги убедят доброволно, те изпращат пратеници при Думнорикс Хедуйски, за да постигнат това от секваните, чрез негово посредничество. Думнорикс беше могъщ при секваните с влиянието и подкупващата си щедрост, а беше и приятел на хелветите, понеже беше оженен за дъщерята на Оргеторикса от тоя държава; и той, подбуждан от силна страст за царска власт, подготвяше преврат и желаеше да има колкото е възможно повече държави, свързани с неговото благодеяние. И така, той се заема с този работа и сполучва от секваните, щото да позволят да минат през техните владения хелветите, кат дадат помежду си заложници, и направят така, щото секваните да не пречат на хелветите в пътуването, за да минат хелветите без злодеяние и обида.
[10] Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in provincia. Id si fieret, intellegebat magno cum periculo provinciae futurum ut homines bellicosos, populi Romani inimicos, locis patentibus maximeque frumentariis finitimos haberet. Ob eas causas ei munitioni quam fecerat T. Labienum legatum praeficit; ipse in Italiam magnis itineribus contendit duasque ibi legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. Ibi Ceutrones et Graioceli et Caturiges locis superioribus occupatis itinere exercitum prohibere conantur. Compluribus his proeliis pulsis ab Ocelo, quod est oppidum citerioris provinciae extremum, in fines Vocontiorum ulterioris provinciae die septimo pervenit; inde in Allobrogum fines, ab Allobrogibus in Segusiavos exercitum ducit. Hi sunt extra provinciam trans Rhodanum primi.   10. На Цезар бива известено, че хелветите възнамеряват да пътуват през полето на секваните и хедуите, в земите на сантоните, които се намират недалеч от владенията на тулузците, и която държава е провинцията. Той разбираше, че ако това би станало, то ще бъде (свързано) с голяма опасност за провинцията, тъй като той би имал за съседи на незащитени и много плодородни местности, хора, войнствени и неприятели на римския народ. По тези причини, той назначи началник на укреплението, което беше направил, легата Т. Лабиен; сам той отива в Италия и то повиква под знамената два легиона, изважда от зимните лагери и трите, които зимуваха около Аквилея, и заедно с тези пет легиона бърза да замине по най-краткия път през Алпите за отвъдна Галия. Тук, цевтроните, грайоцелите и катуригите след като заели по-високите места, се опитват да попречат на войската в пътуването. След като те бяха отблъснати в многобройни сражения от Оцел, който е най-крайният град на отсамната провинция, той достигна на седмия ден в земите на воконтите в отвъдната провинция; след това отвежда войската във владенията на алоброгите, от алоброгите в сегузиявите. Тези са първите вън от провинцията зад Рона.
[11] Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium: ita se omni tempore de populo Romano meritos esse ut paene in conspectu exercitus nostri agri vastari, liberi [eorum] in servitutem abduci, oppida expugnari non debuerint. Eodem tempore quo Haedui Ambarri, necessarii et consanguinei Haeduorum, Caesarem certiorem faciunt sese depopulatis agris non facile ab oppidis vim hostium prohibere. Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant, fuga se ad Caesarem recipiunt et demonstrant sibi praeter agri solum nihil esse reliqui. Quibus rebus adductus Caesar non expectandum sibi statuit dum, omnibus, fortunis sociorum consumptis, in Santonos Helvetii pervenirent.   11. Хелветите вече бяха превели своята войска през теснините и владенията на секваните, бяха достигнали в земите на хедуите и опустошаваха нивите им. Хедуите, понеже не можеха да защитят себе си и своето от тях, изпратиха при Цезар пратеници с молба за помощ (които да кажат, че): те във всяко време са заслужили на римския народ, за това не трябва (не бяха длъжни) почти в присъствието на нашата войска, да се опустошават нивите им, децата им да се отвеждат в робство, а градовете им да се завладяват. В същото време и амбариите, близки родственици и съкръвници на хедуите, уведомяват Цезар, че след като полетата им били опустошени, те задържат мъчно от градовете насилието на врага. Също така и алоброгите, които притежаваха села и владения отвъд Рона, се оттеглят бързо при Цезар и, че освен земята на нивите им, нищо друго не е останало за тях. Цезар, подбуден от тия събития, реши, че не трябва да чака, докато хелветите достигнат до сантоните, след като всички имоти (войски) на съюзниците му бъдат изтощени.
[12] Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit. Id Helvetii ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. Eos impeditos et inopinantes adgressus magnam partem eorum concidit; reliqui sese fugae mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. Hic pagus unus, cum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. Ita sive casu sive consilio deorum immortalium quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit. Qua in re Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias ultus est, quod eius soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum, Tigurini eodem proelio quo Cassium interfecerant.   12. Арар е реката, която, през земите на хедуите и секваните се влива в Рона с невероятна бавност, така щото не може да се определи от очите, в коя посока тече. Хелветите я преминаваха със салове и с привързани лодки. Щом като Цезар беше уведомен от разузнаването, че хелветите вече прекарали през тая река три части от войските си, и че четвъртата част, сигурно се намира отсам реката, при третата стража, той тръгна от лагера с три легиона и достигна до онази част, която още не беше преминала реката. Като ги нападна неподготвени за бой и неочакващи, той изби голяма част от тях; останалите се предадоха на бягство и се укриха в околните гори. Тая част се наричаше Тигуринска, а цялата държава Хелвеция беше подразделена на четири части или области. Именно тази област, според спомена на нашите бащи, когато излязла от земите си, бе убила консула Л. Касий, а войската му бе изпратила пад игото. Така че, или случайно, или по предопределение на безсмъртните богове, частта от хелветийската държава, която беше нанесла забележително поражение на римския народ, първа получи своето възмездие. По този начин, Цезар отмъсти не само за държавни, но и за лични обиди, понеже тигурините, в същото сражение, в което бяха убили Касий, (те бяха убили) и легата Л. Пизон, дядо на неговия тъст Л. Пизон.
[13] Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque ita exercitum traducit. Helvetii repentino eius adventu commoti cum id quod ipsi diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intellegerent, legatos ad eum mittunt; cuius legationis Divico princeps fuit, qui bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit: si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos Caesar constituisset atque esse voluisset; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. Quod improviso unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret. Se ita a patribus maioribusque suis didicisse, ut magis virtute contenderent quam dolo aut insidiis niterentur. Quare ne committeret ut is locus ubi constitissent ex calamitate populi Romani et internecione exercitus nomen caperet aut memoriam proderet.   13. След като тази битка беше свършена, за да може да преследва и останалите войски на хелветите, той заповядва да се направи мост на Арар, и така превежда войската. Хелветите, обезпокоени от ненадейното му пристигане, когато разбраха, че той в един ден беше направил онова, което те сами мъчно бяха извършили в двадесет дни, за да преминат реката, изпращат при него пратеници; в това пратеничество начело стоеше Дивик, който беше вожд на хелветите в Касианската война. Той преговарял с Цезар така: ако римския народ би сключил мир с хелветите, те ще отидат в тази част и ще бъдат там, гдето Цезар би им определил и заповядал; ако ли пък той продължава още войната, нека си припомни и за старите поражения на римския народ и за прежната храброст на хелветите. Понеже той ненадейно беше нападнал едната област, когато те бяха преминали реката и не можеха да дадат помощ на своите, да не би, по тая причина, или да отдава премного на своята храброст, или да презира тях самите. Те така навикнали от своите бащи и деди, щото да си служат повече с храброст, отколкото с измама, или да се облягат на коварствата. Ето защо, нека той да не постъпва така, щото тази местност, където те стояха, да вземе наименованието си от пораженията на римския народ и от унищожението на войската, или пак да се разказва това.
