Romulus Bulgaricus е електронна съкровищница на българските преводи на антични текстове. В Библиотека ще откриете каталог на латински автори и множество техни български преводи, както и някои преводи на древногръцки текстове. Можете да разглеждате текстовете в паралел български - латински или поотделно. Енциклопедия е първата в България електронна енциклопедия на античния свят, съставена от бележките на преводачите и именните показалци на преводните издания. В Приложения можете да намерите разнородни материали за включените в библиотеката автори и текстове. Антични паметници е галерия с някои от най-известните находки по нашите земи.

Проектът Romulus Bulgaricus е реализиран в Катедрата по класическа филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет с финансовата помощ на Фондация "Отворено общество", София, и Фонд Научни изследвания при Софийски университет.
Romulus Bulgaricus is a digital library of Bulgarian translations of ancient texts. In Bibliotheca you will find a catalogue of Latin authors and many Bulgarian translations, as well as some translations from old Greek. You can view the texts separately or in parallel Bulgarian-Latin. The Encyclopedia is the first digital thesaurus of the Ancient World in Bulgaria. It is composed from translators' footnotes and index nominum of editions. In Supplements you can discover a variety of materials about texts and authors, included in the Bibliotheca. In Ancient Monuments a gallery of most famous ancient archeological sites in Bulgaria is presented.

The project Romulus Bulgaricus is carried out in the Department of Classics at Faculty of Classical and Modern Languages in Sofia University. Open Society Foundation, Sofia, and the Scientifical Research Fund at Sofia University sponsored it.