[14] His Caesar ita respondit: eo sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helvetii commemorassent memoria teneret, atque eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent; qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere; sed eo deceptum, quod neque commissum a se intellegeret quare timeret neque sine causa timendum putaret. Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam recentium iniuriarum, quod eo invito iter per provinciam per vim temptassent, quod Haeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas vexassent, memoriam deponere posse? Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, eodem pertinere. Consuesse enim deos immortales, quo gravius homines ex commutatione rerum doleant, quos pro scelere eorum ulcisci velint, his secundiores interdum res et diuturniorem impunitatem concedere. Cum ea ita sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, uti ea quae polliceantur facturos intellegat, et si Haeduis de iniuriis quas ipsis sociisque eorum intulerint, item si Allobrogibus satis faciunt, sese cum iis pacem esse facturum. Divico respondit: ita Helvetios a maioribus suis institutos esse uti obsides accipere, non dare, consuerint; eius rem populum Romanum esse testem. Hoc responso dato discessit.   14. Преводът на тази глава липсва в изданието.
[15] Postero die castra ex eo loco movent. Idem facit Caesar equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, quem ex omni provincia et Haeduis atque eorum sociis coactum habebat, praemittit, qui videant quas in partes hostes iter faciant. Qui cupidius novissimum agmen insecuti alieno loco cum equitatu Helvetiorum proelium committunt; et pauci de nostris cadunt. Quo proelio sublati Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere non numquam et novissimo agmine proelio nostros lacessere coeperunt. Caesar suos a proelio continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis, pabulationibus populationibusque prohibere. Ita dies circiter XV iter fecerunt uti inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passuum interesset.   15. На следния ден те преместиха лагера от това място. Цезар и той стори същото, и цялата конница, на брой около четири хиляди, която беше събрал от цялата провинция, от хедуите и от техните съюзници, и изпрати (съгледвачи), които да наблюдават, в коя посока ще пътуват неприятелите. Като преследвали по-ревностно последния им отряд в неудобната местност, те завързват сражение с конницата на хелветите; малцина от нашите загива. В тая схватка хелветите като издържали, започват понякога да ги препятстват по-смело и от крайния отряд да предизвикват нашите за битка, понеже с петстотин конника, бяха прогонили толкова множество конница. Цезар въздържаше своите от сражение и беше доволен, че със своето присъствие възпрепятствува неприятеля от грабежи и опустошения. По такъв начин те пътуваха около петнадесет дни, като между последния отряд на враговете и нашия преден, имаше не повече от пет или шест хиляди стъпки.
[16] Interim cotidie Caesar Haeduos frumentum, quod essent publice polliciti, flagitare. Nam propter frigora [quod Gallia sub septentrionibus, ut ante dictum est, posita est,] non modo frumenta in agris matura non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat; eo autem frumento quod flumine Arari navibus subvexerat propterea uti minus poterat quod iter ab Arari Helvetii averterant, a quibus discedere nolebat. Diem ex die ducere Haedui: conferri, comportari, adesse dicere. Ubi se diutius duci intellexit et diem instare quo die frumentum militibus metiri oporteret, convocatis eorum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Diviciaco et Lisco, qui summo magistratui praeerat, quem vergobretum appellant Haedui, qui creatur annuus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, quod, cum neque emi neque ex agris sumi possit, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus ab iis non sublevetur, praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit; multo etiam gravius quod sit destitutus queritur.   16. Между това, Цезар всекидневно искаше настоятелно храната от хедуите, която те бяха обещали официално. Защото, поради студовете не бяха узрели храните не само по нивите, но даже нямаше в достатъчно количество и запас от фураж. Пък и с тази храна, която беше докарал с кораби по река Арар, понеже можеше да се ползува по-малко, защото хелветите бяха отблъснати, от пътя за Арар, а от тях той не искаше да се откаже. Хедуите от ден на ден отлагаха да се събере (храната), да се достави и да дойдат да преговарят. Щом той разбра, че твърде дълго време се протака кова, и наближава денят, в който ден, трябваше да се достави храната за войниците, след като бяха свикани първенците им, в чийто лагер имаше много припаси, и между тях бяха Дивициак и Лиск, който стоеше начело, като главен началник, и когото хедуите зоват вергобрет; той се избира ежегодно и има власт над своите на живот и смърт; той (Цезар) ги обвинява тежко, понеже, нито би могло да се купи, нито да се събере от нивите, и то в толкова настоятелен момент и при толкова близки неприятели; той не се облекчи от тези, особено, когато от голяма част от тях беше подбуждан с молби да започне войната; дори той се оплакваше много по-силно, понеже беше излъган.
[17] Tum demum Liscus oratione Caesaris adductus quod antea tacuerat proponit: esse non nullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. Hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, ne frumentum conferant quod debeant: praestare, si iam principatum Galliae obtinere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia perferre, neque dubitare [debeant] quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Haeduis libertatem sint erepturi. Ab isdem nostra consilia quaeque in castris gerantur hostibus enuntiari; hos a se coerceri non posse. Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari enuntiarit, intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, et ob eam causam quam diu potuerit tacuisse.   17. Едва тогава Лиск, подбуден от речта на Цезаря, изложи онова, за което беше мълчал: има някои, чието влияние пред народа е огромно, и които частно могат повече, отколкото самите началници. Те чрез бунтовническа и зложелателна реч, задържат множеството, за а не доставят храната, която дължат:същите предпочитат, ако вече не биха могли да запазят първенството в Галия, да понасят властта на галите, отколкото на римляните; и те не се съмняват, че, ако римляните биха победили хелветите, ще отнемат свободата на хедуите, заедно с останалата Галия. Нашите планове, които се обмислят в лагера, се известяват на врага от същите тези хора; и те не могат да се обуздаят от него. Също така, понеже известява на Цезар за належащата работа принуден, той чувствува с каква голяма опасност върши това, и поради тази причина, колкото е възможно по-дълго време беше мълчалив.
[18] Caesar hac oratione Lisci Dumnorigem, Diviciaci fratrem, designari sentiebat, sed, quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, celeriter concilium dimittit, Liscum retinet. Quaerit ex solo ea quae in conventu dixerat. Dicit liberius atque audacius. Eadem secreto ab aliis quaerit; reperit esse vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud plebem propter liberalitatem gratia, cupidum rerum novarum. Complures annos portoria reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo. His rebus et suam rem familiarem auxisse et facultates ad largiendum magnas comparasse; magnum numerum equitatus suo sumptu semper alere et circum se habere, neque solum domi, sed etiam apud finitimas civitates largiter posse, atque huius potentiae causa matrem in Biturigibus homini illic nobilissimo ac potentissimo conlocasse; ipsum ex Helvetiis uxorem habere, sororum ex matre et propinquas suas nuptum in alias civitates conlocasse. Favere et cupere Helvetiis propter eam adfinitatem, odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta et Diviciacus frater in antiquum locum gratiae atque honoris sit restitutus. Si quid accidat Romanis, summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire; imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam de ea quam habeat gratia desperare. Reperiebat etiam in quaerendo Caesar, quod proelium equestre adversum paucis ante diebus esset factum, initium eius fugae factum a Dumnorige atque eius equitibus (nam equitatui, quem auxilio Caesari Haedui miserant, Dumnorix praeerat): eorum fuga reliquum esse equitatum perterritum.   18. От този реч на Лиск Цезар разбираше, че се посочва Думнориск, брата на Дивициак, обаче, тъй като той не желаеше да се говори по този въпрос в присъствие на множеството, бързо закрива събранието, а задържа Лиск. Той го запитва насаме да онова, което беше казал в събранието. Оня говори по-свободно и по-смело. Тайно той събира сведения от другите за същото и открива, че е вярно: самият Думнорикс бил човек с голяма смелост, с огромно влияние пред народа, поради щедростта си, и стремящ се към преврат. Многобройни години той имал откупено митото и останалите данъци на хедуите с малка цена, понеже никой не се осмелявал да наддава, когато той предлагал цена. Благодарение на тези неща, той увеличил своите богатства и придобил големи възможности за подкупване; той подържал винаги на свои разноски и имал около себе си галя брой конница; не само в родината си, обаче дори и в съседните държави, той можел премного, и по причина на това свое влияние, дал майко си у битуригите, на най-знатния и най-могъщия човек там; сам имал съпруга от хелветите, а сестра по майка и близки свои роднини, оженени в други страни. Той симпатизирал и благоприятствувал на хелветите, поради това роднинство, обаче ненавиждал Цезар и римляните по свои лични съображения, защото с тяхното идване властта му била намалена, и брат му Дивициак, от благодарност и почит, бил възстановен на старото си положение. Ако отслаби римляните, той имал голяма надежда да заеме царската власт чрез хелветите; а поради силата на римския народ, той се отчайвал не само за царуването, обаче дари и за това влияние, което имал.
При разпитването Цезар узнаваше също, че при несполучливата (противната) конна битка, станала преди малко дни, началото на това отстъпление било направено от Думнорикс и от конниците му (понеже Думнорикс беше началник на конницата, която хедуите бяха изпратили в помощ на Цезаря): тяхното бягство е изплашило и останалата конница.
[19] Quibus rebus cognitis, cum ad has suspiciones certissimae res accederent, quod per fines Sequanorum Helvetios traduxisset, quod obsides inter eos dandos curasset, quod ea omnia non modo iniussu suo et civitatis sed etiam inscientibus ipsis fecisset, quod a magistratu Haeduorum accusaretur, satis esse causae arbitrabatur quare in eum aut ipse animadverteret aut civitatem animadvertere iuberet. His omnibus rebus unum repugnabat, quod Diviciaci fratris summum in populum Romanum studium, summum in se voluntatem, egregiam fidem, iustitiam, temperantiam cognoverat; nam ne eius supplicio Diviciaci animum offenderet verebatur. Itaque prius quam quicquam conaretur, Diviciacum ad se vocari iubet et, cotidianis interpretibus remotis, per C. Valerium Troucillum, principem Galliae provinciae, familiarem suum, cui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo conloquitur; simul commonefacit quae ipso praesente in concilio [Gallorum] de Dumnorige sint dicta, et ostendit quae separatim quisque de eo apud se dixerit. Petit atque hortatur ut sine eius offensione animi vel ipse de eo causa cognita statuat vel civitatem statuere iubeat.   19. Щом като тези неща бяха узнати, когато най-сигурните факти се съгласуваха с тези предположения, той (Цезар) мислеше, че има достатъчно основание, поради което да го накаже сам, или да заповяда, държавата до го накаже: понеже той беше превел хелветите приз владенията на секваните, понеже беше се погрижил за даването на заложници между тях, понеже всички тези неща беше направил не само без негово позволение и това на държавата, но дори и без самите те да знаят, (и най-после) понеже той се обвиняваше от началника на хедуите. На всички тези неща противостоеше едно: той беше узнал, че предаността на брата му Дивициак към римския народ и извънредно голяма, голямо е доброжеланието му, отлична е верността му, справедливостта му и умереността му; ето защо, той се страхуваше, да не би с наказанието му, да оскърби душата на Дивициак. И така, преди да предприеме каквото и да било, той заповяда да се покани Дивициак при него и, след като били разпуснати всекидневните преводчици, разговаря с него посредством К. Валерий Тровцилий, началник на Галската провинция и негов роднина, комуто той имаше най-голямо доверие за всички неща; той едновременно му припомня настоятелно всички неща, които бяха казани за Думнорикс в негово присъствие в събранието на галите, и ме заявява и онова, което всеки един по отделно беше казал за онзи при него; той го моли и съветва, щото, след като положението е узнато, без обида на неговата душа, да реши за този или сам, или да заповяда държавата да реши.
[20] Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit ne quid gravius in fratrem statueret: scire se illa esse vera, nec quemquam ex eo plus quam se doloris capere, propterea quod, cum ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adulescentiam posset, per se crevisset; quibus opibus ac nervis non solum ad minuendam gratiam, sed paene ad perniciem suam uteretur. Sese tamen et amore fraterno et existimatione vulgi commoveri. Quod si quid ei a Caesare gravius accidisset, cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem existimaturum non sua voluntate factum; qua ex re futurum uti totius Galliae animi a se averterentur. Haec cum pluribus verbis flens a Caesare peteret, Caesar eius dextram prendit; consolatus rogat finem orandi faciat; tanti eius apud se gratiam esse ostendit uti et rei publicae iniuriam et suum dolorem eius voluntati ac precibus condonet. Dumnorigem ad se vocat, fratrem adhibet; quae in eo reprehendat ostendit; quae ipse intellegat, quae civitas queratur proponit; monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet; praeterita se Diviciaco fratri condonare dicit. Dumnorigi custodes ponit, ut quae agat, quibuscum loquatur scire possit.   20. Дивициак като прегърна Цезар, с многобройни сълзи започна да го моли, да не решава по-тежко за брат му: той знае, че тези работи са верни, и че от това никой друг не съжалява повече, отколкото той; тъй като, когато сам можел най-много в родината си с влиянието си, а също и в останалата Галия, онзи имал съвсем слабо (влияние), поради своята младост; той се издигнал благодарение на него. С тези си богатства и енергия, той се възползвал не само за намаление на собственото му влияние, обаче дори и за неговата гибел. Нека поне той (Цезар) да се трогне от братската любов и от мнението на народа. Защото, ако оня би бил наказан от Цезар по-строго, никой не ще се съмнява, че това е направено по негово желание, понеже сам той води дружба с него. По тази причина ще стане така, щото духовете на цяла Галия ще се отвърнат от него. Плачейки, той с много думи молеше това от Цезар, и Цезар хваща десницата му; като го утешил, той го помолва да свърши молбите си. Той заявява, колко голямо е благоволението му към него, щото прощава за обидата на държавата и за своята болка, поради неговото доброжелание и молби. Повиква Думнориск при себе си и задържа и брата му; излага му това, в което той го е заловил и му открива онова, което сам знае, за което държавата се оплаква; предупреждава го, да отклони всички подозрения за напред, и му заявява, че тези неща били оставени без внимание, и че му прощава, само заради неговия брат Дивициак. Той поставя Думнорикс под стража, за да може да следи (знае) какво върши той, и с кои хора разговаря.
[21] Eodem die ab exploratoribus certior factus hostes sub monte consedisse milia passuum ab ipsius castris octo, qualis esset natura montis et qualis in circuitu ascensus qui cognoscerent misit. Renuntiatum est facilem esse. De tertia vigilia T. Labienum, legatum pro praetore, cum duabus legionibus et iis ducibus qui iter cognoverant summum iugum montis ascendere iubet; quid sui consilii sit ostendit. Ipse de quarta vigilia eodem itinere quo hostes ierant ad eos contendit equitatumque omnem ante se mittit. P. Considius, qui rei militaris peritissimus habebatur et in exercitu L. Sullae et postea in M. Crassi fuerat, cum exploratoribus praemittitur.   21. В същия ден бива известено от разузнавачите, че неприятелят се е разположил в подножието на планината, на осем хиляди крачки от лагера на самия него; той изпрати (войници), които да разузнаят, каква е природата на планината и какъв достъп има наоколо. Известено му беше, че е лесно. При трета стража, той заповяда Тит Лабиен, легат в качеството на претор, да достигне до върха на планината, заедно с два легиона и с ония началници, които познаваха пътя; обяснява какъв е неговият план. Сам, ри четвъртата стража, побързва към тях, по същия път, по който и неприятелите се движеха, и изпраща пред себе си цялата конница. П. Консидий, който се считаше за най-изкусен във военното дело и беше служил във войската на Л. Сула, а после в тая на М. Крас, беше изпратен заедно със съгледвачите.
[22] Prima luce, cum summus mons a [Lucio] Labieno teneretur, ipse ab hostium castris non longius mille et quingentis passibus abesset neque, ut postea ex captivis comperit, aut ipsius adventus aut Labieni cognitus esset, Considius equo admisso ad eum accurrit, dicit montem, quem a Labieno occupari voluerit, ab hostibus teneri: id se a Gallicis armis atque insignibus cognovisse. Caesar suas copias in proximum collem subducit, aciem instruit. Labienus, ut erat ei praeceptum a Caesare ne proelium committeret, nisi ipsius copiae prope hostium castra visae essent, ut undique uno tempore in hostes impetus fieret, monte occupato nostros expectabat proelioque abstinebat. Multo denique die per exploratores Caesar cognovit et montem a suis teneri et Helvetios castra, movisse et Considium timore perterritum quod non vidisset pro viso sibi renuntiavisse. Eo die quo consuerat intervallo hostes sequitur et milia passuum tria ab eorum castris castra ponit.   22. На разсъмване, когато високата планина беше завладяна от Лабиен, той сам отстоеше от лагера на неприятелите не по-далече от хиляда и петстотин стъпки, и както се научи от пленниците после, на тях не било известно нито неговото пристигане, нито това на Лабиен. След като пришпорил коня си Консидий се притичал при него и му казал, че планината, която той беше заповядал да се завземе от Лабиен, се владее от неприятелите; той (Консидий) узнал това по галските оръжия и по сигналите. Цезар оттегли своите войски на най-близкия хълм и ги построи в боен ред. Лабиен, както беше заповедта му от Цезар, да не започва сражение, освен ако войските на самия него бъдат забелязани наблизо до лагера на неприятелите, да се направи нападение от всички страни и едновременно срещу враговете и след като планината беше завладяна, той очакваше нашите и се въздържаше от битка. Най-после, към надвечер (след повечето ден) Цезар узна от съгледвачите, че и планината се владее от неговите хора, че хелветите преместили лагера си, и, че Консидий, обхванат от страх, беше разгласил това, което не е видял, като че ли го е видял. В тоя ден той запазва и преследва врага от същото разстояние, и на три хиляди крачки от техния лагер, разполага своя лагер.
[23] Postridie eius diei, quod omnino biduum supererat, cum exercitui frumentum metiri oporteret, et quod a Bibracte, oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum existimavit; itaque iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. Ea res per fugitivos L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur. Helvetii, seu quod timore perterritos Romanos discedere a se existimarent, eo magis quod pridie superioribus locis occupatis proelium non commisissent, sive eo quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio atque itinere converso nostros a novissimo agmine insequi ac lacessere coeperunt.   23. На следващия от тоя ден, понеже беше останало срок само от два дни, когато трябваше да се раздава храна на войската, и понеже, от Бибракт, най-големия и най-богатия с припаси град на хедуите, имаше не повече от осемнадесет хиляди стъпки, той помисли за доставянето на хранителните продукти и затова, изостави пътя за хелветите и побърза да отпътува към Бибракт. Този факт се известява на неприятелите от дезертьорите на Л. Емилий – началника на галската конница. Хелветите сметнаха, че римляните, било обхванати от страх, се отказват от тях, повее за това, защото по-предния ден, след като завзеха най-високите места, не бяха започнали сражение, била поради това, че те се надяваха да могат да препятствуват на хранителните продукти; след като планът беше променен и след като пътят беше изоставен, започнаха да преследват нашите от най-крайния отряд и да ги предизвикват.
[24] Postquam id animum advertit, copias suas Caesar in proximum collem subduxit equitatumque, qui sustineret hostium impetum, misit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quattuor veteranarum; in summo iugo duas legiones quas in Gallia citeriore proxime conscripserat et omnia auxilia conlocavit, ita ut supra se totum montem hominibus compleret; impedimenta sarcinasque in unum locum conferri et eum ab iis qui in superiore acie constiterant muniri iussit. Helvetii cum omnibus suis carris secuti impedimenta in unum locum contulerunt; ipsi confertissima acie, reiecto nostro equitatu, phalange facta sub primam nostram aciem successerunt.   24. Щом като разбра това Цезар оттегли своите войски на най-близкия хълм и изпрати конницата, за да задържи нападението на неприятелите. Между Това, той сам построи троен боен ред в средния хълм, от четири легиона изпитани бойци; свика на върха двата легиона, които неотдавна беше събрал в отсамна Галия, и всички спомагателни войски, така, щото изпълни цялата планина над себе си с хора. Той заповяда, обозът и военният багаж да се съберат на едно място и да се защитават от онези, които се намираха в най-горния боен ред. Хелветите следвали с всички свои коли и съсредоточиха обоза си на едно място; сами, в най-сгъстен строй, след като беше отблъсната нашата конница, и след като направиха фаланга, се устремиха срещу нашия първи боен ред.
[25] Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit. Milites loco superiore pilis missis facile hostium phalangem perfregerunt. Ea disiecta gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento quod pluribus eorum scutis uno ictu pilorum transfixis et conligatis, cum ferrum se inflexisset, neque evellere neque sinistra impedita satis commode pugnare poterant, multi ut diu iactato bracchio praeoptarent scutum manu emittere et nudo corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi et pedem referre et, quod mons suberit circiter mille passuum spatio, eo se recipere coeperunt. Capto monte et succedentibus nostris, Boi et Tulingi, qui hominum milibus circiter XV agmen hostium claudebant et novissimis praesidio erant, ex itinere nostros ab latere aperto adgressi circumvenire, et id conspicati Helvetii, qui in montem sese receperant, rursus instare et proelium redintegrare coeperunt. Romani conversa signa bipertito intulerunt: prima et secunda acies, ut victis ac submotis resisteret, tertia, ut venientes sustineret.   25. Преводът на тази глава липсва в изданието.
[26] Ita ancipiti proelio diu atque acriter pugnatum est. Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent, alteri se, ut coeperant, in montem receperunt, alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt. Nam hoc toto proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit. Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum est, propterea quod pro vallo carros obiecerunt et e loco superiore in nostros venientes tela coiciebant et non nulli inter carros rotasque mataras ac tragulas subiciebant nostrosque vulnerabant. Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. Ex eo proelio circiter hominum milia CXXX superfuerunt eaque tota nocte continenter ierunt [nullam partem noctis itinere intermisso]; in fines Lingonum die quarto pervenerunt, cum et propter vulnera militum et propter sepulturam occisorum nostri [triduum morati] eos sequi non potuissent. Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit, ne eos frumento neve alia re iuvarent: qui si iuvissent, se eodem loco quo Helvetios habiturum. Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit.   26. Продължително време и упорито те се сражаваха така в боя, разпръснати на две страни. Когато не можеха да задържат повече устрема на нашите, едни от тях, както мяха започнали, отстъпиха към планината, а други се съсредоточиха около своя обоз и коли. Обаче в цялото това сражение, никой не можа да забележи отстъпващия враг, въпреки че се сражаваха от 7 часа, дори до надвечер. Даже до късна нощ те се биеха все около военния багаж, защото се бяха укрепили с колите, вместо с насипи, и от по-издигнатото място хвърляха стрели срещу нашите, които настъпваха, а някои подхвърляха между колите и колелетата металически и галски копия и нараняваха нашите. Когато дълго се беше водило сражение, нашите успяха да превземат военния багаж и лагера им. Тук беше пленена дъщерята на Оргеторикс и един от неговите синове. След тая борба, те останаха около осемдесет хиляди човека и пътуваха безспирно през цялата тая нощ. След като пътят им не беше прекъснат през никаква част от нощта, те достигнаха до земите на лингоните на четвъртия ден; понеже, поради раните на войниците и поради погребването на убитите, нашите бяха забавени три дни и не можаха да ги преследват, Цезар изпрати при лингоните писмо и известители, за да не би те да ги подпомогнат с храна или по друг начин: ако те биха им съдействували, то той ще ги счита в същото положение, в което и хелветите. След като беше минало време от три дни, сам той, с всички войски започна да ги преследва.
[27] Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de deditione ad eum miserunt. Qui cum eum in itinere convenissent seque ad pedes proiecissent suppliciterque locuti flentes pacem petissent, atque eos in eo loco quo tum essent suum adventum expectare iussisset, paruerunt. Eo postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos qui ad eos perfugissent, poposcit. Dum ea conquiruntur et conferuntur, [nocte intermissa] circiter hominum milia VI eius pagi qui Verbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne armis traditis supplicio adficerentur, sive spe salutis inducti, quod in tanta multitudine dediticiorum suam fugam aut occultari aut omnino ignorari posse existimarent, prima nocte e castris Helvetiorum egressi ad Rhenum finesque Germanorum contenderunt.   27. Хелветите, сломени от недостига на всички неща, изпратиха пратеници при него за предаване. Когато те го бяха пресрещнали по пътя и се хвърлиха в краката му, като покорно говореха плачейки, и молеха мир, той им заповяда да почакат до неговото пристигане, в това място, в което се намираха; те се подчиниха. Щом Цезар пристигна там, поиска заложниците, оръжието и робите, които бяха намерили убежище при тях. Докато тези неща се търсеха и събираха, след настъпването на нощта, около шест хиляди души от тая област, която се зовеше Вербигения, било, изплашени от страха, че, след като предадат оръжието си, ще бъдат наказани със смърт, било, подбуден от надежда за спасение, понеже мислеха, че в такова множество от пленници тяхното бягство може да се прикрие, или съвсем да не се забележи, при настъпващата нощ тръгнали от лагера на хелветите към Рейн и бързали да отидат във владенията на германците.
[28] Quod ubi Caesar resciit, quorum per fines ierant his uti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit; reductos in hostium numero habuit; reliquos omnes obsidibus, armis, perfugis traditis in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti iussit, et, quod omnibus frugibus amissis domi nihil erat quo famem tolerarent, Allobrogibus imperavit ut iis frumenti copiam facerent; ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit. Id ea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum unde Helvetii discesserant vacare, ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhenum incolunt, ex suis finibus in Helvetiorum fines transirent et finitimi Galliae provinciae Allobrogibusque essent. Boios petentibus Haeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis conlocarent, concessit; quibus illi agros dederunt quosque postea in parem iuris libertatisque condicionem atque ipsi erant receperunt.   28. Цезар, щом като се научи, заповедта на тези, през чиито земи бяха минали те, да ги събера и върнат при него, ако искат да бъдат помилвани; и той считаше завърналите се в числото на неприятелите. Той получи всички останали заложници, оръжия и бегълци,, след като му бяха предоставени те при предаването. Заповяда хелветите, тулингите, латобригите и равраците да се завърнат по своите земи, от гдето бяха дошли; но понеже, след като се бяха изчерпали всичките им храни, и в родината им не беше останало нищо - те трябваше да понасят глад, той заповяда на алоброгите, да им доставят запас от храна; и също така им заповяда да възстановят градовете и селата си, които сами бяха опожарили. Той стори това по тая причина, защото не желаеше да остане пусто мястото, което хелветите бяха напуснали, за да не би германците, които живееха зад Рейн, да дойдат от своите земи във владенията на хелветите, поради плодородността на нивите им, и да станат съседи на галската провинция и на алоброгите. Той позволи и на бойите, след като го помолиха хедуите, да се заселят в техните земи, понеже мяха познати с извънредната си храброст. Те им дадоха ниви и ги приеха на еднакви условия по право и свобода, каквито те сами имаха.
[29] In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et item separatim, quot pueri, senes mulieresque. [Quarum omnium rerum] summa erat capitum Helvetiorum milium CCLXIII, Tulingorum milium XXXVI, Latobrigorum XIIII, Rauracorum XXIII, Boiorum XXXII; ex his qui arma ferre possent ad milia nonaginta duo. Summa omnium fuerunt ad milia CCCLXVIII. Eorum qui domum redierunt censu habito, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C et X.   29. В лагера на хелветите бяха намерени плочки с гръцки надписи и занесени на Цезар,в които плочки беше записан именно броят на тия който (брой) беше излязъл от отечеството, които можеха да носят оръжие, а също така по отделно децата, старците и жените. Броят на хората от всички тези списъци беше: на хелветите - двеста шестдесет и три хиляди; на тулингите - тридесет и шест хиляди; на латобригите - четиринадесет хиляди; на равраците - двадесет и три хиляди; на бойите - тридесет и две хиляди; всички, които можеха да носят оръжие от тези, мяха към деветдесет и две хиляди. Броят, изобщо на всички пък, беше около триста шестдесет и осем хиляди. Броят на онези, които бяха се завърнали в своята родина, след като беше направено изчисление, както беше заповядал Цезар, беше сто и десет хиляди човека.

Преводът на Ат. Памуков свършва тук.
[30] Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt: intellegere sese, tametsi pro veteribus Helvetiorum iniuriis populi Romani ab his poenas bello repetisset, tamen eam rem non minus ex usu [terrae] Galliae quam populi Romani accidisse, propterea quod eo consilio florentissimis rebus domos suas Helvetii reliquissent uti toti Galliae bellum inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent quem ex omni Gallia oportunissimum ac fructuosissimum iudicassent, reliquasque civitates stipendiarias haberent. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere idque Caesaris facere voluntate liceret: sese habere quasdam res quas ex communi consensu ab eo petere vellent. Ea re permissa diem concilio constituerunt et iure iurando ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt.  
[31] Eo concilio dimisso, idem princeps civitatum qui ante fuerant ad Caesarem reverterunt petieruntque uti sibi secreto in occulto de sua omniumque salute cum eo agere liceret. Ea re impetrata sese omnes flentes Caesari ad pedes proiecerunt: non minus se id contendere et laborare ne ea quae dixissent enuntiarentur quam uti ea quae vellent impetrarent, propterea quod, si enuntiatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent. Locutus est pro his Diviciacus Haeduus: Galliae totius factiones esse duas; harum alterius principatum tenere Haeduos, alterius Arvernos. Hi cum tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. Horum primo circiter milia XV Rhenum transisse; postea quam agros et cultum et copias Gallorum homines feri ac barbari adamassent, traductos plures; nunc esse in Gallia ad C et XX milium numerum. Cum his Haeduos eorumque clientes semel atque iterum armis contendisse; magnam calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse. Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent, coactos esse Sequanis obsides dare nobilissimos civitatis et iure iurando civitatem obstringere sese neque obsides repetituros neque auxilium a populo Romano imploraturos neque recusaturos quo minus perpetuo sub illorum dicione atque imperio essent. Unum se esse ex omni civitate Haeduorum qui adduci non potuerit ut iuraret aut liberos suos obsides daret. Ob eam rem se ex civitate profugisse et Romam ad senatum venisse auxilium postulatum, quod solus neque iure iurando neque obsidibus teneretur. Sed peius victoribus Sequanis quam Haeduis victis accidisse, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in eorum finibus consedisset tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisset et nunc de altera parte tertia Sequanos decedere iuberet, propterea quod paucis mensibus ante Harudum milia hominum XXIIII ad eum venissent, quibus locus ac sedes pararentur. Futurum esse paucis annis uti omnes ex Galliae finibus pellerentur atque omnes Germani Rhenum transirent; neque enim conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro neque hanc consuetudinem victus cum illa comparandam. Ariovistum autem, ut semel Gallorum copias proelio vicerit, quod proelium factum sit ad Magetobrigam, superbe et crudeliter imperare, obsides nobilissimi cuiusque liberos poscere et in eos omnia exempla cruciatusque edere, si qua res non ad nutum aut ad voluntatem eius facta sit. Hominem esse barbarum, iracundum, temerarium: non posse eius imperia, diutius sustineri. Nisi quid in Caesare populoque Romano sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum quod Helvetii fecerint, ut domo emigrent, aliud domicilium, alias sedes, remotas a Germanis, petant fortunamque, quaecumque accidat, experiantur. Haec si enuntiata Ariovisto sint, non dubitare quin de omnibus obsidibus qui apud eum sint gravissimum supplicium sumat. Caesarem vel auctoritate sua atque exercitus vel recenti victoria vel nomine populi Romani deterrere posse ne maior multitudo Germanorum Rhenum traducatur, Galliamque omnem ab Ariovisti iniuria posse defendere.  
[32] Hac oratione ab Diviciaco habita omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt. Animadvertit Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso terram intueri. Eius rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit. Nihil Sequani respondere, sed in eadem tristitia taciti permanere. Cum ab his saepius quaereret neque ullam omnino vocem exprimere posset, idem Diviacus Haeduus respondit: hoc esse miseriorem et graviorem fortunam Sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri neque auxilium implorare auderent absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si cora adesset, horrerent, propterea quod reliquis tamen fugae facultas daretur, Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in potestate eius essent, omnes cruciatus essent perferendi.  
[33] His rebus cognitis Caesar Gallorum animos verbis confirmavit pollicitusque est sibi eam rem curae futuram; magnam se habere spem et beneficio suo et auctoritate adductum Ariovistum finem iniuriis facturum. Hac oratione habita, concilium dimisit. Et secundum ea multae res eum hortabantur quare sibi eam rem cogitandam et suscipiendam putaret, in primis quod Haeduos, fratres consanguineosque saepe numero a senatu appellatos, in servitute atque [in] dicione videbat Germanorum teneri eorumque obsides esse apud Ariovistum ac Sequanos intellegebat; quod in tanto imperio populi Romani turpissimum sibi et rei publicae esse arbitrabatur. Paulatim autem Germanos consuescere Rhenum transire et in Galliam magnam eorum multitudinem venire populo Romano periculosum videbat, neque sibi homines feros ac barbaros temperaturos existimabat quin, cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in provinciam exirent atque inde in Italiam contenderent [, praesertim cum Sequanos a provincia nostra Rhodanus divideret]; quibus rebus quam maturrime occurrendum putabat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur.  
[34] Quam ob rem placuit ei ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium utrisque conloquio deligeret: velle sese de re publica et summis utriusque rebus cum eo agere. Ei legationi Ariovistus respondit: si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere. Praeterea se neque sine exercitu in eas partes Galliae venire audere quas Caesar possideret, neque exercitum sine magno commeatu atque molimento in unum locum contrahere posse. Sibi autem mirum videri quid in sua Gallia, quam bello vicisset, aut Caesari aut omnino populo Romano negotii esset.  
[35] His responsis ad Caesarem relatis, iterum ad eum Caesar legatos cum his mandatis mittit: quoniam tanto suo populique Romani beneficio adtectus, cum in consulatu suo rex atque amicus a senatu appellatus esset, hanc sibi populoque Romano gratiam referret ut in conloquium venire invitatus gravaretur neque de communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret, haec esse quae ab eo postularet: primum ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum in Galliam traduceret; deinde obsides quos haberet ab Haeduis redderet Sequanisque permitteret ut quos illi haberent voluntate eius reddere illis liceret; neve Haeduos iniuria lacesseret neve his sociisque eorum bellum inferret. Si [id] ita fecisset, sibi populoque Romano perpetuam gratiam atque amicitiam cum eo futuram; si non impetraret, sese, quoniam M. Messala, M. Pisone consulibus senatus censuisset uti quicumque Galliam provinciam obtineret, quod commodo rei publicae lacere posset, Haeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet, se Haeduorum iniurias non neglecturum.  
[36] Ad haec Ariovistus respondit: ius esse belli ut qui vicissent iis quos vicissent quem ad modum vellent imperarent. Item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Romano non praescriberet quem ad modum suo iure uteretur, non oportere se a populo Romano in suo iure impediri. Haeduos sibi, quoniam belli fortunam temptassent et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos. Magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo adventu vectigalia sibi deteriora faceret. Haeduis se obsides redditurum non esse neque his neque eorum sociis iniuria bellum inlaturum, si in eo manerent quod convenisset stipendiumque quotannis penderent; si id non fecissent, longe iis fraternum nomen populi Romani afuturum. Quod sibi Caesar denuntiaret se Haeduorum iniurias non neglecturum, neminem secum sine sua pernicie contendisse. Cum vellet, congrederetur: intellecturum quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIIII tectum non subissent, virtute possent.  
[37] Haec eodem tempore Caesari mandata referebantur et legati ab Haeduis et a Treveris veniebant: Haedui questum quod Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines eorum popularentur: sese ne obsidibus quidem datis pacem Ariovisti redimere potuisse; Treveri autem, pagos centum Sueborum ad ripas Rheni consedisse, qui Rhemum transire conarentur; his praeesse Nasuam et Cimberium fratres. Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum sibi existimavit, ne, si nova manus Sueborum cum veteribus copiis Ariovisti sese coniunxisset, minus facile resisti posset. Itaque re frumentaria quam celerrime potuit comparata magnis itineribus ad Ariovistum contendit.  
[38] Cum tridui viam processisset, nuntiatum est ei Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere [triduique viam a suis finibus processisse]. Id ne accideret, magnopere sibi praecavendum Caesar existimabat. Namque omnium rerum quae ad bellum usui erant summa erat in eo oppido facultas, idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen [alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit, reliquum spatium, quod est non amplius pedum MDC, qua flumen intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices eius montis ex utraque parte ripae fluminis contingant, hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit. Huc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit occupatoque oppido ibi praesidium conlocat.  
[39] Dum paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae commeatusque causa moratur, ex percontatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque exercitatione in armis esse praedicabant (saepe numero sese cum his congressos ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre potuisse), tantus subito timor omnem exercitum occupavit ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret. Hic primum ortus est a tribunis militum, praefectis, reliquisque qui ex urbe amicitiae causa Caesarem secuti non magnum in re militari usum habebant: quorum alius alia causa inlata, quam sibi ad proficiscendum necessariam esse diceret, petebat ut eius voluntate discedere liceret; non nulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent, remanebant. Hi neque vultum fingere neque interdum lacrimas tenere poterant: abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. Vulgo totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii qui magnum in castris usum habebant, milites centurionesque quique equitatui praeerant, perturbabantur. Qui se ex his minus timidos existimari volebant, non se hostem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem silvarum quae intercederent inter ipsos atque Ariovistum, aut rem frumentariam, ut satis commode supportari posset, timere dicebant. Non nulli etiam Caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iussisset, non fore dicto audientes milites neque propter timorem signa laturos.  
[40] Haec cum animadvertisset, convocato consilio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis centurionibus, vehementer eos incusavit: primum, quod aut quam in partem aut quo consilio ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum putarent. Ariovistum se consule cupidissime populi Romani amicitiam adpetisse; cur hunc tam temere quisquam ab officio discessurum iudicaret? Sibi quidem persuaderi cognitis suis poslulatis atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod si furore atque amentia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur? Aut cur de sua virtute aut de ipsius diligentia desperarent? Factum eius hostis periculum patrum nostrorum memoria Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis [cum non minorem laudem exercitus quam ipse imperator meritus videbatur]; factum etiam nuper in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevarint. Ex quo iudicari posse quantum haberet in se boni constantia, propterea quod quos aliquam diu inermes sine causa timuissent hos postea armatos ac victores superassent. Denique hos esse eosdem Germanos quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque superarint, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint. Si quos adversum proelium et fuga Gallorum commoveret, hos, si quaererent, reperire posse diuturnitate belli defatigatis Gallis Ariovistum, cum multos menses castris se ac paludibus tenuisset neque sui potestatem fecisset, desperantes iam de pugna et dispersos subito adortum magis ratione et consilio quam virtute vicisse. Cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse. Qui suum timorem in rei frumentariae simulationem angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum aut de officio imperatoris desperare aut praescribere viderentur. Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi tempore iudicaturos. Quod non fore dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta fortunam defuisse aut aliquo facinore comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. Itaque se quod in longiorem diem conlaturus fuisset repraesentaturum et proxima nocte de quarta, vigilia castra moturum, ut quam primum intellegere posset utrum apud eos pudor atque officium an timor plus valeret. Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibique eam praetoriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime.  
[41] Hac oratione habita mirum in modum conversae sunt omnium mentes summaque alacritas et cupiditas belli gerendi innata est, princepsque X. legio per tribunos militum ei gratias egit quod de se optimum iudicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum ordinum centurionibus egerunt uti Caesari satis facerent: se neque umquam dubitasse neque timuisse neque de summa belli suum iudicium sed imperatoris esse existimavisse. Eorum satisfactione accepta et itinere exquisito per Diviciacum, quod ex Gallis ei maximam fidem habebat, ut milium amplius quinquaginta circuitu locis apertis exercitum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est. Septimo die, cum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est Ariovisti copias a nostris milia passuum IIII et XX abesse.  
[42] Cognito Caesaris adventu Ariovistus legatos ad eum mittit: quod antea de conloquio postulasset, id per se fieri licere, quoniam propius accessisset seque id sine periculo facere posse existimaret. Non respuit condicionem Caesar iamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, cum id quod antea petenti denegasset ultro polliceretur, magnamque in spem veniebat pro suis tantis populique Romani in eum beneficiis cognitis suis postulatis fore uti pertinacia desisteret. Dies conloquio dictus est ex eo die quintus. Interim saepe cum legati ultro citroque inter eos mitterentur, Ariovistus postulavit ne quem peditem ad conloquium Caesar adduceret: vereri se ne per insidias ab eo circumveniretur; uterque cum equitatu veniret: alia ratione sese non esse venturum. Caesar, quod neque conloquium interposita causa tolli volebat neque salutem suam Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse statuit omnibus equis Gallis equitibus detractis eo legionarios milites legionis X., cui quam maxime confidebat, imponere, ut praesidium quam amicissimum, si quid opus facto esset, haberet. Quod cum fieret, non inridicule quidam ex militibus X. legionis dixit: plus quam pollicitus esset Caesarem facere; pollicitum se in cohortis praetoriae loco X. legionem habiturum ad equum rescribere.  
[43] Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequum fere spatium a castris Ariovisti et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt. Legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus CC ab eo tumulo constituit. Item equites Ariovisti pari intervallo constiterunt. Ariovistus ex equis ut conloquerentur et praeter se denos ad conloquium adducerent postulavit. Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. Docebat etiam quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis intercederent, quae senatus consulta quotiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni tempore totius Galliae principatum Haedui tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam adpetissent. Populi Romani hanc esse consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores velit esse; quod vero ad amicitiam populi Romani attulissent, id iis eripi quis pati posset? Postulavit deinde eadem quae legatis in mandatis dederat: ne aut Haeduis aut eorum sociis bellum inferret, obsides redderet, si nullam partem Germanorum domum remittere posset, at ne quos amplius Rhenum transire pateretur.  
[44] Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit, de suis virtutibus multa praedicavit: transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et arcessitum a Gallis; non sine magna spe magnisque praemiis domum propinquosque reliquisse; sedes habere in Gallia ab ipsis concessas, obsides ipsorum voluntate datos; stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint. Non sese Gallis sed Gallos sibi bellum intulisse: omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse; eas omnes copias a se uno proelio pulsas ac superatas esse. Si iterum experiri velint, se iterum paratum esse decertare; si pace uti velint, iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint. Amicitiam populi Romani sibi ornamento et praesidio, non detrimento esse oportere, atque se hac spe petisse. Si per populum Romanum stipendium remittatur et dediticii subtrahantur, non minus libenter sese recusaturum populi Romani amicitiam quam adpetierit. Quod multitudinem Germanorum in Galliam traducat, id se sui muniendi, non Galliae oppugnandae causa facere; eius rei testimonium esse quod nisi rogatus non venerit et quod bellum non intulerit sed defenderit. Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum. Numquam ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum. Quid sibi vellet? Cur in suas possessiones veniret? Provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam nostram. Ut ipsi concedi non oporteret, si in nostros fines impetum faceret, sic item nos esse iniquos, quod in suo iure se interpellaremus. Quod fratres a senatu Haeduos appellatos diceret, non se tam barbarum neque tam imperitum esse rerum ut non sciret neque bello Allobrogum proximo Haeduos Romanis auxilium tulisse neque ipsos in iis contentionibus quas Haedui secum et cum Sequanis habuissent auxilio populi Romani usos esse. Debere se suspicari simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa habere. Qui nisi decedat atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro amico sed pro hoste habiturum. Quod si eum interfecerit, multis sese nobilibus principibusque populi Romani gratum esse facturum (id se ab ipsis per eorum nuntios compertum habere), quorum omnium gratiam atque amicitiam eius morte redimere posset. Quod si decessisset et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset, magno se illum praemio remuneraturum et quaecumque bella geri vellet sine ullo eius labore et periculo confecturum.  
[45] Multa a Caesare in eam sententiam dicta sunt quare negotio desistere non posset: neque suam neque populi Romani consuetudinem pati ut optime meritos socios desereret, neque se iudicare Galliam potius esse Ariovisti quam populi Romani. Bello superatos esse Arvernos et Rutenos a Q. Fabio Maximo, quibus populus Romanus ignovisset neque in provinciam redegisset neque stipendium posuisset. Quod si antiquissimum quodque tempus spectari oporteret, populi Romani iustissimum esse in Gallia imperium; si iudicium senatus observari oporteret, liberam debere esse Galliam, quam bello victam suis legibus uti voluisset.  
[46] Dum haec in conloquio geruntur, Caesari nuntiatum est equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros adequitare, lapides telaque in nostros coicere. Caesar loquendi finem fecit seque ad suos recepit suisque imperavit ne quod omnino telum in hostes reicerent. Nam etsi sine ullo periculo legionis delectae cum equitatu proelium fore videbat, tamen committendum non putabat ut, pulsis hostibus, dici posset eos ab se per fidem in conloquio circumventos. Postea quam in vulgus militum elatum est qua arrogantia in conloquio Ariovistus usus omni Gallia Romanis interdixisset, impetumque in nostros eius equites fecissent, eaque res conloquium ut diremisset, multo maior alacritas studiumque pugnandi maius exercitui iniectum est.  
[47] Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatos misit: velle se de iis rebus quae inter eos egi coeptae neque perfectae essent agere cum eo: uti aut iterum conloquio diem constitueret aut, si id minus vellet, ex suis legatis aliquem ad se mitteret. Conloquendi Caesari causa visa non est, et eo magis quod pridie eius diei Germani retineri non potuerant quin tela in nostros coicerent. Legatum ex suis sese magno cum periculo ad eum missurum et hominibus feris obiecturum existimabat. Commodissimum visum est C. Valerium Procillum, C. Valerii Caburi filium, summa virtute et humanitate adulescentem, cuius pater a C. Valerio Flacco civitate donatus erat, et propter fidem et propter linguae Gallicae scientiam, qua multa iam Ariovistus longinqua consuetudine utebatur, et quod in eo peccandi Germanis causa non esset, ad eum mittere, et una M. Metium, qui hospitio Ariovisti utebatur. His mandavit quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referrent. Quos cum apud se in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo praesente conclamavit: quid ad se venirent? an speculandi causa? Conantes dicere prohibuit et in catenas coniecit.  
[48] Eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub monte consedit. Postridie eius diei praeter castra Caesaris suas copias traduxit et milibus passuum duobus ultra eum castra fecit eo consilio uti frumento commeatuque qui ex Sequanis et Haeduis supportaretur Caesarem intercluderet. Ex eo die dies continuos V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non deesset. Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit, equestri proelio cotidie contendit. Genus hoc erat pugnae, quo se Germani exercuerant: equitum milia erant VI, totidem numero pedites velocissimi ac fortissimi, quos ex omni copia singuli singulos suae salutis causa delegerant: cum his in proeliis versabantur, ad eos se equites recipiebant; hi, si quid erat durius, concurrebant, si qui graviore vulnere accepto equo deciderat, circumsistebant; si quo erat longius prodeundum aut celerius recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas ut iubis sublevati equorum cursum adaequarent.  
[49] Ubi eum castris se tenere Caesar intellexit, ne diutius commeatu prohiberetur, ultra eum locum, quo in loco Germani consederant, circiter passus DC ab his, castris idoneum locum delegit acieque triplici instructa ad eum locum venit. Primam et secundam aciem in armis esse, tertiam castra munire iussit. [Hic locus ab hoste circiter passus DC, uti dictum est, aberat.] Eo circiter hominum XVI milia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae copiae nostros terrerent et munitione prohiberent. Nihilo setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsare, tertiam opus perficere iussit. Munitis castris duas ibi legiones reliquit et partem auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra maiora reduxit.  
[50] Proximo die instituto suo Caesar ex castris utrisque copias suas eduxit paulumque a maioribus castris progressus aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem fecit. Ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. Acriter utrimque usque ad vesperum pugnatum est. Solis occasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et acceptis vulneribus in castra reduxit. Cum ex captivis quaereret Caesar quam ob rem Ariovistus proelio non decertaret, hanc reperiebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo esset ut matres familiae eorum sortibus et vaticinationibus declararent utrum proelium committi ex usu esset necne; eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissent.  
[51] Postridie eius diei Caesar praesidio utrisque castris quod satis esse visum est reliquit, alarios omnes in conspectu hostium pro castris minoribus constituit, quod minus multitudine militum legionariorum pro hostium numero valebat, ut ad speciem alariis uteretur; ipse triplici instructa acie usque ad castra hostium accessit. Tum demum necessario Germani suas copias castris eduxerunt generatimque constituerunt paribus intervallis, Harudes, Marcomanos, Tribocos, Vangiones, Nemetes, Sedusios, Suebos, omnemque aciem suam raedis et carris circumdederunt, ne qua spes in fuga relinqueretur. Eo mulieres imposuerunt, quae ad proelium proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant ne se in servitutem Romanis traderent.  
[52] Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit, uti eos testes suae quisque virtutis haberet; ipse a dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat, proelium commisit. Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt, ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur. Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est. At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt. Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent. Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant. Id cum animadvertisset P. Crassus adulescens, qui equitatui praeerat, quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit.  
[53] Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt nec prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco circiter L pervenerunt. Ibi perpauci aut viribus confisi tranare contenderunt aut lintribus inventis sibi salutem reppererunt. In his fuit Ariovistus, qui naviculam deligatam ad ripam nactus ea profugit; reliquos omnes consecuti equites nostri interfecerunt. Duae fuerunt Ariovisti uxores, una Sueba natione, quam domo secum eduxerat, altera Norica, regis Voccionis soror, quam in Gallia duxerat a fratre missam: utraque in ea fuga periit; duae filiae: harum altera occisa, altera capta est. C. Valerius Procillus, cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur, in ipsum Caesarem hostes equitatu insequentem incidit. Quae quidem res Caesari non minorem quam ipsa victoria voluptatem attulit, quod hominem honestissimum provinciae Galliae, suum familiarem et hospitem, ereptum ex manibus hostium sibi restitutum videbat neque eius calamitate de tanta voluptate et gratulatione quicquam fortuna deminuerat. Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem. Item M. Metius repertus et ad eum reductus est.  
[54] Hoc proelio trans Rhenum nuntiato, Suebi, qui ad ripas Rheni venerant, domum reverti coeperunt; quos ubi qui proximi Rhenum incolunt perterritos senserunt, insecuti magnum ex iis numerum occiderunt. Caesar una aestate duobus maximis bellis confectis maturius paulo quam tempus anni postulabat in hiberna in Sequanos exercitum deduxit; hibernis Labienum praeposuit; ipse in citeriorem Galliam ad conventus agendos profectus est.